Na osnovu člana 9 Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.34/11), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Bijelo Polje, upućuje:

 

J A V N I   P O Z I V

 za predlaganje dva predstavnika nevladinih organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

          Kandidata za člana Savjeta može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sjedeće uslove:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija, najmanje godinu dana prije objavljivanja javnog poziva;

-  da  ima sjediste na teritoriji opstine;

-  da je u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja u oblastima iz člana 8 Odluke;

      - da je u prethodnoj godini, u oblastima iz člana 8 Odluke, realizovala jedan ili više projekata, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;

      - da u organu upravljanja nevladine organizacije nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa.

 

Kandidat nevladine organizacije za člana Savjeta može biti lice koje:

- ima prebivalište na teritoriji opštine;

- posjeduje iskustvo u oblastima djelovanja iz člana 8 Odluke za koje se predlaže;

- nije član organa političke partije ili javni funkcioner, i

- nije zapošljen/a u organima lokalne uprave i javnim službama.

 

   Nevladina organizacija dužna je da, uz prijedlog kandidata  dostavi sljedeće dokaze:

  1. ovjerenu kopiju rješenja o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za registraciju i vođenje evidencije o nevladinim organizacijama;
  2. ovjereni statut organizacije;
  3. dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini: ugovor o finansiranju, brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično;
  4. izjavu lica ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije nema članova organa političkih partija, javnih funkcionera, u smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa i lokalnih službenika i namještenika, i
  5. ovjerenu kopiju završnog računa (bilans stanja i bilans uspjeha) za prethodnu godinu.

 

     Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Savjeta, pored dokumentacije iz člana 12 Odluke, dužna je da za kandidata dostavi i sledeće:

-  ovjerenu fotokopiju lične karte;

- biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u nevladinim organizacijama u oblastima za područje djelovanja za koje se predlaže;

- izjavu kandidata da nije član organa političke partije ili javni funkcioner;

- izjavu da kandidat nije zapošljen u organu lokalne uprave ili javnoj službi čiji je osnivač opština, i

- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta.

 

  Iz jedne nevladine organizacije u Savjet može biti imenovan samo jedan predstavnik.

     Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Savjeta.

           

     Rok za predlaganje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

 

Broj: 02-016/21-8063

Bijelo Polje, 09.09.2021. godine

         

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

 ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 

 

Skenirani dokument možete preuzeti ovdje...pdf