Na osnovu člana 4. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje („Sl.list CG–Opštinski propisi“, br. 12/17, 45/19 i 34/21) i Odluke predsjednika Opštine Bijelo Polje, broj 01-018/21-9387/1-1428 od 22. 10. 2021. godine, Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, objavljuje

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima  

I  Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti osnovnih, specijalističkih, master(postdiplomskih) i doktorskih studija bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na području Opštine Bijelo Polje, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine i da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj  godini najmanje 9,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi, za studente prve godine.

         Pravo na stipendiju imaju i studenti koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja, odnosno visokoškolske obrazovne programe iz oblasti elektrotehnike, informatike, građevine, arhitekture, mašinstva, tehničkih nauka, prehrambene tehnologije,studija iz oblasti medicine, farmacije, veterine, matematike, predškolskog vaspitanja, stranih jezika – francuskog i engleskog, kao i studije muzičke grupe predmeta, uz uslov da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj godini najmanje 8,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi.

          Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu, u okviru sredstava budžeta namijenjenih za stipendije, može, posebnom odlukom dodijeliti novčani iznos stipendije studentima bez oba roditelja, studentima sa invaliditetom, studentima iz porodičnog domaćinstva izuzetno lošeg materijalnog stanja, studentima sportistima  i studentima romske populacije, bez obzira na ispunjenost kriterijuma iz prethodnih tačaka Konkursa.

 

 II  Stipendije će se dodijeliti za školsku  2021/22. godinu, bez obaveze vraćanja.   

 

 Isplatu stipendije u godišnjem iznosu od :

300,oo eura za studente osnovnih i specijalističkih studija,

400,oo eura za studente master(postdiplomskih) studija,

1.000,oo eura za studente doktorskih studija

vrši Sekretarijat za finansije, u tri jednake rate, putem tekućeg računa, na ime studenta.

 

 III   Uz prijavu na Konkurs neophodno je dostaviti:

  • uvjerenje o prebivalištu,
  • potvrdu o redovnom studiranju, tj. statusu redovnog studenta,
  • uvjerenje o prosječnoj ocjeni za prethodnu školsku godinu,
  • za studente prve godine studija - svjedočanstvo o završnoj godini srednje škole i diploma „Luča“ „A“ ili „B“(fotokopija).

        

 Studenti iz tačke I stav 3, kao dokaz o ispunjavanju uslova, dostavljaju izvode iz matične knjige umrlih za roditelje, odnosno rješenje o invaliditetu, uvjerenja o prihodima i druge potrebne dokaze.

 

  IV  Zahtjev za ostvarivanje prava  na stipendiju se dostavlja Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje u roku od 15 (petnaest) dana  od dana objavljivanja Konkursa.

        

         Konkurs će biti objavljen na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, dana  02. 11. 2021. godine.

        

         Listu studenata koji su dobili stipendiju Sekretarijat objavljuje na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine.

 

         Neblagovremeni  zahtjevi i nepotpuna dokumenta neće se razmatrati.

       

         Obrazac zahtjeva se može dobiti na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine.

                 

SEKRETARIJAT   ZA  LOKALNU  SAMOUPRAVU

 

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za školsku 2021/22. godinu možete preuzeti ovdje.. pdf