Na osnovu člana 4. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje („Sl.list CG–opštinski propisi“, br. 12/17, 45/19 i 34/21) i Odluke predsjednika Opštine Bijelo Polje, broj 01-018/22-660-1198 od 07. 09. 2022. godine, Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, objavljuje

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima

za školsku 2022/23. godinu

  

I Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti osnovnih, specijalističkih, master (postdiplomskih) i doktorskih studija bez obzira na mjesto studiranja, sa prebivalištem na području Opštine Bijelo Polje, pod uslovom da su prvi put upisali semestar studijske godine i da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj  godini najmanje 9,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi, za studente prve godine.

Pravo na stipendiju imaju i studenti koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja, odnosno visokoškolske obrazovne programe iz oblasti elektrotehnike (energetika i elektronika), informatike, građevine, arhitekture, geodezije, studija iz oblasti medicine, studije matematike, studije razredne nastave, studije tehničko-tehnološke struke, studije stranih jezika – francuskog i engleskog jezika, studije crnogorskog jezika, studije biologije, kao i studije muzičke i likovne grupe predmeta, uz uslov da su ostvarili prosjek ocjena u prethodnoj nastavnoj godini najmanje 8,00 , odnosno da su nosioci diplome „Luča“ u srednjoj školi.

Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu, u okviru sredstava budžeta namijenjenih za stipendije, može, posebnom odlukom,dodijeliti novčani iznos stipendije studentima bez oba roditelja, studentima sa invaliditetom, studentima iz porodičnog domaćinstva izuzetno lošeg materijalnog stanja, studentima sportistima  i studentima romske populacije, bez obzira na ispunjenost kriterijuma iz prethodnih tačaka Konkursa.

 

II Stipendije će se dodijeliti za školsku  2022/23. godinu, bez obaveze vraćanja.       

Isplatu stipendije u godišnjem iznosu od :

300,oo eura za studente osnovnih i specijalističkih studija,

400,oo eura za studente master (postdiplomskih) studija,

1.000,oo eura za studente doktorskih studija

vrši Sekretarijat za finansije, u tri jednake rate, putem tekućeg računa, na ime studenta.

 

III Uz prijavu na Konkurs neophodno je dostaviti:

  • uvjerenje o prebivalištu,
  • potvrdu o redovnom studiranju, tj. statusu redovnog studenta,
  • uvjerenje o prosječnoj ocjeni za prethodnu školsku godinu,
  • za studente prve godine studija - svjedočanstvo o završnoj godini srednje škole i diploma „Luča“ „A“ ili „B“ (fotokopija).

Studenti master (postdiplomskih) i doktorskih studija dostavljaju i dokaz da nisu u radnom odnosu na neodređeno vrijeme (uvjerenje Poreske uprave PJ Bijelo Polje).

Za uvjerenja o studiranju izdata na stranom jeziku potrebno je dostaviti ovjeren prevod ovlašćenog sudskog tumača.

Studenti iz tačke I stav 3, kao dokaz o ispunjavanju uslova, dostavljaju izvode iz matične knjige umrlih za roditelje, odnosno rješenje o invaliditetu, uvjerenja o prihodima i druge potrebne dokaze.

 

IV Zahtjev za ostvarivanje prava  na stipendiju se dostavlja Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje u roku od 15 (petnaest) dana  od dana objavljivanja Konkursa.

Konkurs će biti objavljen na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, dana  10. 10. 2022. godine.

Listu studenata koji su dobili stipendiju Sekretarijat objavljuje na web sajtu i oglasnoj tabli Opštine.

Neblagovremeni  zahtjevi i nepotpuna dokumenta neće se razmatrati.

Obrazac zahtjeva se može dobiti na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine.

 

              

SEKRETARIJAT   ZA  LOKALNU  SAMOUPRAVU


Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za školsku 2022/23.godinu...pdf