Na osnovu člana 9 Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.34/11), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Bijelo Polje, upućuje:

 

J A V N I   P O Z I V

 

 za predlaganje kandidata za tri člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz reda predstavnika nevladinih organizacija

  1. Sa­vjet je sa­vje­to­dav­no ti­je­lo koje pod­sti­če ra­zvoj od­no­sa i sa­rad­nje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja u opšti­ni.

 

  1. Sa­vjet ima pred­sjed­ni­ka i 6 (šest) čla­no­va. Sa­vjet čine: tri čla­na pred­stav­ni­ka Opšti­ne i tri čla­na pred­stav­ni­ka ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja od ko­jih je­dan iz reda ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja koje se bave pi­ta­nji­ma oso­ba sa in­va­li­di­te­tom.

 

  1. Pred­stav­ni­ci ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja u Sa­vje­tu ime­nu­ju se na pri­jed­log ne­vla­dih or­ga­ni­za­ci­ja koje dje­lu­ju u opšti­ni u obla­sti­ma od zna­ča­ja za: ra­zvoj lo­kal­ne de­mo­kra­ti­je; lo­kal­ni eko­nom­ski ra­zvoj; ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne; so­ci­jal­nu i dje­čju za­šti­tu, za­šti­tu oso­ba sa in­va­li­di­te­tom i dru­ge obli­ke za­šti­te ostva­ri­va­nje, za­šti­tu i pro­mo­ci­ju ljud­skih pra­va; ob­ra­zo­va­nje, kul­tu­ru i sport.

 

  1. Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Savjeta iz jedne nevladine organizacije u Savjet može biti imenovan samo jedan predstavnik.

 

  1. Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja du­žna je da, uz pred­log kan­di­da­ta, nad­le­žnom rad­nom ti­je­lu Sku­pšti­ne opšti­ne do­sta­vi slje­de­će do­ka­ze:

  - ovje­re­nu ko­pi­ju rje­še­nja o upi­su u re­gi­star or­ga­na držav­ne upra­ve nad­le­žnog za re­gi­stra­ci­ju i vo­đe­nje evi­den­ci­je o ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma;

  -  ovje­re­ni sta­tut or­ga­ni­za­ci­je;

  -  do­kaz o re­a­li­zo­va­nim pro­jek­ti­ma ili ak­tiv­no­sti­ma u pret­hod­noj go­di­ni: ugo­vor o fi­nan­si­ra­nju, bro­šu­re, fla­je­ri, li­fle­ti, no­vin­ski član­ci i sli­čno;

  -   iz­ja­vu lica ovla­šće­nog lica za za­stu­pa­nje i pred­sta­vlja­nje ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je da u or­ga­nu upra­vlja­nja ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je nema čla­no­va or­ga­na po­li­ti­čkih par­ti­ja, jav­nih funk­ci­o­ne­ra, u smi­slu pro­pi­sa o sprje­ča­va­nju su­ko­ba in­te­re­sa i lo­kal­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka, i

  -  ovje­re­nu ko­pi­ju za­vršnog ra­ču­na (bi­lans sta­nja i bi­lans us­pje­ha) za pret­hod­nu go­di­nu.

 

  1. Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Savjeta, dužna je da za kandidata dostavi i sledeće:

  -  ovjerenu fotokopiju lične karte;

  - biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u nevladinim organizacijama u oblastima za područje djelovanja za koje se predlaže;

  - izjavu kandidata da nije član organa političke partije ili javni funkcioner;

  - izjavu da kandidat nije zapošljen u organu lokalne uprave ili javnoj službi čiji je osnivač opština, i

  - izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta.

 

         Predlog kandidata za člana Savjeta, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se neposredno na pisarnici Opštine Bijelo Polje ili putem pošte na adresu Skupština opštine Bijelo Polje - Odbor za izbor i imenovanja, ul . Slobode bb. Bijelo Polje, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

  1. Javni poziv će se objaviti  u  dnevnom listu ,,Pobjeda“ i  na web sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

 

 

 

 

                                                                                                                Predsjednik Odbora,

                                                                                                                    Abaz Dizdarević, s.r.

 

 

 Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz reda predstavnika nevladinih organizacija možete pogledati ovdje... pdf