Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2023. godinu...pdf