Shodno članu 16. Poslovnika o radu, Komisija za raspodjelu sredstava za mjeru “Podrška razvoju zanastva” iz Programa mjera za podsticaj razvoja preduzetništva za 2023, na sjednici održanoj  25.10.2023. godine, komisija  d o n o s i,

 

O D L U K U

 

o ocjeni projekata u skladu sa tačkom 1. Javnog poziva  za  učešće u programu za podršku razvoju zanatstva kroz finansijsku podršku u opštini Bijelo Polje za 2023. godinu.

 

Na Javni poziv u naznačenom roku prispjela je 21 prijava. Od ukupnog broja prispjelih prijava 18 je ispunjavalo zadate kriterijume javnog poziva , pozitivno je ocijenjeno i prošli su prvu fazu ocjenjivanja,dok 3 prijave nijesu bile prihvatljive u skladu sa kriterijumima Javnog poziva.

 

Prijave koje nisu prihvatljive za finansiranje  u skladu sa  kriterijumima tačke 1. Javnog poziva  su:

 

1.DOO „PROFIMONT” Nermin Husović, ul.Tršova 66 ,Bijelo Polje, naziv biznis plana: “ZA LJEPŠI DOM“ broj zahtjeva: 15-306/23-416 od 19.10.2023. godine,

2.DOO „PLAVKO” Kolić Rešad, Ćukovac bb, Bijelo Polje, naziv biznis plana: “UNAPREĐENJE PROIZVODNJE“, broj zahtjeva: 15-306/23-397 od 11.10.2023. godine, 

3.DOO „AQVA S” Idriz Muratović , naziv biznis plana : „ MAŠINA ZA ZALEĐIVANJE CIJEVI“, broj zahtjeva: 15-306/23-393 od 10.10.2023. godine:

 

Shodno tački 1. Javnog poziva, pravo da se prijave na Javni poziv imaju zanatlije, koji posluju najmanje godinu dana,  a koje su registrovane u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("SI.list RCG", br. 06/02, 36/11), odnosno preduzetnici i privredna društva u skladu sa Zakonom o zanatstvu, kojima je pretežna djelatnost obavljanje jednostavnog  ili složenog  zanata,  odnosno registrovane zanatlije  koje  imaju  Prijavu  za obavljanje zanatske djelatnosti podnijetu Sekretarijatu za preduzetništvo Opštine Bijelo Polje.

 

Kako je članom 12. Zakona o zanatstvu, ("Službeni list Crne Gore", br. 054/09 od 10.08.2009, 064/09 od 22.09.2009, 040/11 od 08.08.2011) stav 1, propisano da „Zanatlija je dužan da o početku obavljanja zanata podnese prijavu organu lokalne uprave nadležnom za poslove privrede najmanje osam dana prije početka rada“, nije ispunjen jedan od osnovnih uslova poziva, a to je poslovanje najmanje godinu dana u skladu sa navedenim zakonom, projekat se smatra neprihvatljivim.

 

Projekti koji su prošli prvu fazu ocjenjivanja, njih 18 će biti pojedinačno bodovano shodno Javnom pozivu.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ove Odluke se može podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana objavljivanja iste.

 

 Predsjednik  Komisije:

                                                                                                                Samedin Agović