Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Sl. list Crne Gore“, br.140/22) popisna komisija u Opštini Bijelo Polje, raspisuje  

 

JAVNI OGLAS

 

Za ugovorno angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 30. novembra – 15. decembra 2023. godine i to:

INSTRUKTORA/KI: 28 + 3 rezerve

OPŠTI USLOVI:

 • Punoljetni državljanin/ka Crne Gore;
 • Državljanstvo Crne Gore;
 • Kvalifikacija nivoa obrazovanja VI, VII1, VII2 i VIII.

POSEBNI USLOVI:

 

 • Da upotrebljava jezik koji se koristi u području koje se popisuje.

 

PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU I NEKI OD SLJEDEĆIH USLOVA:

 • Prebivalište[1] u Opštini Bijelo Polje, za koju aplicira (zbog poznavanja terena);
 • Da je lice nezaposleno;
 • Iskustvo u realizaciji statističkog istraživanja;
 • Iskustvo u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica.

 

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU:

 • Prijava za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13);
 • Kopija važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;
 • Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja;
 • Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica ili dokaz da je lice penzioner/ka;
 • Dokaz o statističkom iskustvu, kao i iskustvu u održavanju obuka, organizaciji i koordiniranju aktivnosti sa većim brojem lica (ugovor o djelu/potvrda/preporuke).

 


 [1] Prebivalište je adresa, naselje gdje lice živi

 

 

POPISIVAČ/ICA: 250 + 12 rezervi

OPŠTI USLOVI:

 • Punoljetni državljanin/ka Crne Gore;
 • Državljanstvo Crne Gore;
 • Kvalifikacija nivoa obrazovanja IV, V, VI, VII1, VII2 i VIII (III stepen - afirmativna mjera će važiti za pripadnike romske i egipćanske zajednice).

 

POSEBNI USLOVI:

 

 • Da upotrebljava jezik koji se koristi u području koje se popisuje.

 

PREDNOST ĆE IMATI KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU I NEKI OD SLJEDEĆIH USLOVA:

 

 • Prebivalište[2] u Opštini Bijelo Polje, za koju aplicira (zbog poznavanja terena);
 • Da je lice nezaposleno;
 • Iskustvo u realizaciji statističkog istraživanja;
 • Pripadnici romske i egipćanske zajednice imaju prednost za angažovanje u romskim naseljima.

 

DOKUMENTA KOJA SE PRILAŽU:

 • Prijava za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13);
 • Kopija važeće lične karte ili uvjerenje o državljanstvu;
 • Kopija diplome ili uvjerenja o završenom nivou i vrsti obrazovanja ili dokaz da je lice student/kinja;
 • Potvrda sa Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za nezaposlena lica ili dokaz da je lice penzioner/ka;
 • Dokaz o statističkom iskustvu (ugovor o djelu/potvrda/preporuke).

 

Kandidat/kinja se može prijaviti ili za instruktora/ku ili za popisivača/icu.

Prijavu za učesnike/ce u popisu kandidati/kinje mogu preuzeti u prostorijama Građanskog biroa Opštine Bijelo Polje, ulica Slobode broj 5, počev od 15. novembra od 8 do 15 časova ili je preuzeti sa sajta Uprave za statistiku: www.monstat.org ili sa zvaničnog sajta Opštine Bijelo Polje: www.bijelopolje.co.me .

Popisna komisija raspisuje Javni oglas za instruktore i popisivace pocev od 15. novembra 2023. godine.

Javni oglas za instruktore traje do 20. novembra 2023. godine do 15h, a za popisivace do 22. novembra 2023. godine do 15h. Javni oglas bice objavlien u dnevno stampi, i/ili na drugim kanalima informisanja.

Izbor kandidata za instruktore treba da se izvrsi nakasnie do 21. novembra 2023. godine, a izbor kandidata za popisivace nakasniie do 24.novembra 2023. godine.


[2] Prebivalište je adresa, naselje gdje lice živi

 

Popunjena Prijava za učesnike/ce u popisu i kompletna dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 15 časova, na gore navedenu adresu popisne komisije.

 

Kandidati koji su u prethodnom Javnom oglasu (koji je bio raspisan septembra 2023. godine) priložili kompletnu dokumentaciju potrebno je da povodom ovog Javnog oglasa podnesu samo popunjenu Prijavu za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13). Kandidati koji ne podnesu novu Prijavu povodom ovog Javnog oglasa, nemaju potpunu dokumentaciju za učestvovanje u popisu i ne mogu biti ugovorno angažovani.

Na koverti je potrebno ispisati naziv mjesta za koje se aplicira (instruktor/ka ili popisivač/ica) i adresa popisne komisije: Ulica Slobode broj 5, Opština Bijelo Polje.

                                                                                                 

Svi kandidati su dužni da potpišu izjavu (data u Prijavi za učesnike/ce u popisu) da će za vrijeme održavanja instruktaže (22 - 24. novembar 2023. godine i 25 - 26. novembar 2023. godine) i sprovođenja popisa (30. novembar - 15. decembar 2023. godine) biti dostupni za popisne aktivnosti.

 

Za dodatne informacije kontakt osoba je: Bojan Obradović,  telefon: 069/000-200

 

 

U Bijelom Polju,

Dana, 15.11.2023.godine

 

 

 

Predsjednik popisne Komisije

                                                                                                                                             Petar Smolović

                                                                                                       

 

 

 


 Prijavu za učesnike u popisu možete preuzeti ovdje...pdf