Građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu povodom razmatranja Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Bijelo Polje i Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje

 

U skladu sa članom 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 34/11),  Komisija za izradu Statuta Opštine Bijelo Polje i  Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje upućuje

Poziv za javnu raspravu o Statutu i Poslovniku Opštine Bijelo Polje

Građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu povodom razmatranja  Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Bijelo Polje i Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje.

 

Javna raspravaće se održati u petak 23.08.2013 godine u sali Skupštine opštine Bijelo Polje  sa početkom u  10 časova.

 

Tekst Nacrta  Odluka možete preuzeti na  web stranici www. skupština opštine bijelo polje.com .

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

KOMISIJA ZA IZRADU STATUTA  OPŠTINE I POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE

 

 

 

 

NACRT

 

 

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

 

Član 1

 

U Poslovniku Skupštine opštine Bijelo Polje (Sl. list CG-opštinski propisi  br.34/11), U članu 3 iza stava 2 dodaje se stav 3 koji glasi: U slučaju da predsjednik Skupštine  predhodnog saziva nije u mogućnosti da sazove sjednicu, sjednicu će sazvati najstariji odbornik  predhodnog saziva.

 

Član 2

 

Član 45 mijenja se i glasi:

Listu kandidata za predsjednika i članove odbora za izbor i imenovanja podnosi predsjednik Skupštine na osnovu prijedloga klubova odbornika.

Listu kandidata za predsjednika i članove ostalih radnih tijela podnosi odbor za izbor i imenovanja na osnovu prijedloga klubova odbornika.

 

Član 4

U članu 50 stav 1 alineja 6  briše se.

 

 

Član 5

U članu  56 riječi „naknadu putnih troškova mijenjaju se riječima „i druge naknade“

 

Član 6

 

U članu 59 u stavu 2  riječi „sjednici“ mijenjaju se riječima „ na kraju sjednice“

 

 

KOMISIJA ZA IZRADU ODLUKE O IZMEJENAMA I DOPUNAMA STATUTA I POSLOVNIKA SKUPŠTINE  OPŠTINE

 

 

 

NACRT

 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

Član 1

U Statuta Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG – opštinski propisi br.21/10“) član 1 mijenja se i glasi: Statutom Opštine (udaljem tekstu:Statut) uređuju se : prava i dužnosti opštine i način njihovog ostvarivanja; poslovi i način odlučivanja lokalnog stanovništva; način i uslovi vršenjqa sopstvenih poslova; organizacija i način rada organa Opštine, način donošenja propisa, način vršenja nadzora nad radom organa Opštine i javnih službi; način povjeravanja određenih poslova radnim tijelima Skupštine; način obezbjeđenja javnosti rada organa i javnih službi; finansiranje; ustanovljenje simbola, praznik Opštine i način njegovog obilježavanja i druga pitanja od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave.

 

Član 2

U članu 4 u stavu 1 dodaje se riječ („simboli“).

 

Član 3

Član 7 mijenja se i glasi: Opština ustanovljava opštinsku Nagradu „3.Januar“.

Opštinska Nagrada „3. Januar“ dodjeljuje se za najbolja ostvarenja, postignute rezultate i doprinos razvoju Opštine na privrednom, naučnom, prosvjetnom, zdravstvenom, kulturnom i sportskom polju kao i u drugim oblastima društvenog života, pojedincima, organima, organizacijama i zajednicama.

Iza člana 7 dodaju se 3 nova člana

 

7a

Opština ustanovljava javno priznanje –zvanje „počasni građanin Opštine“.

Javno priznanje –zvanje počasni građanin Opštine može se dodijeliti posebno zaslužnim za afirmaciju i razvoj Opštine

7b

Uslovi, postupak i način  dodjeljivanja  nagrade „3. januar“ i zvanja  počasni garađanin Opštine uređuju se  posebnom odlukom Skupštine.

7c

Opština može posebnom odlukom Skupštine ustanoviti druge nagrade i priznanja( zahvalnice, povelje, studentske, sportske, kulturne i druge nagrade), propisati uslove , postupak i način njihove dodjele.

 

Član 6

U članu 11 iza riječi  Opštine dodaju se riječi „rad organa lokalne uprave“.

 

Član 7

U članu 16 u stavu 1 iza riječi „imovini“ dodaju se riječi „i imovini javnih službi čiji je ona osnivač“.

U stavu iza riječi „opštine“dodaju se riječi „i imovini javnih službi čiji je Opština  osnivač“.

 

Član 8

U članu 19 stav 3 riječi „nadležni organ “ zamjenjuju se riječju „predsjednik “.

 

Član 9

U članu 31 riječi „i naknadu putnih troškova“ zamjenjuju se riječima „ i druge naknade“.

Član 10

U članu 34 stav 1 u tačka 23 brišu se riječi „glavnog administratora“ ,a  iza tačke 49 dodati tačku 49a koja glasi : „obrazuje Službu Skupštine“.

Član 11

U članu 48 stav 1 alineja 2 mijenja se i glasi: razrješenjem

 

Član 12

Član 50 mijenja se i glasi: Predsjednik Skupštine se razrješava ako:

-       zloupotrijebi funkciju

-       svojim ponašanjem naruši ugled funkcije koju vrši

-       ne obavlja poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima

-       nastupi neki od slučajeva nespojivosti funkcije u smisli zakona

-       u drugim slučajevima kada Skupština ocijeni da je nepodoban za obavljanje funkcije.

Postupak razrješenja predsjednika Skupštine bliže se uređuje  Poslovnikom Skupštine Opštine

 

Član 13

U članu 53 stav 1 u alineji  4 riječ „stenograma“  zamjenjuje se  riječima „ tonskog zapisa“

 

Član 14

U članu 60 stav 1 iza tačke 24 dodati novu tačku 24 a koja glasi: „obrazuje Disciplinsku komisiju  i Komiisiju za žalbe“.

 

Član 15

U članu 65 stav 1 iza alineje 4 dodaje se nova alineja 5 koja glasi:“ne obezbijedi javnost i transparentnost vršenja poslova iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom. (objavljivanjem na intrenet stranici Opštine odluke o dodjeli poslova i usluga i zaključenih ugovora sa pravnim i fizičkim licima, kao i pojedinačnih odluka i drugih akata i ugovora zaključenih u postupku raspolaganja imovinom opštine).

 

Član 16

U članu  70 stav 2 mijenja se i  glasi : „potpredsjedniku Opštine prestaje mandat:  prestankom mandata predsjedniku Opštine, podnošenjem ostavke, razrješenjem i u slučajevima u kojima predsjedniku Opštine prestaje mandat po sili zakona“.

 

Iza člana  70  dodaje se novi član koji glasi:

 

70a

 

Potpredsjednik zamljenjuje predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti  i vrši druge poslove koje mu povjeri predsjednik Opštine.

Član 17

 

U članu 71 stav 1 iza riječi  biroi i dodati riječ i sl.

 

Član 18

U članu 72  u stavu 1 dodati  riječi  „Službu menadžera , Službu unutrašnje revizije i sl.“.

 

Član 19

 

U članu 75   tačka 7 briše se.

 

Član 20

 

Član 80 mijenja se i glasi: „Glavnom administratoru prestaje mandat  prije isteka vremena na koje je imenovan  razrješenjem,na lični zahtjev i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Glavni administrator može biti razriješen dužnosti ukoliko ne vrši  ili nesavjesno vrši poslove  iz člana 78 Statuta Opštine.

 

Član 21

 

U članu 81  stav 5 briše se.

 

Član 22

U članu 83  u stavu  3 riječi „glavnom administratoru“ brišu se.

Član 23

U članu  84 iza stava 3 dodaje se stav 4 koji glasi:

“Na osnovu utvrđenog činjenjičnog stanja po zahtjevu za utvrđivanje odgovornosti starješine organa i rukovodiocu službi predsjednik opštine može donijeti odluku o razrješenju ili izreći i drugu mjeru u skladu sa zakonom.

Član 24

U članu  87 iza stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:                  „Poslovi starješine organa  lokalne uprave i rukovodilaca javnih službi čiji je osnivač Opština nespojivi su sa funkcijom  odbornika i članstvom u organima upravljanja javnih službi .“

 

Član 25

U članu 88 u stavu 4 dodati riječi.“koji vodi nadležni organ lokalne uprave“

 

Član 26

U članu 90 iza stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

Savjet mjesne zajednice  najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o korišćenju sredstava iz stava 1ovog člana nadležnom organu Opštine.

 

Član 27

 

Član 139 mijenja se i glasi: Svi pojmovi upotrijebljeni u ovom Statutu za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste pojmove u ženskom rodu.

 

KOMISIJA ZA IZRADU PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA I POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE