Zahtjev

Izrada stručnog nalaza iz oblasti elektroinstalacija za stambeni objekat br.4 (zgrada za penzionere) na dijelu kat.parc.br.219,220 KO Ravna Rijeka u mjestu Ribarevine

09/23/2019
Obavještenje Izrada stručnog nalaza iz oblasti elektroinstalacija za stambeni objekat br.4 (zgrada za penzionere) na dijelu kat.parc.br.219,220 KO Ravna Rijeka u mjestu Ribarevine 10/01/2019
Ugovor Izrada stručnog nalaza iz oblasti elektroinstalacija za stambeni objekat br.4 (zgrada za penzionere) na dijelu kat.parc.br.219,220 KO Ravna Rijeka u mjestu Ribarevine 10/04/2019