Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da je Agrobudžetom  za 2014. godinu za mjere

1.1.1. Direktna podrška stočarskoj proizvodnji, 1.1.4. Direktna podrška ratarskoj proizvodnji, 2.1.5. Podrška povrtarskoj proizvodnji i 2.2.3. Održivo korišćenje pašnjaka definisano da proizvođači zahtjeve za podršku sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Rok za dostavljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na premije u stočarstvu je od 01. marta do

30. aprila a za organzovani tov junadi najkasnije 10 dana od početka tova.

Rok za dostavljanje zahtjeva za podršku ratarskoj proizvodnji za proljećnu sjetvu, usjeve krmnog bilja iz prethodnog četvorogodišnjeg perioda i sjemensku proizvodnju je 01. jun, a za jesenju sjetvu 15. novembar.

Rok za dostavljanje zahtjeva za podršku investiicijama u povrtarstvu je 30. maj odnosno 30. novembar u zavisnosti od vremena realizacije investicije.

Da bi proizvođači ostvarili pravo na podršku ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji neophodno je da se upišu u Registar primarnih proizvođača hrane biljnog porijekla kod Fitosanitarne uprave.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na podršku za održivo korišćenje pašnjaka podnose se u periodu od 01. marta do 30. aprila.

Takođe, za mjere koje se odnose na podršku ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji definisano je da su proizvođači uz formular zahtjeva za podršku između ostalog, obavezni da dostave dokaz o vlasništvu zemljišta (izvod iz katastra - posjedovni list). Ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnk zemljišta u posjedovnom listu, potrebno je dostaviti odgovarajuća dokumenta.

Da   bi   olakšali   proizvođačima   proceduru   prikupljanja   potrebne   dokumentacije   ukoliko proizvođač nije vlasnik zemljišta dovoljno je da dostavi potvrdu/saglasnost vlasnika zemljišta da mu ustupa isto na korišćenje. Potvrdu/saglasnost je potrebno ovjeriti u opštini ili mjesnoj zajednici.

Poljoprivredni proizvođači za pomoć prilikom popunjavanja zahtjeva mogu se obratiti Službi za poljoprivredu i vodoprivredu svakog radnog dana od 8 do 16 časova u kancelarijama br.3, br.17 i br. 19. koje se nalaze u sportskoj dvorani "Nikoljac".

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ
-SLUŽBA ZA POLJOPRIVREDU I VODOPRIVREDU-