Predsjednik opštine Bijelo Polje, Zaključkom broj 01-40  utvrdio je Nacrt odluke o radnom vremenu , i obavezao Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj  da shodno Odluci o  načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (‘’Sl.list CG –opštinski propisi, br.34/11), sprovede javnu raspravu

PLAN JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava će se održati od 17.03.2014 do 31.03.2014.godine.

 

Nacrt odluke će se:

*Objaviti na sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.

*U štampanoj formi učiniti dostupnim svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj (kancelarija broj 18-SC Nikoljac).

Centralna javna rasprava povodom Nacrta Odluke o radnom vremenu održaće se u Sali SO-e Bijelo Polje dana 24.03.2014. godine, sa početkom u 14 časova.

Program javne rasprave objavit će se na sajtu Opštine Bijelo Polje, TV SUN i na javnom emiteru Radio Bijelo Polje.

Pozivaju se građani, zainteresovani organi i organizacije, nevladine organizacije i dr da učestvuju u javnoj raspravi.

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt odluke dostavljaju se u pisanoj formi Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje, Ulica Nedeljka Merdovića –SC Nikoljac, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli.

Sekretarijat za preduzetnistvo i ekonomski  razvoj, razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će biti dostupan javnosti na sajtu opštine Bijelo Polje.

 

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

Broj:15/1-161

Bijelo Polje, 14.03.2014.godine

S E K R E T A R

Dzafer Gusinjac,s.r

 

 

NACRT

 

Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 26 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list RCG", br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i “Sl. list CG”, br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12 I 10/14), a u vezi sa članom 53 Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 49/08, 26/09, 88/09, 26/10, 59/11 i 66/12 ), člana 12  i člana 34 Statuta Opštine Bijelo Polje ("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 21/10) , Skupština Opštine Bijelo Polje na sjednici održanoj dana ______________ 2014. godine.

 

O D L U K U

O RADNOM VREMENU

I  OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uredjuje se radno vrijeme poslovnih objekata privrednih društava, pravnih lica, preduzetnika, organa lokalne uprave i područnih odjeljenja državnih organa u kojima se pružaju usluge gradjanima u oblasti komunalne djelatnosti, trgovine, ugostiteljstva i turizma, zanatstva, kulture i sporta, igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji Opštine Bijelo Polje .

Član 2

Privredna društva i preduzetnici koji obavljaju djelatnost u objektima iz člana 1 ove odluke obavezni su da donesu odluku o rasporedu dnevnog i nedjeljnog radnog vremena, i dnevnog vremena u dane državnih praznika, pridržavajući se radnog vremena utvrdjenog ovom odlukom.

Odluka iz stava 1 ovog člana dostavlja se posebnoj službi lokalne uprave nadležnoj za poslove komunalnog nadzora (u daljem tekstu: Komunalna policija).

Odluku iz stava 1 ovog člana privredni subjekat dužan je da drži u objektu u kome obavlja djelatnost iz člana 1 ove odluke.

Član 3

Privredni subjekat koji obavlja djelatnost sezonski, u smislu posebnog zakona kojim se uredjuje turizam, dužan je da utvrdi i istakne radno vrijeme za tu sezonu.

 

Član 4

Radno vrijeme odredjuje se za ljetnji i zimski period.

Ljetnji period  traje od 1. aprila do 31.oktobra.

Zimski period traje  od 1. novembra do 31.marta

 

 

Član 5

Početak i završetak radnog vremena ističe  se na vidljiv i jasan način na ulazu u objekte u kojima se obavlja djelatnost  iz člana 1 ove odluke.

 

II POSEBNE  ODREDBE

 

RADNO VRIJEME PREMA VRSTI DJELATNOSTI

 

1.Komunalne djelatnosti

 

Član 6

Obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno odredjenih poslova u komunalnim djelatnostima, čija priroda i potrebe zahtijevaju kontinuitet, organizuje se u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (snadbijevanje vodom, održavanje čistoće, prečišćavanje i odvodjenje otpadnih voda, pružanje pogrebnih usluga, osim poslova sahranjivanja, održavanje i korišćnje deponija, javna rasvjeta, poslovi hitnih intervencija i sl.), uključujući i neradne i praznične dane.

Na poslovima naplate komunalnih usluga privredni subjekti rade svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova.

Šalterske službe u Elektrodistribuciji radiće svakog radnog dana  u vremenu  utvrdjenom  Odlukom poslovodnog organa u skladu sa opštim aktom, stim da rad mora biti obezbijedjen  od 07:00 – 15:00 časova.

Na poslovima sahranjivanja privredni subjekti rade svakog dana od 10:00 do 18:00 časova, uključujući i neradne i praznične dane.

Privredni subjekti koji rade na ovim poslovima obavezni su u vjerskim objektima (kapele, gasalhane i sl) omogućiti i radno vrijeme u pomenutim objektima u dužem trajanju od vremena navedenog u predhodnom  stavu ovog člana u koliko to zahtijevaju potrebe vjerskog obreda vezane za sahranjivanje.

2.Trgovina

Član 7

Objekti u kojima se vrši promet robe na malo i veliko radiće svakog radnog dana prema radnom vremenu utvrdjenom odlukom poslovodnog organa privrednog društva, odnosno preduzetnika, u skladu sa opštim aktom odnosno kolektivnim ugovorom, s tim da radno vrijeme bude u intervalu :

od 06:00 do 22:00 h u ljetnjem i

od 06:00 do 21:00 h u zimskom periodu.

 

Privredna društva i preduzetnici iz stava 1 ovog člana, u skladu sa Odlukom poslovodnog organa  odosno preduzetnika, ukoliko nadju ekonomski interes, mogu raditi u intervalu :

od 06:00 do 24:00 h u ljetnjem,

od 06:00 do 23:00 h u zimskom periodu i

od 00:00 do 24:00 h samoposluge – dragstor

 

Odluku iz stava  2 ovog člana privredna društva i preduzetnici dužni su u roku od 3 dana prije početka primjene iste dostaviti službi za  vršenje komunalnog nadzora.

Član 8

Privredna društva i preduzetnici koji imaju dva ili više trgovinskih objekata  na području opštine, dužni su da odrede dežurne prodajne objekte neradnim danima i u dane državnih praznika, koji će raditi u skladu sa odlukom o radnom vremenu poslovnodnog organa, privrednog društva ili preduzetnika.

Privredna društva i preduzetnici iz stava 1 ovog člana dužni su da na vidnom mjestu svojih objekata istaknu obavještenje sa nazivom i adresom objekta koji radi nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika.

Član 9

Privredna društva i preduzetnici koji se bave prodajom pogrebne opreme  dužni su raditi svakog dana u intervalu od 07:00 do 20:00 h i obezbijediti dežurstvo svakog dana od 20:00 h tekućeg  do 07:00 h narednog dana.

Obavještenje o dežurstvu mora biti istaknuto na vidnom mjestu prodajnog objekta i brojem telefona dežurnog radnika.

Član 10

Privredna društva i preudzetnici koji gazduju pijacama, na kojima se vrši promet roba i usluga, dužni su da aktom o pijačnom redu urede radno vrijeme tako da bude u intervalu:

Zelene pijace :               od 07:00 do 20:00 h u ljetnjem,

od 07:00 do  19:00 h u zimskom periodu i

od 07:00 do 12:00 h nedjeljom i državnim praznicima

 

Mješovite pijace:          od 07:00 do 15:00 h radnim danima i

od 07:00 do 12:00 h nedjeljom i državnim praznicima

 

Stočna pijaca:             od 06:00 do 13:00 časova u ljetnjem periodu,

od 08:00 do 15:00 časova u zimskom  periodu

Stočne pijace rade u danima u kojima odrede privredni subjekti koji njima gazduju, a što su obavezni vidno istaknuti na ulazu u stočnu pijacu.

 

 

Član 11

Privredna društva i preduzetnici koji organizuju trgovinu na sajmovima, izložbama i drugim povremenim načinima trgovine, dužni su donijeti Odluku o rasporedu radnog vremena koja može biti u intervalu od  07:00 do 18:00 h.

Član 12

 

Privredni subjekti koji se bave prodajom nafte i naftnih derivata (Benzinske stanice) rade svakog dana, i dužni su donijeti Odluku o rasporedu radnog vremena koja može biti u intervalu od  00:00 do 24:00 h.

3.Ugostiteljstvo i turizam

 

Član 13

Objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge radiće prema radnom vremenu utvrdjenom odlukom poslovodnog organa, odnosno preudzetnika u skladu sa opštim aktom odnosno kolektivnim ugovorom, s tim da radno virjeme  bude u intervalu:

od  06:00 do 24:00 h u ljetnjem i

od 06:00 do 23:00 h u zimskom periodu

 

Za  dane vikenda (petak i subota)  i dane državnih praznika radno vrijeme je:

od 06:00 do 01:00 h narednog dana u ljetnem periodu

od 06:00 do 24:00 h u zimskom periodu

 

Otvorene-ljetnje bašte koje rade u sklopu ugostiteljskih objekata iz st.1 ovog člana rade

od 06:00 do 24:00  h

a za dane vikenda i dane državnih praznika

od 06:00 do 01:00 h narednog dana

 

Član 14

Ugostiteljski objekat vrste disko klub- bar i noćni klub-bar koji se nalazi u stambenoj i stambeno – poslovnoj zgradi, radi od 21:00 do 24.00 časa, a za dane vikenda i dane državnih praznika

 

od 21:00 do 01:00 h narednog dana

 

Disko klub-bar i noćni klub-bar koji se nalazi u poslovnoj zgradi, radi od 21:00 do 03:00 časa.

Objekti iz stava 1 i 2 ovog člana  moraju imati  adekvatnu izolaciju od buke, u skladu sa važećim propisima i pribavljenim dokazima nadležnog organa – sertifikat da  čujnost ne prodire na otvoreni prostor.

 

Član 15

 

Ugostiteljskom objektu u kome se organizuje proslava državnih i drugih praznika ili proslava mature može se odobriti produženo radno vrijeme najduže do 03:00 časova narednog dana.

 

Ugostiteljski objekat  iz stava 1 ovog člana uz zahtjev za odobrenje produženog radnog vremena, organu lokalne uprave nadležnom za poslove preduzetništva (u daljem tekstu: nadležni organ) podnosi:

 

-          rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti,

-          odluku nadležnog organa privrednog subjekta o rasporedu radnog vremena.

 

Zahtjev se podnosi najmanje petnaest dana prije dana za koji se traži produženje radnog vremena.

Član 16

 

Nadležni organ donosi rješenje o produženom radnom vremenu uz predhodnu saglasnost Komunalne policije i organa državne uprave nadležnog za održavanje javnog reda i mira (u daljem tekstu: policija).

 

Organi iz stava 1 ovog člana daju predhodnu saglasnost za produženje radnog vremena  u roku od 8 dana od kada je zatražena, pod uslovom da protiv privrednog subjekta koji je podnio zahtjev za produženje u periodu od šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva nijesu preduzimane upravne mjere i radnje, odnosno mjere radi održavanja javnog reda i mira.

 

Član 17

Ugostiteljski objekat koji se nalazi u poslovnom objektu, prostoriji i na prostoru gdje se pretežno obavlja druga djelatnost (autobuskoj i željezničkoj stanici, benzinskoj pumpi ), radi u skladu sa radnim vremenom objekta u kojem se nalazi.

Član 18

Privredna društva i preduzetnici koji pružaju turističke usluge, radiće prema radnom vremenu utvrdjenom odlukom poslovodnog organa, odnosno preduzetnika u skladu sa opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom s tim da rad bude obezbijedjen u intervalu:

od 06:00 do 22:00 h u ljetnjem i

od 07:00 do 20:00 h u zimskom periodu.

 

 

 

 

4.Zanatstvo

Član 19

Objekti u kojima se pružaju zanatske usluge radiće prema radnom vremenu utvrdjenom odlukom poslovodnog organa privrednog duštva, odnosno preudzetnika u skladu sa opštim aktom odnosno kolektivnim ugovorom s tim da radno vrijeme bude u intervalu:

 

od 07:00 do 22:00 h u ljetnjem i

od 07:00 do 21:00 h u zimskom periodu

 

Privredna duštva i preduzetnici  iz stava 1 ovog člana zavisno od prirode djelatnosti, dužni su da pribave mišljenje stručnih institucija o primijenjenim mjerama zaštite od buke.

5.Kultura i sport

Član 20

 

Objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture(biblioteke, čitaonice, bioskopi, muzeji I galerije)  radiće po utvrdjenom radnom  vremenu  poslovodnog organa u skladu sa opštim aktom u intervalu od 08:00 do 23:00 h.

 

Član 21

Sportski objekat  (košarkaški, fudbalski i teniski teren, fitnes centar i slični objekat) radi   od 06:00 do 24:00 časa u ljetnjem i od 06:00 do 23:00 časa u zimskom periodu.

6.Igre na sreću i zabavne igre

Član 22

Kazino i objekat u kojem  se priredjuju igre na  sreću na automatima radi od 00:00 do 24:00 časa.

Objekat u kojem se priredjuje tombola zatvorenog tipa radi od 07:00 do 24:00 h.

Objekat u kojem se priredjuju kladioničke igre radi od 08:00 do 23:00 časa.

 

Član 23

Objekat u kojem se priredjuju zabavne igre (računar, simulator, video-automat, fliper,  bilijar i sl.) radi od 08:00 do 22:00 časa u ljetnjem i od 09:00 do 20:00 časova u zimskom periodu.

Ukoliko se zabavne igre organizuju u ugostiteljskim objektima, primjenjuju se odredbe ove odluke koje regulišu radno vrijeme tog objekta.

Član 24

U koliko se kazino i drugi objekti u kojima se priređuju igre na sreću koji su definisani članom 22 ove odluke nalazi u okviru stambenih zgrada za obavljanje djelatnosti za koje su registrovani moraju imati atest od institucije ili ustanove koja je u Centralnom registru privrednog suda Crne Gore registrovana za izdavanje atesta kojima se utvrđuje nivo buke.

Privredni subjekti koji su registrovani za  obavljanje djelatnosti navedene u predhodnom stavu ovog člana u objektima koji se nalaze u okviru stambenih zgrada nivo buke ne smije biti preko granice koja je predviđena pozitivno- pravnim propisima.

7.Organi lokalne uprave, odjeljenja državnih organa i službe za pružanje usluga gradjanima

Član 25

Organi lokalne uprave i područna odjeljenja državnih organa, radiće shodno propisima nadležnih organa lokalne uprave i nadležnih ministarstava.

Službe koje pružaju usluge gradjanima radiće shodno Odluci poslovodnog organa, u skladu sa opštim aktom odnosno kolektivnim ugovorom, vodeći prevashodno računa da se zadovolje potrebe gradjana na području opštine Bijelo Polje.

 

III NADZOR

 

Član 26

 

Inspekcijski nadzor nad sprovodjenjem ove odluke vrši Komunalna policija.

 

 

 

IV   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27

Privredni subjekat koji vrši djelatnosti iz člana 1 ove odluke, dužan je da uskladi radno vrijeme sa odredbama ove odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu iste.

Odluka o rasporedu radnog vremena iz člana 2 stav 1 ove odluke dostavlja se Komunalnoj policiji  u roku od 8 dana od  dana  uskladjivanja.

Član 28

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o radnom vremenu ("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 18/05).

Član 29

Upravni postupci za izdavanje odobrenja za produženo radno vrijeme, započeti prije stupanja na snagu ove odluke, okončaće se u skladu sa odredbama Odluke o radnom vremenu (“Sl.list CG-opštinski propisi“, br. 18/05).

 

Član 30

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore -opštinski propisi".

 

 

Broj: 02-____________

Bijelo Polje, ______2014. godine

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Džemal Ljušković s.r.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE