Na osnovu člana 60 Statuta Opštine Bijelo Polje ("Sl. list RCG - opštinski propisi" 25/04,33/06 i " Sl. list Crne Gore -opštinski propisi br.18/10,32/13) a u vezi s članom 17 Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika ("Službeni list Crne Gore" broj 14/12) i članom 166 b Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl. list Crne Gore" br. 39/11 i 66/12), predsjednik Opštine Bijelo Polje  donio je

 

ODLUKU
o utvrđivanju visine otpremnine  zaposlenih u organima lokalne uprave i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština

 

 

Član 1

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina otpremnine zaposlenom u organima lokalne uprave i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština (u daljem tekstu zaposlenom) za čijim je radom prestala potreba, odnosno zaposlenom čiji  radni odnos prestaje na osnovu pisanog sporazuma, ili po sili zakona .

 

Član 2

 

Zaposlenom u organima lokalne samouprave, za čijim radom i angažovanjem je prestala potreba, u skladu sa članom 129 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ,usljed izmjene unutrašnje organizacije (donošenje novog akta o sistematizaciji ili izmjene poostojećeg) pripada otpremnina u visini 12 bruto zarada.

Zaposlenom kojem do ostvarivanja prava na penziju nedostaje do dvije godine, a za čijim radom je prestala potreba, u skladu sa stavom 1 ovog člana, pripada otpremnina u visini od tri bruto zarade.

Zaposlenom kojem do ostvarivanja prava na penziju nedostaje dvije do pet godina, a za čijim radom je prestala potreba, u skladu sa stavom 1 ovog člana, pripada otpremnina u visini od šest bruto zarada.

Zaposlenom u organima lokalne uprave i službama, kojem do ostvarivanja prava na penziju nedostaje od pet do sedam godina, a za čijim radom je prestala potreba, u skladu sa stavom 1 ovog člana, pripada otpremnina u visini od osam bruto zarada.

 

 

Član 3

 

Zaposlenom u organima lokalne uprave i javnim ustanovama, kome radni odnos prestane na osnovu pisanog sporazuma (sporazumnog raskida radnog odnosa), nakon sprovedenog postupka po javnom pozivu od strane organa u kojem je zaposlen, pripada otpremnina u visini utvrđenoj u članu 2 stav 1 ove odluke.

Zaposlenom koji kumulativno ne ispunjava propisane uslove (godine života i penzijski staž) za odlazak u penziju, a nema saglasnost za sporazumni raskid radnog odnosa, u smislu stava 1 ovog člana, pripada otpremnina u visini od tri bruto zarade .

 

Član 4

 

Zaposlenom koji ostvari pravo na penziju,usljed prestanka radnog odnosa po sili zakona pripada otpremnina u visini od jedne bruto zarade.

 

Član 5

 

Visina bruto zarade zaposlenog iz člana 2, 3 i 4 ove odluke određuje se kao iznos posljednje bruto zarade koja je zaposlenom pripadala prije isplate otpremnine.

 

Zaposlenom prestaje radni odnos danom isplate otpremnine u ukupnom iznosu i izmirenjem svih obaveza po osnovu zarade do prestanka radnog odnosa.

 

 

Član 6

 

Zaposleni koji je ostvario pravo na otpremninu, u smislu člana 2 ove odluke, ne može zasnovati radni odnos u lokalnom organu ili pravnom licu čiji je osnivač opština u periodu od jedne godine od dana isplate otpremnine.

Ograničenje iz stava 1 ovog člana ne odnosi se na zaposlenog koji vrati cjelokupni iznos isplaćene otpremnine.

 

Član 7

 

Zaposleni kome je radni odnos prestao na osnovu pisanog sporazuma, u smislu člana 3 ove odluke, ne može zasnovati radni odnos u organima lokalne uprave i službama ili pravnom licu čiji je osnivač Opština u periodu od pet (5) godina od dana isplate otpremnine.

 

Član 8

 

Sporazumni prekid radnog odnosa ostvaruje se javnim pozivom.

Javni poziv za sporazumni prekid radnog odnosa objaviće se na internet adresi Opštine Bijelo Polje i na oglasnim tablama, osam dana nakon donošenja ove odluke.

Za potpisivanje sporazuma o prestanku radnog odnosa zaposlenog nadležan je starješina organa lokalne uprave ili rukovodilac javne ustanove u kojem je zaposleni zasnovao radni odnos .

Starješina organa lokalne uprave i rukovodilac službe odlučivaće pojedinačno po svakom zahtjevu za sporazumni raskid radnog odnosa, najkasnije u roku od sedam dana od dana podnošenja zahtjeva za sporazumni raskid radnog odnosa.

 

Broj: 01-541
Bijelo Polje  13.03.2015. godine

 

 

 

Predsjednik Opštine

Aleksandar Žurić,s.r


Odluku o utvrđivanju visine otpremnine  zaposlenih u organima lokalne uprave i javnim ustanovama čiji je osnivač Opština možete preuzeti ovdje...pdf