Opština Bijelo Polje
Sekretarijat za preduzetnišo i ekonomski razvoj

OBJAVLJUJE

II JAVNI POZIV
za Podršku razvoju malinarstva kroz dodjelu sertifikovanog sadnog materijala

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, u skladu sa Programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2016. godine – mjera br. 16, - Podrška razvoju malinarstva kroz dodjelu sertifikovanog sadnog materijala, objavljuje Javni poziv za dodjelu sertifikovanog sadnog materijala maline za podršku razvoju malinarstva na području opštine. Ova podrška finansiraće se iz Budžeta opštine Bijelo Polje za 2016. godinu. Ukupan iznos sredstava predviđen za mjeru br.16, iznosi 100.000,00 €. U realizaciji mjere br 16 - Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2016 .godine učestvuje Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, u saradnji sa Sekretarijatom za finansije. Sastavni dio ovog Javnog poziva je Priručnik Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj za prijavljivanje na Javni poziv u vezi Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2016. godine – mjera br. 16, - Podrška razvoju malinarstva kroz dodjelu sertifikovanog sadnog materijala.

Prijem zahtjeva za dodjelu sertifikovanog sadnog materijala maline vršiće se od 05.11.2016. godine do 10.11.2016.godine.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na Građanskom birou Opštine Bijelo Polje.

Više informacija možete dobiti u Službi za poljoprivredu i vodoprivredu, kancelarije br.3 i 17, Sportski centar – Nikoljac, ili putem telefona br. 050 484 806.

PRIRUČNIK

Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj za prijavljivanje na Javni poziv u vezi Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2016. godine – mjera br. 16, - Podrška razvoju malinarstva kroz dodjelu sertifikovanog sadnog materijala

Koji sektori poljoprivrede se podržavaju Javnim pozivom

Sektori poljoprivrede koji se podržavaju :

Voćarstvo

Ko mogu biti podnosici zahtjeva

Podnosioci zahtjeva mogu biti individualna fizička lica mlađa od 52 godine, koja imaju prebivalište na teritoriji bjelopoljske opštine najmanje jednu godinu prije raspisivanja poziva, koja su uz to, ili neko od članova njihove kućne zajednice, vlasnici poljoprivrednog zemljišta, ili koriste zemljište pod zakupom, koje ne može biti površine ispod 0,20 ha.

Dokumenti potrebni za prijavljivanje

Zahtjev ( popunjen obrazac )

Kopija lične karte

Uvjerenje o mjestu boravka

Posjedovni list ili Ugovor o zakupu zemljišta

Uvjerenje o kućnoj zajednici

Uvjerenje ZZZ

Listing fonda PIO

Uvjerenje Centra za socijalni rad

Obrasce Zahtjeva možete dobiti na Građanskom birou Opštine Bijelo Polje

Koji su kriterijumi prihvatljivosti za sve podnosioce zahtjeva

Investicija za koju se podnosi zahtjev za odobravanje granta mora biti trajno stacionirana u Bijelom Polju.

Svi podneseni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 (šest) mjeseci i ako su dostavljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik ( prevod od strane ovlašćenog prevodioca ) / sudskog tumača.

Dobitnik sertifikovanog sadnog materijala maline ne može biti korisnik mjere br. 14. iz Progrma mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2016. godine, koja se odnosi na podizanje malinjaka

Korisniku mjere br. 14. iz Progrma mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2016. godine, koja se odnosi na podizanje malinjaka, ne može biti dodijeljen sertifikovani sadni materijal

Korisniku mjere br. 15. iz Progrma mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2015. godine, koja se odnosi na Podsticaj samozapošljavanja u poljoprivredi kroz dodjelu bespovratnih sredstava (grantova) , a čija je investicija bila podizanje malinjaka, ne može biti dodijeljen sertifikovani sadni materijal maline.

U slučaju da se koristi zemljište pod zakupom, ugovor o zakupu mora biti zaključen na period od najmanje 10 godina

Podnosiocu zahtjeva možebiti dodjeljen sertifikovani sadni materijal samo nakon što Ugovor o dodjeli sertifikovani sadnog materijala, potpisan od strane korisnika i Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj, stupi na snagu

Dokument o vlasništvu zemljišta ( posjedovni list, ugovor o zakupu), ne može da gkasi na površinu mnaju od 0,20 ha

Koliki je iznos podrške

Dodjela sertifikovanog sadnog materijala maline može se izvršiti za najmanje 0,20 ha, a najviše za 0,30 ha površine zemljišta za jedno lice.

Količina za dodjelu sertifikovanog sadnog materijala za jedno lice je minimalno 3.200 sadnica, a maksimalno 4.800 sadnica.

Šta sve podnosioci zahtjeva treba da urade

Korak 1 – Pripremiti sva dokumenta potrebna za prijavljivanje

Podnosilac zahtjeva je u obavezi da dostavi zahtjev za odobravanje dodjele sertifikovanog sadnog materijala

i svu dodatnu dokumentaciju koja je navedena kao prilog zahtjevu

Za prijavu na ovaj javni poziv, podnosilac zahtjeva ispunjava obrazac i prilaže neophodnu dokumentaciju. Obrazac za prijavu biće dostupan na Građanskom birou opštine Bijelo Polje

Sve informacije vezano za ovaj javni poziv možete dobiti u kancelarijama Službe za poljoprivredu br.3 i br.17 – Sportski centar u Nikoljcu

Korak 2 – Popunjavanje zahtjeva za odobravanje dodjele sertifikovanog sadnog materijala

Uz zahtjev za dodjelu sertifikovanog sadnog materijala neophodno je dostaviti kopiju lične karte, uvjerenje o mjestu boravka, posjedovni list ili Ugovor o zakupu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici. uvjerenje ZZZ, listing fonda PIO, uvjerenje Centra za socijalni rad

Korak 3 – Gdje se predaju popunjeni zahtjevi

Zahtjev se može predati na Građanski biro Opštine Bijelo Polje

Zahtjev prima Građanski biro, prosleđuje ga opštinskoj Arhivi, gdje se zahtjev evidentira i dobija svoj registarski broj

Nakon prijema i evidentiranja, zahtjev i sva prateća dokumenta Arhiva prosleđuje Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj – Službi za poljoprivredu i vodoprivredu

Nakon prijema, zahtjev i sva prateća dokumenta Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj zadržava

Korak 4 – Postupak nakon podnošenja zahtjeva

Najprije će se, prema redoslijedu prijema, provjeriti jesu li zahtjevi pristigli pravovremeno, da li su kompletni, nakon čega slijedi provjera prihvatljivosti. Ukoliko Vaš zahtjev nije kompletan, Služba za poljoprivredu i vodoprivredu će zatražiti da dostavite dokumenta koja nedostaju u roku od (2) kalendarska dana

Prije utvrđivanja rang liste Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj donijeće Rješenje o formiranju Komisije za rangiranje i odrediti kriterijume za rangiranje kandidata

Nakon toga Komisija za rangiranje vrši evaluaciju zahtjeva za dodjelu sertifikovanog sadnog materijala i utvrđuje rang lista podnosioca zahtjeva, u skladu sa kritrijumima rangiranja

Korak 5 – Potpisivanje ugovora

Ako su svi predhodni koraci uspješno završeni, u skladu sa ovim Javnim pozivom i Programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede 2016. godine, Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj će sa Vama zaključiti Ugovor o dodjeli sertifikovanog sadnog materijala maline (koji sadrži detaljna objašnjenja o svim pravima i obavezama), na osnovu kojeg stičete pravo da preuzmete sadni materijal i podignete zasad maline.

Trajanje ugovora završava se kad Komisija za rangiranje obilaskom terena evidentira da je potpisnik ugovora podigao malinjak i prema njemu se odnosi na način kako je predviđeno ugovorom.

Potpisnik ugovora obavezuje se da podigne malinjak u vremenskom roku koji će biti određen ugovorom.

Korak 6 – Šta treba imati na umu prilikom realizacije ove mjere

Preuzimanje sertifikovanog sadnog materijalamože početi tek kad je Ugovor o dodjeli sertifikovanog sadnog materijala potpisan

Od trenutka stupanja na snagu Ugovora o dodjeli sertifikovanog sadnog materijala dužni ste da u vremenskom periodu, predviđenom ugovorom, podignete malinjak.

Korak 7 – Na koji način preuzeti sadni materijal

Nakon potpisivanja ugovora Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj organizuje dodjelu serifikovanog sadnog materijala maline

Način i vrijeme preuzimanja sadnog materijala odrediće Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj i o tome obavijestiti potpisnike ugovora

Potpisnici ugovora su dužni da sadni materijal preuzmu na način i u vrijeme koji im odredi Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj

Korak 8 – Šta uraditi poslije preuzimanja sadnog materijala

Potpisnici ugovora koji preuzmu sadni materijal, na način i u vremenu koji im odredi Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, su dužni da u vremenskom periodu, predviđenom ugovorom, podignu malinjak.

Nakon toga Komisija za rangiranje obilaskom terena evidentira da je potpisnik ugovora podigao malinjak.

U slučaju da ne dozvolite ili spriječite kontrolu na terenu ili da na bilo koji drugi način utičete na rad kontrolora, Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj će preduzeti mjere, shodne potpisanom ugovoru.Nakon obilaska terena i evidentiranja zasađenih malinjak Komisija za rangiranje sačinjava izvještaj i daje ga na uvid sekretaru Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj

Korak 9 Obaveza čuvanja malinjaka nakon sadnje

Nakon dodjele sadnog materijala i podizanja malinjaka, korisnik je dužan da čuva / održava malinjak u predviđenoj namjeni i duhu dobre poljoprivredne prakse. Ovo znači da korisnici ove mjere moraju održavati malinjak u dobrom stanju i upotrebljavati sve agrotehničke mjere koje su im dostupne.

Ako terenski kontrolori utvrde da se malinjak ne održava u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom, Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj će preduzeti mjere, shodne potpisanom ugovoru.

Prijem zahtjeva za ovaj II Javni poziv je od 05.11.2016 do 10.11.2016. godine.

Potpisivanje Ugovora o dodjeli sertifikovanog sadnog materijala će se vršiti nakon završetka ovog Poziva tj. nakon obrade svih pristiglih zahtjeva.

Dodatne informacije možete dobiti na slijedećim adresama :

Opština Bijelo Polje

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj

Služba za poljoprivredu i vodoprivredu

Adresa : Sportski centar Nikoljac – kancelarije br.3 i 17

Tel: 050 484 806

 

 

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

SLUŽBA ZA POLJOPRIVREDU I VODOPRIVREDU