PREDSJEDNIK OPŠTINE

Broj: 01-3615/1
Bijelo Polje, 24.03.2017. godine

Na osnovu člana 40 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (’’Sl.list CG’’-opštinski propisi br. 13/15, 15/15, 32/15, 06/16, 07/16) u vršenju izvršne funkcije donosim

P R A V I L N I K
O RADNOM VREMENU
ORGANA LOKALNE UPRAVE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Član 1

Ovim Pravilnikom utvrđuje se radno vrijeme i pravila ponašanja zaposlenih u organima lokalne uprave i građana za vrijeme boravka u službenim prostorijama Opštine Bijelo Polje, čega su se dužni svi pridržavati.

 

 

 

Član 2

Radno vrijeme službenika i namještenika organa lokalne uprave, određuje se od 07,00 časova do 15,00 časova.

 

Član 3

Pauza za odmor službenika i namještenika koristi se od 11,00 časova do 11,30 časova.

 

Član 4

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i isti će biti objavljen na web sajtu Opštine Bijelo Polje i oglasnoj tabli.

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

Aleksandar Žurić