Opština Bijelo Polje, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09, 40/11) , člana 16 stav 1 Odluke o privremenim objektima (,,Sl.list CG’’-opštinski propisi br.22/09,36/10, 14/13) i čl.4,5 i 7 Odluke o visini naknade za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje ("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 05/02, 06/05 i ''Sl.list CG – opštinski propisi'' br.09/17'' ) objavljuje:

 

JAVNI POZIV
ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

 

Opština Bijelo Polje objavljuje javni poziv (prikupljanje ponuda) za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu opštine na područiju prostornog plana posebne namjene, za potrebe postavljanja objekata privremenog karaktera.

 

U zakup se daju slijedeće parcele:

 1. Kat.parcela br.1117/1 upisana u LN br,3533 KO Bijelo Polje, površine 5,00 m2 u ulici Tršovoj, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4.16€/m² -mjesečno

   

 2. Kat.parcela br.1117/1 upisana u LN br,3533 KO Bijelo Polje, površine 5,00 m2 u ulici Tršovoj, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4.16€/m² -mjesečno

   

 3. Kat.parcela br.1156/1 upisana u LN br.3029 KO Bijelo Polje, površine 12,00m2 u ulici Živka Žižića, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 3,71€/m² -mjesečno

   

 4. Kat.parcela br.1156/1 upisana u LN br.3029 KO Bijelo Polje, površine 12,00m2 u ulici Živka Žižića, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 3,71€/m² -mjesečno

   

 5. Kat.parcela br.1930 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 30,00m2 u ulici Mojkovačkoj, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 2,02€/m² -mjesečno

   

 6. Kat.parcela br.1930 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 30,00m2 u ulici Mojkovačkoj, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 2,02€/m² -mjesečno

   

 7. Kat.parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 27,82m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 2,02€/m² -mjesečno

   

   

 8. Kat.parcela br.1113 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici Slobode, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4,16€/m² -mjesečno

   

 9. Kat.parcela br.1138/1 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici III Sandžačke brigade, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4,16€/m² -mjesečno

   

 10. Kat.parcela br.425 upisana u LN br.414 KO Bijelo Polje, površine 10,50m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 2,92€/m² -mjesečno

   

 11. Kat.parcela br.1113 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici Slobode, lokacija ispred gradske apoteke, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4,16€/m² -mjesečno

   

 12. Kat.parcela br.1113 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici Slobode, lokacija ispred Robne kuće, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4,16€/m² -mjesečno

   

 13. Kat.parcela br.1138/1 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici III Sandžačke brigade, lokacija br.1 od ulice Tršove, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4,16€/m² -mjesečno

   

 14. Kat.parcela br.1138/1 upisana u LN br.3026 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici III Sandžačke brigade, lokacija br.4 od ulice Tršove, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4,16€/m² -mjesečno

   

 15. Kat.parcela br.1130/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici Tomaša Žižića, lokacija br.2 od ulice Slobode, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4,16€/m² -mjesečno

   

 16. Kat.parcela br.1130/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici Tomaša Žižića, lokacija br.1 od ulice Slobode, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4,16€/m² -mjesečno

   

 17. Kat.parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 3,37€/m² -mjesečno

   

 18. Kat.parcela br.1113 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici Slobode, lokacija ispred gradske apoteke, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4,16€/m² -mjesečno

   

 19. Kat.parcela br.1130/1 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici Tomaša Žižića, lokacija br.3 od ulice Slobode, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4,16€/m² -mjesečno

 20. Kat.parcela br.1117/1 upisana u LN br.3533 KO Bijelo Polje, površine 6,00m2 u ulici Tršovoj, , Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 4,16€/m² -mjesečno

   

 21. Kat.parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 42,00m2 u ulici Limskoj, , Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 2,02€/m² -mjesečno

   

 22. Kat.parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 45,00m2 u ulici N. Merdovića , Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 2,02€/m² -mjesečno

   

 23. Kat.parcela br.190 upisana u LN br.2411 KO Bijelo Polje, površine 20,55m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 2,47€/m² -mjesečno

 24. Kat.parcela br.304 upisana u LN br.410 KO Bijelo Polje, površine 4,00m2 u ulici Voja Lješnjaka, Bijelo Polje.

  Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi 3,37€/m² -mjesečno

   

  Zemljište se daje u zakup do 01.05.2017. godine.

   

  Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su:

  -najveća ponuđena cijena..........................................................80 bodova

  -vrijeme korišćenja parcele u prethodnom periodu...................20 bodova

  Ponuđači dostavljaju ponude u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 11 sati počev od 10.04.2017.godine zaključno sa 17.04.2017.godine do 11h, neposrednom predajom u arhivi Opštine Bijelo Polje.

  Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje, sajtu Opštine Bijelo Polje i u dnevnom listu ,, Pobjeda’’.

   

  Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja dostave slijedeće dokaze:

  -Lične podatke za fizička lica (ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte)

  -Za pravna lica naziv, sjedište i registarski broj iz sudskog registra Suda, kod koga je registar ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica,

  -naznaku za koju privremenu lokaciju se podnosi prijava

  -dokaz da pravno lice nije u postupku stečaja i likvidacije

  -dokaz da nemaju neizmirenih obaveza prema Opštini Bijelo Polje, po bilo kom osnovu

  -dokaz o uplaćenom depozitu sa naznakom ,,učešće na javnom nadmetanju’’ na žiro račun opštine Bijelo Polje broj 550-70123948-93

  -broj žiro računa za vraćanje depozita i broj telefona za kontakt

  Visina depozita iznosi 10% vrijednosti ponuđene cijene na godišnjem nivou.

  Rok za podnošenje prigovora je 5 dana od dana prijema Odluke o davanju u zakup.

  Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom ’’Ne otvarati prije zvanične sjednice komisije za otvaranje’’, na adresu Opština Bijelo Polje, ul.Slobode br.5.

  Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano odmah nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda 18.04.2017.godine u 12h, u prostorijama Opštine Bijelo Polje, prvi sprat Skupštinska sala.

   

  KOMISIJAZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE PREDSTAVLJA OPŠTINSKU IMOVINU