Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje (“Sl.list RCG – Opštinski propisi” br. 25/04, 33/06, “Sl.list CG–Opštinski propisi” br. 18/10, 32/13) i člana 65, 66, 120, 121 i 122 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13) sazivam XXIII (dvadeset treću) sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje, za 04.08.2017.godine, (petak) sa početkom u 10  časova u velikoj sali Skupštine opštine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 

Zapisnik sa XXI sjednice

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore;
  2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Ugovora o faktoringu i drugim finansijskim poslovima na sredstvima koje Opština Bijelo Polje potražuje od Vlade Crne Gore u iznosu od 2.511.681,18 eura;
  3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o ustupanju dijela sredstava iz Egalizacionog fonda radi izmirivanja kredita DOO „Komunalno-Lim“ Bijelo Polje.

PREDSJEDNIK,

Džemal Ljušković,s.r.