Na osnovu člana 21. stav 1. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br.04/17), rješavajući po javnom konkursu  za  raspodjelu sredstava budžeta Opštine Bijelo Polje nevladinim organizacijama, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, na osnovu Konačne rang liste odobrenih projekata,    d o n i j e l a   j e

 

O D L U K U

 o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2017. godinu

 

Novčana sredstva iz budžeta Opštine Bijelo Polje, u ukupnom iznosu od 50.000,oo eura,  dodjeljuju se sledećim nevladinim organizacijama:

Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2017. godinu možete preuzeti ovdje...pdf