U toku je izrada Elaborata o postavljanju montažno-demontažnih objekata privremenog karaktera-tipa kiosk i reklamno-oglasnih panoa za teritoriju Opštine Bijelo Polje. Molimo zainteresovane građane da zahtjeve podnose Sekretarijatu za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje preko arhive u periodu od 16.08.2017. godine do 26.08.2017. godine.