Na osnovu člana.114. Zakona o vodama („Sl.list RCG“, br. 27/07, „Sl.list CG“, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17) i člana 4. Pravilnika o sadržini zahtjeva i dokumentacije za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata (Sl. List CG br. 7/08) Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje, objavljuje: 

 

J A V N I O G L A S

 

-Za utvrđivanje vodnih uslova za vodosnabdijevanje budućih objekata na lokaciji planinskog centra Cmiljača sa izvora br.4 mnv 1788,00, izvora br. 4a mnv 1824,00, izvora br.5 mnv 1816,00   i izvora br. 6 mnv 1771,00-

Kod ovog organa pokrenut je postupak po zahtjevu Direkcije za izgradnju i investice Opštine Bijelo Polje za utvrđivanje vodnih uslova za vodosnabdijevanje budućih objekata na lokaciji planinskog centra Cmiljača.         Članom 114. Zakona o vodama („Sl.list RCG“, br. 27/07; „Sl.list CG“, br 32/11 i 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17) i člana 4. Pravilnika o sadržini zahtjeva i dokumentacije za izdavanje vodnih akata, načinu i uslovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata („Sl. List CG“ br. 7/08) predviđeno je da je organ koji je nadležan za izdavanje vodnih akata, u postupku utvrđivanja vodnih uslova za objekte ili radove koji se koriste u komercijalne svrhe, dužan da sprovede postupak javnog oglašavanja.

Kako je zahtjevom traženo utvrđivanje vodnih uslova za vodosnabdijevanje budućih objekata na lokaciji planinskog centra Cmiljača to ovaj organ poziva sve zainteresovane subjekte da svoj zahtjev za utvrđivanje vodnih uslova sa izvora br.4 mnm 1788,00, izvora br. 4a mnm 1824,00, izvora br.5 mnm 1816,00   i izvora br. 6 mnm1771,00- podnesu kod ovog organa u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva, te da će ovaj organ po prispjelim zahtjevima sprovesti postupak utvrđivanja vodnih uslova shodno važećim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.