Na osnovu člana 45 stav 2 i 3 Statuta Opštine Bijelo Polje ( „Sl.list RCG-Opštinski propisi“ broj 25/04 i 33/06 i „Sl list CG-Opštinski propisi“ br. 18/10, 32/13 i 47/17), i člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 34/11, 32/13 i 47/17) sazivam XXVI (dvadeset šestu) sjednicu Skupštine opštine Bijelo Polje, za 22.12.2017.godine, (petak) sa početkom u 10 časova u prostorijama Hotela „Centar“.

Za sjednicu predlažem sljedeći 

D N E V N I   R E D

             Zapisnici sa XXIV i XXV sjednice

  1. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine za 2018.godinu;
  2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o budžetu opštine Bijelo Polje za 2017.godinu;
  3. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Opštine za 01. 01. 2018. godine do31. 03.2018.godine;
  4. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Ciglana;
  5. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Lješnica;
  6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini Opštine Bijelo Polje;
  7. Prijedlozi odluka iz imovinsko-pravne oblasti;
  8. Izbor, imenovanja i razrješenja;
  9. Odbornička pitanja.Materijali pod tačkama 2 i 3 naknadno će Vam biti dostavljeni.   

         Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.      

                                                        

                                                                                                                           PREDSJEDNIK,

                                                                                                                                  Džemal Ljušković,s.r.