Na osnovu Zaključka Predsjednika Opštine, br. 01 – 9864 od 10.10.2017. godine, Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj s a č i n i o je:

I Z V J E Š T A J

o sprovedenoj Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje

 

            Predsjednik Optšine Bijelo Polje, Zaključkom br. 01 – 9864_od 10.10.2017. godine je:

 • Utvrdio Nacrt Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje, koji je izradio Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, i stavlja na Javnu raspravu u trajanju od 15 (petnaest) dana, počev od 11.10.2017. do 25.10.2017.godine;
 • Zadužio Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj da sprovede Javnu raspravu prema Planu koji je sastavni dio Zaključka;
 • Odredio da se ovaj Zaključak zajedno sa Planom Javne rasprave i Nacrtom Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje, objavi na sajtu Opštine Bijelo Polje, i objavi Plan Javnoe rasprave u jednom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore.

 

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj, postupajući po zaključku Predsjednika Opštine, je:

 • Zaključak Predsjednika Opštine zajedno sa Planom javne rasprave i Nacrtom Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje objavio na sajtu Opštine Bijelo Polje dana 11.10.2017. godine;
 • Plan Javne rasprave objavio u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 13.10.2017. godine;
 • U štampanoj formi učinio dostupnim Zaključak Predsjednika Opštine, Plan Javne rasprave i Nacrt Odluke o auto taksi prevozu svim zainteresovanim građanima u prostorijama Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj (kancelarija br. 18, i 19 Sportski Centar Nikoljac, II sprat);
 • Kroz Plan Javne rasprave pozvao sve zainteresovane građanje, naučnu i stručnu javnost, opštinske organe, političke stranke, nevladine organizacije, zainteresovane organizacije i zajednice, i sve ostale subjekte da učestvuju u Javnoj raspravi i daju eventualne sugestije, prijedloge, preporuke na Nacrt ove Odluke;
 • Sproveo Javnu raspravu o Nacrtu Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje, u trajanju od 15 dana i to počev od 11.10.2017. godine do 25.10.2017. godine.
 • Sproveo Centralnu Javnu raspravu dana 20.10.2017. godine sa početkom u 12 h u amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Bijelom Polju, kom prilikom je prisustvovao veći broj građana u prvom redu taksi preduzetnika i predstavnika udruženja taksista kao i predstavnici medija.
 • Izlaganje o Nacrtu Odluke o auto taksi prevozu na teritoriji opštine Bijelo Polje je iznio sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj. Sugestija, predloga i zahtjeva za izmjenama Nacrta ove odluke je bilo od strane prisutnih na centralnoj javnoj raspravi, a takođe, Sekretarijat za preduzetnistvo i ekonomski razvoj je dobio odredjeni broj dopisa u pisanom obliku –formi sa prijedlogom o izmjenama, dopunama, sugestijama, preporukama i sl. na Nacrt ove Odluke.
 • Na bazi Nacrta odluke o auto taksi prevozu i prihvaćenih sugestija i prijedloga tokom javne rasprave, utvrdjen je Prijedlog Odluke o auto taksi prevozu i proslijedjen SO na razmatranje i usvajanje.

 

 

Prilog : Odgovori na primjedbe, sugestije i komentare sa javne rasprave o Nacrtu odluke o auto taksi prevozu.

 Izvještaj sačinili:     

1.Nusret Bećirović,s.r.

2.Tatjana Krgušić, s.r.

3.­­­­­­­­­­­­Samedin Agović, s.r.

 ODGOVORI NA

PRIMJEDBE, SUGESTIJE I KOMENTARE SA JAVNE RASPRAVE

O NACRTU ODLUKE O AUTO TAKSI PREVOZU

 

 

Primjedba, sugestija ili komentar

 

 

Odgovor:

 

NVO Uduženje samostalnih taksi prevoznika Bijelo Polje i članovi Stukovnog sindikata taksista CG iz Bijelo Polja

1.1 . U članu 4 je izostavljen dokument taksi legitimacija   za vozača pa predlažemo da član 4 glasi: Organ lokalne upreve nadležan za poslove saobraćaja donosi rješenje o izdavanju licence za auto taksi prevoz, izvod licence za svako vozilo kojim se obavlja auto taksi prevoz i taksi legitimaciju za vozača, u skladu sa Zakonom.

 

Prijedlog je prihvaćen.

 

1.2. Da se u članu 8 stav 3 I 4 dodajoš da stav 3 glasi

Prevoznik može povjeriti upravljanje vozilom u vlasištvu, zakupu I lilizingu samo vozaču koji je kod njega zaposlen po osnovu ugovora o radu i posjeduje važeću taksi legitimaciju.

Da stav 4 glasi: U vozilu u kojem se obavlja taksi prevoz mora se nalaziti ugovor o radu a lice koje obavlja prevoz I važeća taksi legitimacija.

 

Prijedlog nije prihvaćen.

Navedeno reguliše član 8 i član 20 ove Odluke.

1.3. Da se iz člana 10 ukloni stavka pod rednim brojem 12, jer je to regulisano potvrdom mašinskog fakulteta Zakonom o drumskom saobraćaju.

 

Prijedlog je djelimično prihvaćen.

Član 10. tačka 12 glasi: Da je vozilo proizvedeno fabrički ne starije od 15 godina sa najviše 5 sjedišta računajući i sjedište vozača.

1.4. Drugi stav člana 12 da se licenca neće izdati ako prevoznik više od tri mjeseca nije izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijskoo invalidsko osiguranje.

Ovaj stav nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom ,što je potvrdioi Ustavni sud.

 

Prijedlog nije prihvaćen.

Član 19 Zakona, stav 2 izričito ovo propisuje.

1.5. Da se u članu 15 doda u prvom stavu i taksi legitimaciju: tako da prvi stav glasi:

Na osnovu uslova predvidjenih Zakonom i drugim propisima i čl. 10 oveOdluke organ lokalne uprave donosi rješenje o izdavanju licence o ispunjavanju uslova auto-taksi prevoza i podn

osiocu zahtjeva izdaje licencu, izvodl icence i taksilegitimaciju. I u stavu 4 dodati taksi legitimaciju, tako da stav 4 glasi:

“Organ uprave i nadležni organ lokalne samouprave vode evidencije: licence, izvoda licence i taks legitimacija”.

 

Prijedlog nije prihvaćen.

1.6. Da se prvi stav člana 20 ove Odluke zamijeni i da se stavija san stav. Taksi legitimaciju izdaje orgam lokalne uprave nadležan za posloves aobraćaja koja će samostalnom auto taksi prevozniku važe tiza period važenja licence, a vozačima koji su zaposleni u privrednim društvima na onaj period nakoji je zaključen ugovor o radu (od-do).

 

Prijedlog nije prihvaćen.

Licenca I legitimacija imaju rok važenja I ne mogu se vezati za ugovor o radu.

 

1.7. Da se u članu 40 doda i važeća taks ilegitimacija, tako da član 40 glasi:

Taksi prevoznik je dužan da na znak (stop inspekcija) inspektora drumskog saobraćaja-komunlanog policajca zaustavi vozilo I pokaže traženu dokumentaciju: licencu, izvod licence, legitimaciju, ugovor o radu, o zakupu vozila, lizingu, itd

 

 

Prijedlog nije prihvaćen.

Taksi legitimaciju reguliše član 20.

1.8. Da se u Kaznenim Odredbama ove odluke tačno utvrdi šta se kažnjava prekršajnim nalogom, a šta novčanom kaznom.

I da se konsultuje Načelnik komunalne policije, šef saobaćajne inspekcije, da ne bi došlo do situacije da saobarćajni inspector nema propisanu kaznu za počinioca nekog prekršaja, kao š to je bilo do sada. Primjer: Nije postojala kazna za neposjedovanje važeće taksi legitimacije.

 

 

Prijedlog je prihvaćen.

Za sve vrste prekršaja izdaje se prekršajni nalog u skladu sa kaznenim odredbama.

 

“KORVEL” D.O.O.

2.1. U članu 9. Stav 1 tačka 7 piše “taksi prevoz se može obavljati   vozilima koja su registrovana na teritoriji opštine Bijelo Polje osim vozila koja su obezbijedjena putem lizinga ili zakupa”. Treba izbrisati” osim vozila koja su obezbijedjena putem lizinga ili zakupa” jer po ovome može se uzeti vozilo u zakup sa BD TX tablicama i taksirati kod nas kao što je sada slučaj da imam a o najmanje 20 vozila sa registarskim tablicama ostalih gradova iz Crne Gore koja taksiraju u našoj Opštini.

 

 

Prijedlog nije prihvaćen.

Član 19 stav 1 Zakona i   član 24 stav 1 i stav 3.

 

2.2. U članu 12 stav 2 stoji da “licenca se može izdati ako prevozni kviše od tri mjeseca nije izmirio obaveze po osnovu poreza I doprinosa za penzijsko I zdravstveno osiguranje”. To je dobro samo što treba još dopisati da se neće produžiti vozilu registracija, izdati izvod iz licence, izdati taksi legitimaciju. Svjedoci smo da se porezi ne plaćaju po pet godina kolikotraje licenca i nakon pet godina zatvara se ta firma i otvara nova da bi se izbjeglo plaćanje poreza i doprinosa državi.

 

 

Prijedlog nije prihvaćen.

Licenca I taksi legitimacija izdaju se na odrdjeni rok a regulisano je članom 16 I člano 17 Odluke kada se ukida privremeno a kada trajno

 

2.3 U članovima 22,23,24 napisano je da se mora imati vinjeta koja se dobija putem

nadmetanja-licitacijom na osnovu koje ce se izdavati izvod iz vinjete za vozila i

parking stajalista. Moze doci do situacije da ce neko licitirati vinjetu I zakupiti sva taksi stajalista, a poslije toga prodavati   ta ista stajalista drugim taksi vozacima po vecoj cijeni. A u clanu 27 stav 1 stav ili ste da ce se za koriscenje taksistajalista placati taksa tako da cemo ako kupimo vinjetuplacati duplo I vinjetu I taksi stajaliste. Ako vec mora da se placa taksi stajaliste izracunaj tekoliko ima taksi stajalista, koliki je iznos zakupa za sva stajalista ipodijelite sa brojem taksi vozila tako da svi isto placamo povozilu na godisnjem nivou.

 

Prijedlog nije prihvaćen

Ne plaća se taksa za korišćenje vinjete nego za korišćenje prostora

Označenog kao stajalište za taksi prevoz tako da nema dupliranja plaćanja.

2.4. U članu 38 stoji da je taksi vozac duzan da polozi ispit o poznavanju grada. To je dobro jer kod nas nijedan vozac ne moze početi da radi sto nece obaviti obuku kroz dispecerski centar I obilazak grada, samo se bojimo da cemo doci u situaciju da nas napusti vise vozaca za dva-tri dana, a komisija se nece bas tako redovno sastajati I doci cemo u situaciju da nam par vozila nece raditi. Ovo sto smo iznijeli treba regulisati na neki nacin

 

 

Ovo je konstatacija a ne prijedlog

 

2.5 U članu 41.stoji da komunalni policajac može iskljuciti vozilo iz saobraćaja ako se napravi prekrsaj iz ove odluke. Takodje u kaznenim odredbama propisane su kazne za pravno lice, odgovorno lice I za vozaca. Molimo Vas da u gore navedenom odvojite sta su prekrsaji pravnog I odgovornog lica pa zato I odredite kazne, a sta su prekrsaji za vozaca pa I za njega odredite kazne. Kako je formulisano u pomenutom clanu I kaznenim odredbama I ako vozac napravi prekrsaj kaznice se pravno I odgovorno lice sto priznacete da bas nije u redu, a I suprotno je zakonu.

 

Prijedlog je prihvaćen.

 

Rabrenović Dragoslav

3.1 U članu 10 .tačka 12 zbog uslova rada nekategorisanih puteva, odnosno katastrofalnih puteva niskog standarda, skupog održavanja dovelo bi do siromaštva samih preduzetnika.

Prijedlog je djelimično prihvaćen.

Imajući u vidu stanje puteva na sjeveru i   finansijsku situaciju starosna granica vozila sa kojima se obavlja taksi prevoz pomjera se u odnosu na praksu u centralnom i primorskom region sa 10 na 15 godina

3.2. U članu 25. U svim gradovima Lokalna uprava za preduzetnike smatra ih javnim servisom a privredna društva traže I licitiraju svoje bazne stanice koje obilježavaju svojim znakom, te da Lokalne uprave izdaju licenci onoliko koliko imaju da parkiraju.

-privredna društva koriste akcizno gorivo, povraćaj PDV- a na ulja , goriva itd.

Ovo je samo konstatacija a nema prijedloga

3.3. Član 27. Ako putnik nosi veći dio prtljaga I nije u mogućnosti da gaodnese do linijskog prostora,

-ako je putnik invalid I sa sobom nosi kolica ili neka druga vrsta pomagala,

-ako putnik nema linijski prevoz do svog mjesta npr:

Grančarevo, Stožer, Kukulje, Rasovo, Njegnjevo, Boljanina, Kostići I dr.

 

Prjedlog nije prihvaćen

3.4.član 28. Privredna društva, odnosno radio taksi će uvijek izlaziti iz reda i uvijek nam kvariti red, ako u linijskom prevozu nema mjesta zbog ne adekvatnog linijskog prevoza a putnik na to insistira

Ovo je konstatacija nije prijedlog

Vojinović Gleda

4.1.član 12. Stav 2. Odluke u suprotnosti sa Zakonom čl. 13. St3. I član 15. Stav 2.

Prijedlog nije prihvaćen

4.2. uslove za dobar ugled usaglasiti sa Zakonom

Prijedlog nije prihvaćen

4.3.Član 10. Stav 1 tačka1., da je registrovano na teritoriji Crne Gore, a registarske oznake BP- TX…. , nijesu potrebne , jer vozilo na krovu ima oznaku TAXI, pa će u kasnijem periodu proizvesti problem koji proizvode sivu ekonomiju.

Prijedlog nije prihvaćen

4.4. Član 10. Stav 1. Tačka 12. Brisati – dovodi do sive ekonomije-strogi uslovi

Prijedlog je djelimično prihvaćen

4.5. Član 9. Stav 1. al. 7- da je vozilo registrovano na teritorijiCrne Gore I vozačima boravak na teritoriji Crne Gore.

Prijedlog nije prihvaćen

4.6.ispit o poznavanju grada nije potreban

 

Prijedlog nije prihvaćen

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj

5.1. U članu 1 dodati stav 2 i 3:

   Stav 2: “Auto taksi prevoz   može se povremeno obavljati i sa teritorije jedinice lokalne samouprave koja je prevozniku izdala licencu. U tom slučaju povratna vožnja se mora obaviti praznim vozilom”.

   Stav 3: “Stranom prevozniku zabranjeno je obavljanje auto taksi prevoza na teritoriji opštine Bijelo Polje”.

 

 

Prihvaćeno . Usglašeno sa Zakonom.

 

5.2 . zbog principa rodne ravnopravnosti dodati novi član koji glasi:

    “Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze za fizička lica u ženskom rodu”

 

Prihvaćen prijedlog. U skladu sa članom 11 Zakona o rodnoj ravnopravnosti

 

5.3. u članu 3   brisati stav 2

Prihvata se.

Isti je  sadržan u stavu 1 člana 9

5.4. Brisati član 6

Prihvata se.

isti   je sadržan u čl.9 alineja 6.

5.5. u članu 8 dodati dva nova stave koji glase:

       “Prevoznik koji obavlja auto taksi prevoz, dužan je da obezbijedi najmanje 5 % vozila od ukupnog broja vozila kojim obavlja taksi prevoz, koja su opremljena platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invalidetom, kao i opremom za njihov bezbjedan prevoz.”

          “Ne smije se obavljati javni prevoz putnika putničkim automobilom osim auto taksi prevoza”.

 

Prihvata se.

St.1 U skladu sa rješenjima iz Pravilnika o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju

St.2. u skladu sa Zakonom

5.6. u članu 10- brisati tačku 3 : ”da posjeduje vinjetu za taksi stajalište sa naznačenim vremenom korišćenja istog”.

-u tački 12 umjesto ”10 godina” da stoji “15 godina “

 

Prihvata se.

Nem ajavnog oglašavanja za taksi stajališta, odnosno parking mjesta u okviru njih.

5.7. član 11 podijeliti u dva člana: stav 1 I stav 2 jedan član, stav 3,4,5 i 6

drugi član

 

Prihvata se.

Radi potpunijeg definisanja.

5.8.u članu 15 stav 2 iza   iza riječi Zakonom dodati “i čl. 6,7,8 i 9”

i dodati stav 5 koji glasi: “Licenca i izvod licence nijesu prenosivi na drugo lice”.

 

Prihvata se.

Stav 5-Zakonom definisano.

5.9. Brisati poglavlje 4.Vinjeta, čl.22, 23, 24.

Prihvata se, iz razloga što

neće biti licitiranja za stajališta i parking mjesta u okviru istih i da taksi prevoznici mogu koristiti sva taksi stajališta pod jednakim uslovima kako stalna tako i privremena.

5.10. u članu 25 stav 2 dodati iza riječi privremena “ i dostupna   taksi prevoznicima pod jednakim uslovima”,

- dodati novi stav 5 : “ Parking prostor koji služi za korišćenje poslovnih objekata/tržni centri, hoteli i sl., može se obilježiti kao taksi stajalište, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa za poslove saobraćaja”.

Prihvata se.

5.11. član 26 se mijenja i glasi:

         “Organ nadležan za poslove saobraćaja odobrava korišćenje stajališta u skladu sa Programom iz člana 5 ove Odluke.  

       Odobrenje iz stava 1 ovog člana, neće se izdati ako taksi prevoznik nije izmirio obaveze po osnovu plaćanja komunalne takse za korišćenje taksi stajališta za prethodnu godinu.

       Taksi prevoznik kome je izdato odobrenje za korišćenje taksi stajališta, koristi sva taksi stajališta predvidjena Programom iz člana 5 ove Odluke, prema redosledu dolaska.

Troškove uređenja, održavanja i označavanja snosi Opština Bijelo Polje za auto taksi stajališta u njenom vlasništvu”.

 

Prihvata se.

5.12. u članu 27, brisati stav 2.

Prihvata se. Nema licitiranja taksi stajališta.

5.13. u članu 37 brisati stav 2

Prihvata se,

Isti sadržan I članu 32.

5.14. u članu 40 dodati dva nova stava 1 i 2 koji glase: “

        “Komunalni nadzor na obezbjedjivanju komunalnog reda nad primjenom odredbi ove Odluke vrši komunalni policajac”.

       “Komunalni policajac ima ovlašćenje da zaustavlja i pregleda motorna vozila kao i njihovu unutrašnjost, kao i da utvrdjuje identitet lica zatečenih u motornom vozilu kojim se obalja taksi prevoz”.

Stav 1 postaje stav 3.

Prihvata se.

Bliže su definisana ovlašćenja komunalnog policajca.

5.15. Brisati član 43 i 44 –(mandatna kazna)

Prihvata se.

5.16. u poglavlju 10 Kaznene     odredbe , član 46 podijeliti u tri nova člana

 

Prihvata se iz razloga jasnijeg definisanja prekršaja.

5.17.   član 49 se mijenja I glasi:

Taksi prevoznici koji imaju licencu za obavljanje auto taksi prevoza, dužni su da obavljanje djelatnosti auto taksi prevoza usklade sa odredbama ove Odluke u roku od šest mjeseci, od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

Prihvata se.

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj