CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
-JU Centar za sport i rekreaciju-

Na osnovu člana 6. Statuta JU Centar za sport i rekreaciju i na osnovu člana 8.  Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta. JU Centar za sport i rekreaciju raspisuje :

 

JAVNI POZIV ZA UPIS U REGISTAR SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2018.GODINU


1. Pozivaju se sportski klubovi, sportsko rekreativne organizacije,sportske organizacije osoba sa invaliditetom,opštinski savezi i školski sportski savez koje su registrovane na teritoriji opštine Bijelo Polje da dostave sledeća dokumenta i podatke:

-Rješenje o registraciji iz Ministarstva sporta Crne Gore ( da su sportske organizacije registraovane na osnovu Zakona o sportu Crne Gore),
-Statut,
-Akt o osnivanju,
-Rješenje o razvrstavanju,
-Zapisnik o radu Skupštine sportske organizacije,
-Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2017.godinu,
-Plan i program rada sa finansijskim  planom za 2018.godinu.

Uz potrebna gore navedena dokumenta treba popuniti i prijavni obrazac za 2018.godinu, koji se može preuzeti u kancelariji JU Centar za sport i rekreaciju.

2. Sportske organizacije koje su već upisane u Registar sportskih organizacija za 2017. godinu nisu u obavezi da dostavljaju gore navedena dokumenta ukoliko u njima nema izvršenih izmjena, dok su obavezne da dostave prijavni obrazac za upis u Registar sportskih organizacija za 2018.godinu .
Prijavni obrazac za upis u Registar sportskih organizacija za 2018.godinu može se preuzeti na web sajtu Opštine Bijelo Polje i u kancelariji  JU Centar za sport i rekreaciju.

3. Sportska organizacija je dužna da sredstva uplaćena iz budzeta JU Centar za sport i rekreaciju isključivo koristi za odobrene namjene po planu i program sa finansijskim planom za 2018 godinu.
Sportska organizacija je dužna da JU Centar za sport i rekreaciju podnese izvještaj sa finansijskim izvještajem,odnosno računima o utrošku sredstva za tekuću godinu.
JU Centar za sport i rekreaciju ima pravo da traži dopunu izvještaja o realizaciji plana ,ukoliko utvrdi da sredstva nijesu namjenski utrošena traži povraćaj sredstava.


           Javni poziv za upis  u Registar sportskih organizacija za 2018.godinu otvoren    je od 15.12.2017-30.12.2017.godine.
 
  Ukoliko sportske organizacije nisu upisane u Registar sportskih organizacija za 2018.godinu gube pravo učešća na Konkursu za sufinasiranje programa rada sportskih organizacija za 2018.godinu.

     Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon  050-484-633  u kancelariji JU Centar za sport I rekreaciju.

 

DOSTAVLJENO:                                                                                     
-Pisarnici                                                                                             
-Dnevni list Dan
-Direktoru

D I R E K T O R

Knežević Damjan


 Formular možete preuzeti ovdje...doc