Komisija za  raspodjelu sredstava  za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou  na osnovu člana 3 Odluke o finansiranju projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 09/18 )   r a s p i s u j e

 

J A V N I     K O N K U R S

za raspodjelu    sredstava  za finansiranje  projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou

 

1. Predmet Konkursa je raspodjela sredstava u iznosu od 6.000,00 eura, organizacijama čiji se projekti odnose na borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. 

2. Pravo učešća na Konkursu imaju organizacije koje realizuju projekte u oblasti borbe protiv korupcije, registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Bijelom Polju.

3. Organizacija može konkurisati sa jednim projektom. Organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači. Organizacija čiji je projekat podržan u dijelu, obavezna je dostaviti dokaz za iznos sredstava koji je obezbijedila iz drugih izvora.           

4. Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou   (u daljem tekstu: Komisija).   

5. Organizacija podnosi prijavu na Konkurs u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja.

Prijava na Konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na šalter pisarnice Opštine Bijelo Polje. Na koverti se stavlja naznaka „Konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou – ne otvarati“ i adresira na Komisiju. Na poleđini koverte navodi se naziv i sjedište organizacije. Prijava se može preuzeti sa web sajta opštine Bijelo Polje.

5.1. Obrazac prijave za učešće na Konkursu  može se preuzeti sa sajta Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.
       

5.2. Uz prijavu, u zapečaćenoj koverti, se  prilažu:

- tri štampane i jedna elektronska verzija projekta na CD-u;

- kopija rješenja o upisu u registar;

- kopija osnivačkog akta i Statuta organizacije;

- dokaz o realizovanom projektu iz oblasti borbe protiv korupcije;

- kopija potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za posljednju fiskalnu godinu;                       

- izjava ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje  organizacije da organizacija od drugog donatora nije dobila sredstva u ukupnom iznosu potrebnom za realizaciju projekta koji kandiduje.

5.3. Projekat treba da sadrži :

- naziv  organizacije sa osnovnim podacima (sjedište, kontakt tel./fax, e-mail, broj zaposlenih, oblast djelovanja organizacije, broj žiro-računa, PIB, potpis ovlašćenog lica ovjeren pečatom);

-  ime i prezime ovlašćenog lica za realizaciju projekta sa kontakt telefonom;

-  naziv projekta;

-  traženi iznos sredstava;

-  naznaku da li se traže sredstva za projekat u cjelini ili samo dio projekta;

-  trajanje projekta;

- opis povezanosti projekta sa javnim strategijama, akcionim planovima, zakonskim i podzakonskim aktima u oblasti antikorupcije, koje je donijela Opština;

- kratak sadržaj projekta;

- opis problema za čije rješavanje se predlaže projekat;

- ciljeve projekta;

- ciljne grupe;

- očekivane rezultate;

- detaljan opis aktivnosti projekta;

- plan implementacije aktivnosti;

- rok za realizaciju projekta;

- način praćenja i procjene uspješnosti realizacije projekta;

- iskustvo organizacije u prethodno realizovanim projektima;

- ukupan budžet projekta, iznos sopstvenih sredstava (učešća), iznos opredijeljenih sredstava za koji se konkuriše, kao i iznos sredstava koja su za isti projekat ili program odobrena od strane drugih donatora, ukoliko su takva sredstva odobrena;

- naziv/ime partnera u realizaciji projekta.

5.4. Radi postizanja jednakih uslova za sve učesnike Konkursa, propisan je Obrazac za prijavu na Konkurs za raspodjelu sredstava  koji se sastoji iz tri dijela i koji popunjavaju  ovlašćeni službenik pisarnice, ovlašćeno lice iz  organizacije i Komisija prilikom odlučivanja.

5.5. Radi jednostavnijeg koncipiranja projekta,  organizacije treba da koriste   formu projekta  objavljenu     na zvaničnom sajtu  Opštine – www. bijelopolje co. me.

5.6. Informacije o svim pitanjima od značaja za  Konkurs mogu se dobiti svakog radnog dana od 12-14 časova na telefon 068 770 435 (kontakt osoba  Ivana Šćekić).

5.7. Komisija prispjele prijedloge projekata ocjenjuje (boduje) na osnovu kriterijuma:

- organizacija ima reference i kapacitete za uspješnu realizaciju projekta;

- ciljevi projekta su mjerljivi, realni i vremenski određeni;

-  jasno definisan način praćenja realizacije projekta;

-  budžet realno prikazan i usklađen sa aktivnostima;

- administrativni troškovi (troškovi zarada, honorara i dnevnica) ne premašuju 30% ukupnog traženog iznosa.

- održivost projekta;

5.8. Komisija će donijeti odluku o odbijanju projekta ukoliko utvrdi da:

- projekat ne doprinosi rješavanju problema iz oblasti antikorupcije;

- postoji očigledna nesrazmjera predloženog budžeta projekta i aktivnosti sadržanih u projektu;                             

5.9. Na postupak bodovanja, utvrđivanja rang liste, donošenja i objavljivanja odluke o raspodjeli sredstava, zaključivanja ugovora, praćenja realizacije projekta i druga pitanja shodno se primjenjuju odredbe Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG – opštinski propisi“, br. 4/17).                   

 

Broj: 04/1-5910

U Bijelom Polju, 22.06.2018.god.              

                                                                                                      PREDSJEDNIK  KOMISIJE,

                                                                                           Saida Čikić 


Skenirani javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou možete preuzeti ovdje ... pdf

Obrasce koji se tiču javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou možete preuzeti ovdje ... pdf