Na osnovu Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2018. godinu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 12/18) sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K 

  1. Zbog utroška Budžetom planiranih sredstava za podsticajnu mjeru 2.2 Održivo korišćenje zemljišta, iz Programa mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2018. godinu, ova mjera se zatvara za tekuću godinu.
  2. Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje od 18.10.2018. godine neće odobravati pristigle zahtjeve po osnovu podrške definisane mjerom 2.2 pomenutog programa.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli i na sajtu Opštine www.bijelopolje.co.me

 

                                                                                                     SEKRETAR

                                                                                                     Jasmin Ćorović