Na osnovu člana 4 stav 4 Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2018.godinu (“Sl.list CG_- Opštinski propisi”, br. 012/18 od 13.04.2018. godine i Saglasnosti Predsjednika opštine Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

MJERA ZA PODSTICAJ RAZVOJA POLJOPRIVREDE ZA 2018.godinu

Član 1

Član 2 Programa mjera mijenja se i glasi:

Ovim Izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se uslovi, način i dinamika sprovođenja podsticajnih mjera u poljoprivredi za 2018. godinu. Sredstva predviđena ovim Izmjenama programa u iznosu od 150.000,00 eura raspoređuju se na sljedeće mjere:

 

 

Rb.

NAZIV   MJERE

IZNOS (€)

%

1.

SUBVENCIJA U PLAĆANJU OBAVEZA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NOVOREGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

3.000,00

2,00

2.

UPRAVLJANJE RIZICIMA U POLJOPRIVREDI

11.000,00

7,33

3.

PROMOCIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I POLJOPRIVREDE

5.000,00

3,34

4.

SUBVENCIJA ZA AGROHEMIJSKU ANALIZU ZEMLJIŠTA

500,00

0,34

5.

PODRŠKA RATARSKOJ PROIZVODNJI

1.500,00

1,00

6.

PODRŠKA POVRTARSKOJ PROIZVODNJI

5.000,00

3,34

7.

PODRŠKA RAZVOJU TRŽIŠNE PROIZVODNJE MLIJEKA

56.000,00

37,33

8.

DIREKTNA PODRŠKA RAZVOJU PČELARSTVA

5.000,00

3,33

9.

SUBVENCIJA ZA IZGRADNJU NOVIH I REHABILITACIJU I MODERNZACIJU POSTOJEĆIH SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

7.000,00

4,66

10.

PODRŠKA IZGRADNJI ZAŠTIĆENIH PROSTORA - PLASTENIKA

3.000,00

2,00

11.

SUBVENCIJA U NABAVCI DEFICITARNE MEHANIZACIJE

7.000,00

4,66

12.

PODRŠKA PODIZANJU ZASADA VOĆA

1.000,00

0,67

13.

PODRŠKA RAZVOJU TRŽIŠNE PROIZVODNJE MALINE

42.000,00

28,00

14.

PODRŠKA ORGANSKIM PROIZVOĐAČIMA

3.000,00

2,00

 

U K U P N O:

 

150.000,00

100,00

 

 

 

1.

SUBVENCIJA U PLAĆANJU OBAVEZA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NOVOREGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Razlozi za podršku

Obzirom na veliki broj nezaposlenih, kao i na prirodne resurse opštine za bavljenje poljoprivredom, subvencija u plaćanju obaveza osiguranja registrovanim poljoprivrednim proizvođačima pri MPRR, posebno mladim ljudima, pomogla bi da se veći broj nezaposlenih odluči za bavljenje poljoprivredom, uz istovremeno registrovanje pri MPRR, pri čemu bi regulisali radni odnos i zdravstveno osiguranje, a istovremeno bi se smanjio broj nezaposlenih na ZZZ

 

Ciljevi

·         stimulisanje stanovništva za zapošljavanje u poljoprivredi

·         sprečavanje migracije stanovništva

 

Opis mjere i kriterijumi za podršku

Za poljoprivrednike koji se registruju u 2018. godini - subvencija doprinosa za penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje iznosi 60% od utvrdjene obaveze za tu namjenu za 2018 godinu. Plaćanje na žiro račun Poreske uprave na ime registrovanog poljoprivrednika – podnosioca zahtjeva.

 

Poljoprivredni proizvođač podnosi Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj zahtjev na obrascu koji se može preuzeti na Građanskom birou i Sajtu opštine B.Polje. Uz zahtjev, dostavlja se sljedeća dokumentacija:

 

·         rješenje o registraciji od MPRR

 

Rok za dostavljanje zahtjeva je 31.12.2018.

 

 

Korisnici

Registrovani poljoprivredni proizvođači

Način

plaćanja

 

Registrovanim poljoprivrednicima na žiro-račun Poreske uprave.

Realizacija

Sekretarijat za   preduzetništvo i ekonomski razvoj i   Sekretarijat za finansije

Procedura realizacije

Podnešene zahtjeve obrađuje Sektor za poljoprivredu i vodoprivredu

Nadzor i kontrola

Sekretarijat, odgovorno lice – Sekretar

Finansijski

plan

Komponente

Iznos - €

Subvencija u plaćanju obaveza penzijskog i invalidskog i zdravstvenog osiguranja novoregistrovanim poljoprivrednim proizvođačima

3.000,00

UKUPNO:

3.000,00

 

 

 

 

 

2.

UPRAVLJANJE RIZICIMA U POLJOPRIVREDI

 

 

Razlozi za       podršku

 

Štete na poljoprivrednim usjevima, stoci i drugim resursima redovan su pratilac poljoprivredne proizvodnje, posebno od vremenskih nepogoda na usjevima i štete koje pričinjavaju velike divljači na stoci. Štete većeg obima prevazilaze mogućnost saniranja od strane proizvođača i mogu ozbiljno da ugroze opstanak gazdinstava

 

Ciljevi

Podrška poljoprivrednim proizvođačima da osiguraju svoje usjeve i stoku čime se

obezbjeđuje smanjivanje dugoročno negativnih posljedica šteta prouzrokovanih

prirodnim nepogodama i drugim vanrednim događajima

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis mjere i kriterijumi za podršku

 

Podrška za upravljanje rizicima u poljoprivredi sastoji se iz finansiranja dijela troškova osiguranja od šteta na poljoprivrednim usjevima i stoci za registrovana poljoprivredna gazdinstva.

Poljoprivredni proizvođač podnosi Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj zahtjev na obrascu   koji se može preuzeti na Građanskom birou i Sajtu opštine B.Polje. Uz zahtjev, dostavlja se sljedeća dokumentacija:

·         važeća polisa osiguranja

·         žiro račun podnosioca zahtjeva

·          

Kod osiguranja životinja neophodno je da se vrše redovni veterinarski pregledi i da su ispunjene sve propisane mjere za držanje i upotrebu životinja.

Kod osiguranja usjeva i plodova je neophodno da su ispunjene sve agrotehničke mjere i dobra poljoprivredna praksa.

Podrška za osiguranje od šteta na poljoprivrednim usjevima i stoci može da iznosi do 30%   važeće-aktivne polise osiguranja. Poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili subvenciju u predhodnoj kalendarskoj godini kod ovog Sekretarijata, nemaju pravo na subvenciju po istoj polisi osiguranja, bez obzira što je važeća – aktivna.

Rok za dostavljanje zahtjeva je 31.12.2018.

 

Napomena: Podsticajna mjera traje do utroška budžetom planiranih sredstava a najkasnije do kraja kalendarske godine.

                     2. Poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili subvenciju u predhodnoj kalendarskoj godini nemaju pravo na subvenciju po istoj polisi osiguranja, bez obzira što je važeća - aktivna

 

 

Korisnici

Registrovana poljoprivredna gazdinstva

Način plaćanja

Po zaključenju polise osiguranja, po ispostavljenom zahtjevu, na žiro račun podnosioca

Realizacija

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Sekretarijat za finansije u saradnji sa osiguravajućim društvima

 

Procedura realizacije

Podrška osiguranju sprovodi se po zahtjevu.

U realizaciji mjere   Sekretarijat tijesno sarađuje sa osiguravajućim društvima i Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja

Nadzor i kontrola

Sekretarijat, odgovorno lice ‐ Sekretar

 

Finansijski plan

Komponente

Iznos - €

Upravljanje rizicima u poljoprivredi

11.000,00

UKUPNO:

11.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

PROMOCIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I POLJOPRIVREDE

Razlozi za podršku

Jedna od karakteristika poljoprivrede na području bjelopoljske opštine je da tržištu nudi veoma raznovrsnu paletu proizvoda, ali u malim serijama. Često potrošači nemaju dovoljno informacija o tim proizvodima. S druge strane, mali proizvođači i prerađivačka industrija nijesu u mogućnosti da samostalno promovišu sopstvene proizvode. Takođe, postoji potreba da bjelopoljski proizvođači kroz različite vidove posjeta i razmjene iskustava sa kolegama iz inostranstva steknu nova znanja i unaprijede svoju proizvodnju.

Nedostatak ekonomije obima može se nadomjestiti sa podržanom generičkom promocijom, kao i sa promovisanjem odgovarajućih tržišnih aktivnosti za specifične proizvode. Stoga je potrebno i dalje izvoditi ciljnu podršku i intenzivirati rad na promociji i marketingu bjelopoljskih proizvoda.

Ciljevi

·         jačanje konkurentnosti putem promocije bjelopoljskih poljoprivrednih proizvoda u zemlji i inostranstvu

·         uspostavljanje i jačanje veze između turizma i poljoprivrede

·         povećana saradnja izmedju poljoprivrednika iz Bijelog Polja i inostranstva

·         podizanje svijesti potrošača o kvalitetu proizvoda

Opis mjere i kriterijumi za podršku

Mjera jačanja konkurentnosti poljoprivrede se sprovodi kroz podršku raznim vidovima promotivnih kampanja:

·         organizovanje i učešće na lokalnim, regionalnim i međunarodnim sajmovima

·         izložbama i drugim manifestacijama

·         reklamiranje putem različitih kanala komunikacije

Prednost imaju aktivnosti promocije i informisanja u okviru registrovanih šema kvaliteta koje ukazuju na specifičnosti proizvoda u pogledu njihovog kvaliteta, proizvodne metode ili doprinosa smanjenju štetnih uticaja na životnu sredinu.

Podrška se daje u obliku kofinansiranja.

Rok za dostavljanje zahtjeva je 31.12.2018.

Napomena : Podrška se ne odnosi na individualne poljoprivredne proizvođače, privredne subjekte (preduzeća) i preduzetnike

Korisnici

Direktni korisnici: lokalne zajednice, nevladine organizacije, registrovana udruženja u poljoprivredi, kooperative i sl.

Indirektni korisnici: poljoprivredni proizvođači, subjekti koji se bave proizvodnjom i preradom hrane

Način

plaćanja

Po ispostavljenom planu i programu, zahtjevu, izvještaju i fakturi za tekuću kalendarsku godinu na žiro račun podnosioca zahtjeva

Realizacija

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Sekretarijat za finansije, u saradnji sa lokalnim zajednicama, udruženjima, kooperativama, NVO i dr.

Procedura realizacije

Mjera se sprovodi na osnovu zahtjeva potencijalnih korisnika i dostavljenih planova i programa

Nadzor i

kontrola

Sekretarijat, odgovorno lice – Sekretar

Finansijski

plan

Komponenta

Iznos - €

Učešće na međunarodnim sajmovima

1.500,00

Regionalni i lokalni sajmovi izložbe

2.500,00

Predavanja, naučni skupovi, edukativne i druge aktivnosti

1.000,00

UKUPNO:

5.000,00

 

 

 

 

4.

SUBVENCIJA ZA  AGROHEMIJSKU ANALIZU   ZEMLJIŠTA

Razlozi za podršku

U svakodnevnoj praksi poljoprivrednici nemaju naviku da pri zasijavanju i sadnji određenih biljnih kultura vrše osnovnu hemijsku analizu zemljišta. Samim tim često su suočeni sa neodgovarajućim rezultatima u visini i kvalitetu prinosa, bez obzira na izvršene agrotehničke mjere, posebno đubrenja zemljišta. Osim toga pojedine podsticajne mjere MPRR podrazumijevaju uz ostala dokumenta i dokument o izvršenoj agrohemijskoj analizi zemljišta, što za većinu poljoprivrednika predstavlja nepoznanicu

 

Ciljevi

·         upoznati poljoprivrednike sa značajem agrohemijske analize zemljišta

·         davanje podrške za ostvarivanje određenih subvencija kod MPRR

 

Opis mjere i kriterijumi za podršku

Subvencija za izvršenu agrohemijsku analizu zemljišta sastoji se u tome što se subvencionišu troškovi izvršene agrohemijske analize zemljišta.

Poljoprivredni proizvođač podnosi Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj zahtjev na obrascu koji se može preuzeti na Građanskom birou i Sajtu opštine B.Polje. Uz zahtjev, dostavlja se sljedeća dokumentacija:

  • račun za izvršenu agrohemijsku analizu zemljišta od Biotehničkog instituta CG
  • žiro račun podnosioca zahtjeva

Subvencija troškova izvršene agrohemijske analize zemljišta je 100%

 

Rok za dostavljanje zahtjeva je 31.12.2018.

 

Napomena: Podsticajna mjera traje do utroška budžetom planiranih sredstava a najkasnije do kraja kalendarske godine

 

Korisnici

Poljoprivrednici koji se bave ratarstvom, povrtarstvom i voćarstvom

Način

plaćanja

Podnosiocima zahtjeva na žiro račun

 

Realizacija

Sekretarijat za preduzetništvo i   ekonomski razvoj i Sekretarijat za   finansije u saradnji sa Biotehničkim fakultetom iz Podgorice

 

Procedura realizacije

Podnešene zahtjeve obrađuje Sektor za poljoprivredu i vodoprivredu

Nadzor i kontrola

Sekretarijat, odgovorno lice – Sekretar

Finansijski

plan

Komponente

Iznos, €

Podrška poljoprivrednim proizvođačima za agrohemijsku analizu zemljišta

 

500,00

UKUPNO:

500,00

 

 

 

 

 

 

5.

PODRŠKA RATARSKOJ PROIZVODNJI

Razlozi za podršku

Bjelo Polje usljed specifičnih prirodnih uslova raspolaže ograničenim površinama oranica koje su nedovoljno iskorišćene. Povećanje produktivnosti ograničeno je usitnjenim posjedom i malim površinama oranica po gazdinstvu, što utiče na konkurentsku sposobnost proizvođača.

Razvoj ratarske proizvodnje jedan je od uslova za racionalno korišćenje ograničenog prirodnog resursa i za obezbjeđivanje dovoljnih količina stočne hrane. Usmjerena proizvodna podrška pojačava konkurentnost ratarske proizvodnje, poboljšava ekonomski položaj proizvođača i razvojno utiče na proizvodnju

Ciljevi

·         podizanje konkurentnosti ratarske proizvodnje

·         optimalno korišćenje raspoloživih resursa oranica kroz redovnu obradu površina pogodnih za gajenje ratarskih kultura i proizvodnju stočne hrane

·         kvalitetnija ponuda ratarskih kultura domaće proizvodnje

·         unapređivanje proizvodnje stočne hrane na raspoloživim površinama

Opis mjere i kriterijumi za podršku

Podrška se obezbjeđuje za proizvodnju ratarskih kultura.

Podrška se sprovodi u obliku direktnih plaćanja po ha zasijane površine.

Minimalna površina za podršku proizvodnje žitarica i krmnog bilja je 0,10 do 0,30 ha.

Ne mogu sa sabirati površine uzgoja različitih kultura za ispunjavanje navedenog minimuma po zahtjevu.

Poljoprivredni proizvođač podnosi Sekretarijatu zahtjev na obrascu koji se može preuzeti na Građanskom birou i na sajtu Opštine. Uz zahtjev dostavlja se sljedeća dokumentacija:

·         dokaz o upotrebi sertifikovanog sjemenskog materijala

·         fiskalni račun za sjemenski materijal (original fiskalni račun)

·         dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava

·         dokaz o vlasništvu zemljišta (izvod iz katastra – posjedovni list). Ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik zemljišta u posjedovnom listu, potrebno je dostaviti odgovarajuća dokumenta

·         žiro račun podnosioca zahtjeva.

Rok za dostavljanje zahtjeva za proljećnu sjetvu, je 1. jul, a za jesenju sjetvu je 15.decembar, 2018. godine.

Osnovni iznos plaćanja po ha iznosi:

·         za ratarske kulture koje se gaje za merkantilnu proizvodnju do 150 €

·         za krmno bilje i heljdu do 200 €.

Ukoliko ukupna visina zahtjeva za plaćanja za pojedinu vrstu direktne podrške prevazilazi budžetom planirani godišnji iznos, proporcionalno se smanjuju jedinična plaćanja po ha.

Napomena:1.Ne mogu se sabirati površine pod različitim ratarskim kulturama.

                   2.Sjemenski materijal poljoprivredni proizvodjači mogu nabavljati isključivo   u registrovanim prodajnim subjektima   u Crnoj Gori

Korisnici

Proizvođači ratarskih kultura koji ispunjavaju propisane kriterijume

Način

plaćanja

Poljoprivrednim proizvođačima na žiro-račun

Realizacija

Sekretarijat, Služba za poljoprivredu i vodoprivredu i Sekretarijat za finansije

Procedura realizacije

Realizaciju sjetve/sadnje na licu mjesta utvrđuje Služba za poljoprivredu i vodoprivredu

Nadzor i kontrola

Sekretarijat, odgovorno lice - Sekretar

 

Finansijski

plan

 

Komponente

Iznos - €

Merkantilna proizvodnja ratarskih kultura 5 ha x 150 €

 

750,00

Krmno bilje i heljda 3,75 ha x 200 €

750,00

UKUPNO:

1.500,00

 

 

6.

PODRŠKA POVRTARSKOJ   PROIZVODNJI

 

Razlozi za podršku

 

Imajući u vidu činjenicu da je u toku cijele kalendarske godine izražena velika potražnja za visokokvalitetnim, svježim proizvodima kako iz zaštićenog prostora tako i sa otvorenog polja. Ovom mjerom bi se postigla kvalitetnija i raznovrsnija proizvodnja u zaštićenom prostoru i podigla konkurentnost domaćih proizvoda

 

 

 

 

Ciljevi

·         podizanje konkurentnosti proizvodnje u zaštićenom prostoru kroz modernizaciju tehnologije uzgoja

·         povećanje prinosa

·         poboljšanje kvaliteta proizvoda

·         bogatija ponuda povrća

 

Opis mjere i kriterijumi za podršku

Podrška se obezbjeđuje za proizvodnju povratarskih kultura.

Podrška se sprovodi u obliku direktnih plaćanja po jedinici zasijane/zasađene površine.

·         proizvodnja svih povrtarskih kultura u iznosu do 300 €/ha, na površini od 0,1 - 0,3 ha na otvorenom polju, u skladu sa savremenim principima uzgoja

·         proizvodnja povrća u iznosu do 0,5 €/m2, na površini od 100-300 m2 u zaštićenom prostoru u skladu sa savremenim principima uzgoja

·         proizvodnja šargarepe, crnog luka i cvekle u iznosu do 300 €/ha na površini od 0,1 - 0,5 ha na otvorenom polju, u skladu sa savremenim principima uzgoja

 

Proizvođač može na istoj površini-plasteniku, ostvariti premiju samo jednom u toku godine.

Poljoprivredni proizvođač podnosi Sekretarijatu zahtjev na obrascu koji se može preuzeti na Građanskom birou i na sajtu Opštine.

Uz zahtjev dostavlja se sljedeća dokumentacija:

·         fiskalni račun za kupljeno sjeme/rasad ( original fiskalni račun)

·         dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava

·         dokaz o vlasništvu zemljišta (izvod iz katastra – posjedovni list). Ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik zemljišta u posjedovnom listu, potrebno je dostaviti odgovarajuća dokumenta

·         žiro račun podnosioca zahtjeva

Rok za dostavljanje zahtjeva za proljećnu sjetvu/sadnju, je 1.jul, a za jesenju sadnju je 30. Novembar 2018

Napomena: 1.Ne mogu se sabirati površine pod različitim povrtarskim kulturama

                     2.Sjemenski i sadni materijal poljoprivredni proizvodjači mogu nabavljati isključivo u registrovanim prodajnim subjektima u Crnoj Gori

 

Korisnici

 

Proizvođači povrća u zaštićenom prostoru

 

Način

plaćanja

Poljoprivrednim proizvođačima na žiro-račun

 

Realizacija

Sekretarijat, Sektor za poljoprivredu i vodoprivredu i Sekretarijat za finansije

 

Procedura realizacije

Realizaciju sadnje na licu mjesta utvrđuje Sektor za poljoprivredu i vodoprivredu

 

Nadzor i kontrola

Sekretarijat, odgovorno lice – Sekretar

 

Finansijski plan

Komponente

Iznos - €

 

Podrška proizvodnji u zaštićenim prostorima – plastenicima

2.500,00

 

Podrška proizvodnji na otvorenom polju

2.500,00

 

UKUPNO:

5.000,00

 

 

 

 

7.

DIREKTNA PODRŠKA RAZVOJU TRŽIŠNE PROIZVODNJE MLIJEKA

 

Razlozi za podršku

Ukupna proizvodnja mlijeka u Bjelom Polju   procjenjuje se na oko 15 miliona litara godišnje, od čega se oko 20% prerađuje u registrovanim mljekarama i sirarama. Trenutno u Bjelom Polju funkcionišu 3 mljekare koje su u sistemu otkupa mlijeka.

Količine mlijeka koje su van sistema otkupa, domaćinstva koriste za vlastitu potrošnju, dok veći dio prerađuju u mliječne proizvode (sir i kajmak). Ovi proizvodi pojavljuju se na organizovanom tržištu preko mliječnih pijaca, maloprodajnih prehrambenih objekata i supermarketa. Međutim, i dalje se značajne količine realizuju direktnom prodajom ili na „kućnom pragu“. Osim navedenih značajano tržište za mliječne proizvode otvara se razvojem turizma. Kako bi se odgovorilo zahtjevima tržišta potrebno je uspostaviti proizvodnju koja će obezbijediti kontinuirane količine, ali i zadovoljiti kvalitetom proizvoda.

Podizanje konkurentnosti mljekarskog sektora kroz direktnu podršku proizvođačima može znatno unaprijediti razvoj tržišne proizvodnje mlijeka i njeno prilagođavanje standardima EU. Kako bi se postigli ovi ciljevi, pored podrške Ministarstva poljoprvrede ruralnog razvoja i opština Bjelo Polje   svojim aktivnostima i mjerama podržava otkup mlijeka.

 

Napomena: Podsticajna mjera se daje za isporučene količine mlijeka u 2018. godini i traje do utroška budžetom planiranih sredstava a najkasnije do kraja ove kalendarske godine

 

Ciljevi

·         podizanje konkurentnosti tržišne proizvodnje mlijeka

·         podsticanje razvoja komercijalne proizvodnje mlijeka za isporuku mljekarama

·         povećanje ukupne proizvodnje mlijeka

·         povećanje udjela otkupljenog mlijeka u ukupnoj proizvodnji mlijeka

·         ukrupnjivanje poljoprivrednih gazdinstava za proizvodnju mlijeka

 

Opis mjere i kriterijumi za podršku

Podrška predstavlja premiju po litru isporučenog mlijeka i iznosi 0,025 € po litru. Uslov za premije je da isporučena količina mlijeka po gazdinstvu bude minimalno 150 litara mjesečno

 

Korisnici

Svi proizvođači koji registrovanoj mljekari isporučuju preko 150 litara mlijeka mjesečno

 

Način

plaćanja

Preko poslovnih banaka, gotovinske isplate poljoprivrednim proizvođačima na žiro-račun

 

Realizacija

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj u saradnji sa sa registrovanim mljekarama i sirarama i Sekretarijatom za finansije

 

Procedura realizacije

Kooperanti podnose zahtjev i dostavljaju potvrde od registrovanih mljekara o mjesečnim količinama isporučenog mlijeka polugodišnje, za otkupljeno mlijeko za mjesec decembar 2017 i mjesece januar-jmaj 2018 do 15.06.2018, a za mjesece jun- novembar 2018 do 31.12.2018. godine.

Za otkupljeno mlijeko isplate se kooperantima vrše polugodišnje.

Zahtjev treba da sadrži: ime i prezime kooperanta, adresu, matični broj, broj telefona, a uz zahtjev se prilaže i potvrda registrovanih mljekara o isporučenim količinama mlijeka i kopija žiro računa kooperanta.

 

Nadzor i kontrola

Sekretarijat, odgovorno lice - Sekretar

 

Finansijski

plan

 

Komponente

Iznos - €

Premije po litru mlijeka 0.025 € x 2.400.000,00 l

55.000,00

UKUPNO:

55.000,00

       

 

 

 

8.

DIREKTNA PODRŠKA   RAZVOJU PČELARSTVA

Razlozi za podršku

Pčelarstvo u Bijelom Polju ima dugu i bogatu tradiciju. Bogatstvo medonosnog bilja u bjelopoljskoj opštini pruža povoljne prirodne uslove za razvoj ove djelatnosti. Na teritoriji opštine Bijelo Polje pčelarstvom se bavi oko 250 pčelara koji posjeduju preko 5000 pčelinjih društava. Značaj pčelarstva ogleda se u proizvodnji meda i ostalih pčelinjih proizvoda, ali i oprašivanju biljaka, čime se direktno utiče na povećanje prinosa raznih voćarskih, ratarskih, livadskih i drugih kultura.

 

Ciljevi

·           poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda

·           očuvanje kvaliteta i poboljšanje zdravstvene ispravnosti pčelinjih proizvoda

·           podizanje stručnog znanja i obučenosti pčelara

 

Opis mjere i kriterijumi za podršku

Pravo na podršku od 3 €/društvu imaju svi pčelari-članovi udruženja pčelara na teritoriji opštine Bijelo Polje koji posjeduju više od 5 pčelinjih društava, i to samo za društva iznad ovog minimuma do maksmalno 50 košnica.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30.11.2018. godine.

Ukoliko ukupna visina zahtjeva za plaćanja za pojedinu vrstu direktne podrške prevazilazi budžetom planirani godišnji iznos, proporcionalno se smanjuju jedinična plaćanja.

 

Korisnici

Pčelari sa područja bjelopoljske opštine

Način plaćanja

Na žiro račun pčelara

Realizacija

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Sekretarijat za finansije, u saradnji saVeterinarskom upravom CG, opštinskim pčelarskim organizacijama i pčelarima sa područja bjelopoljske opštine

Procedura realizacije

Pčelar podnosi ovom Sekretarijatu zahtjev na obrascu koji se može preuzeti na Građanskom birou ili na Sajtu Opštine

Uz zahtjev dostavlja se sljedeća dokumentacija:

·         dokaz o upisu u Registar pčelara od Veterinarske uprave Crne Gore

·         potvrdu – uvjerenje od udruženja pčelara u B.Polju o broju pčelinjih društava za tekuću kalendarsku godinu

·         žiro račun podnosioca zahtjeva

Nadzor i kontrola

Sekretarijat, odgovorno lice – Sekretar

Finansijski

plan

Komponente

Iznos, €

Premije po pčelinjem društvu – 2.000 košnica x 3€

5.000,00

UKUPNO:

5.000,00

 

 

 

 

  

 

9.

SUBVENCIJA ZA IZGRADNJU NOVIH I REHABILITACIJU I MODERNIZACIJU POSTOJEĆIH SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Razlozi za podršku

Zemljišni i vodni resursi su najznačajniji prirodni resursi, ali su površine pod sistemima za navodnjavanje nažalost zanemarljive, što za rezultat ima veoma nisku i nestabilnu proizvodnju

Ciljevi

Cilj je da se rehabilitacijom i modernizacijom postojećih sistema za navodnjavanje i izgradnjom novih sistema obezbijedi održivo i efikasno korišćenje poljoprivrednh površina

Opis mjere i kriterijumi za podršku

Prihvatljive investicije

- proširenje i izgradnja   zatvorenih sisitema za navodnjavanje (cjevovoda)

- izgradnja kaptaža

- izgradnja arterskih bunara

- izgradnja bunara za zahvatanje   podzemnih (podpovršinskih voda)

- izgradnja i nabavka rezervoara za vodu koja služi za navodnjavanje ili napajanje stoke

- pumpe, aluminijske cijevi i prskalice za navodnjavanje

-sistemi kap po kap:

-u voćarstvu čvrst lateral (u zavisnosti od terena sa kompenzacijom pritiska ili ne)

-u povrtarstvu: kapajuće trake

Intenzitet javne podrške iznosi 30% za pojedince od prihvatljivih troškova

Minimalni troškovi prihvatljivih ulaganja iznose 500,00 € a max 5.000,00

Uz zahtjev dostavlja se sljedeća dokumentacija:

·         fiskalni račun za kupljenu opremu

·         okončana situacija za izvedene radove i dokaz da su radovi plaćeni

·         dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava

·         dokaz o vlasništvu zemljišta (izvod iz katastra – posjedovni list); ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik zemljišta u posjedovnom listu, potrebno je dostaviti odgovarajuća dokumenta

·         žiro račun podnosioca zahtjeva

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30.11.2018. godine

Ukoliko ukupna visina zahtjeva za plaćanja za pojedinu vrstu direktne podrške prevazilazi budžetom planirani godišnji iznos, proporcionalno se smanjuju jedinična plaćanja

 

Korisnici

- udruženja korisnika vode

- poljoprivredni proizvođači

Način

plaćanja

Korisnicima na žiro-račun

 

Realizacija

Sekretarijat za preduzetništvo i   ekonomski razvoj i Sekretarijat za   finansije

 

Procedura realizacije

Podnešene zahtjeve obrađuje Sektor za poljoprivredu i vodoprivredu

Nadzor i kontrola

Sekretarijat, odgovorno lice - Sekretar

Finansijski

plan

Komponente

Iznos - €

Rehabilitacija i modernizacija postojećih i izgradnja novih sistema za navodnavanje

7.000,00

UKUPNO:

7.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

PODRŠKA IZGRADNJI ZAŠTIĆENIH   PROSTORA - PLASTENIKA

 

Razlozi za podršku

Imajući u vidu činjenicu da je u toku cijele kalendarske godine izražena velika potražnja za visokokvalitetnim, svježim proizvodima iz zaštićenog prostora, ovom mjerom bi se postigla kvalitetnija i raznovrsnija proizvodnja u zaštićenom prostoru i podigla konkurentnost domaćih proizvoda

 

 

Ciljevi

·         podizanje konkurentnosti proizvodnje u zaštićenom prostoru kroz modernizaciju tehnologije uzgoja

·         povećanje prinosa

·         poboljšanje kvaliteta proizvoda

·         bolje korišćenje zaštićenog prostora ( produženje sezone gajenja )

·         bogatija ponuda povrća

 

 

Opis mjere i kriterijumi za podršku

Za novopodignute zaštićene prostore za proizvodnju povrća, površine od 100 m² do 500 m², izvršiti subvenciju u iznosu od 100 %, od vrijednosti investicije za plastičnu foliju.

Poljoprivredni proizvođač podnosi Sekretarijatu zahtjev na obrascu koji se može preuzeti na Građanskom birou i na sajtu Opštine. Uz zahtjev dostavlja se sljedeća dokumentacija:

·         fiskalni račun za plastičnu foliju-kupljenu u 2018

·         dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava

·         dokaz o vlasništvu zemljišta (izvod iz katastra – posjedovni list); ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik zemljišta u posjedovnom listu, potrebno je dostaviti odgovarajuća dokumenta

·         žiro račun podnosioca zahtjeva

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30.11.2018. godine

Podržavaju se samo plastenici izgrađeni do 30.11.2018.godine

 

 

Korisnici

Proizvođači povrća u zaštićenom prostoru

 

Način

plaćanja

 

Poljoprivrednim proizvođačima na žiro-račun

 

Realizacija

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Sekretarijat za finansije

 

Procedura realizacije

Realizaciju izgradnje na licu mjesta utvrđuje Sektor za poljoprivredu i vodoprivredu

 

Nadzor i kontrola

Sekretarijat, odgovorno lice – Sekretar

 

Finansijski

plan

Komponente

Iznos - €

 

Podrška izgradnji zaštićenih prostora – plastenika

3.000,00

 

UKUPNO:

3.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

SUBVENCIJA U NABAVCI DEFICITARNE MEHANIZACIJE

Razlozi za podršku

Povećanje produktivnosti ograničeno je usitnjenim posjedom obradivih površina po gazdinstvu, što utiče na konkurentsku sposobnost poljoprivrednih proizvođača.

Usmjerena proizvodna podrška pojačava konkurentnost ratarske, povrtarske,   voćarske i stočarske proizvodnje, poboljšava ekonomski položaj proizvođača i razvojno utiče na proizvodnju.

Povećanje produktivnosti ograničeno nedostatkom mehanizacije za žetvu i sjetvu žita (kombajni, vršalice, sijačice, rasturači đubriva i dr.), opreme za spremanje stočne hrane (balirke, sjeckalice za silažu i dr.), mašine za međurednu obradu u ratarstvu, povrtarstvu i voćarstvu, što utiče na konkurentsku sposobnost proizvođača

 

Ciljevi

·         podizanje konkurentnosti ratarske, povrtarske, voćarske i stočarske proizvodnje

·         optimalno korišćenje raspoloživih resursa oranica kroz redovnu obradu površina pogodnih za gajenje ratarskih, povrtarskih i voćarskih kultura i proizvodnju stočne hrane

·         kvalitetnija ponuda ratarskih kultura domaće proizvodnje

·         unapređivanje proizvodnje stočne hrane na raspoloživim površinama

Opis mjere i kriterijumi za podršku

Podrška se obezbjeđuje za nabavku isključivo nove mehanizacije i opreme, u visini do 30 % od vrijednosti kupljene ili uvezene mehanizacije. Maksikmalan iznos finansijskih podsticajniih sredstava za kupovinu poljoprivredne mehanizacije - opreme ne može biti veći od 1.500,00 € po jednom poljoprivrednom gazdinstvu-domaćinstvu.

Osnovica za obračun subvencije je iznos iz fiskalnog računa ili carinske deklaracije.

Poljoprivredni proizvođač podnosi Sekretarijatu zahtjev na obrascu koji se može preuzeti na Građanskom birou i na sajtu Opštine. Uz zahtjev dostavlja se sljedeća dokumentacija:

·         fiskalni račun ili carinska deklaracija

·         dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava

·         dokaz o vlasništvu zemljišta (izvod iz katastra – posjedovni list) Ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik zemljišta u posjedovnom listu, potrebno je dostaviti odgovarajuća dokumenta.

·         Žiro račun podnosioca zahtjeva.

Rok za podnošenje zahtjeva je do utroška sredstava a najkasnije do 30.11.2018. godine

 

Napomena : Uslovi važe za jedan primjerak mehanizacije ( jednu mašinu ili opremu )

Korisnici

Poljoprivredna gazdinstva koja nabave poljoprivrednu mehanizaciju

Način

plaćanja

 

Korisnicima na žiro-račun

 

Realizacija

Sekretarijat   za preduzetništvo i   ekonomski razvoj i Sekretarijat za   finansije

 

Procedura realizacije

Podnešene zahtjeve obrađuje Sektor za poljoprivredu i vodoprivredu

Nadzor i kontrola

Sekretarijat, odgovorno lice - Sekretar

Finansijski

plan

Komponente

Iznos, €

Subvencija u nabavci deficitarne mehanizacije

7.000,00

UKUPNO:

7.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

PODRŠKA PODIZANJU ZASADA VOĆA

Razlozi za podršku

Usljed nemogućnosti poljoprivrednih gazdinstava da u dovoljnom obimu samostalno finansiraju investicije u tim sektorima poljoprivrede, raspoloživi potencijali nisu dovoljno iskorišćeni. Stoga se ovim programom podstiče zasnivanje komercijalnih voćnih zasada voća koji će, uz redovnu primjenu savremene agrotehnike, biti visoko profitabilni. Područje opštine Bijelo Polje je prepoznato kao veoma dobra biološka destinacija za gajenje svih kontinentalnih vrsta voća

Ciljevi

·         bolje korišćenje prirodnih resursa podizanjem novih zasada sadnim materijalom kontrolisanog kvaliteta

·         primjena savremene tehnologije u voćnim zasadima, kao oblik edukacije proizvodjača i podstrek za osavremenjivanje postojećih voćnih zasada

·         podizanje konkurentnosti domaćih proizvoda

Opis mjere i kriterijumi za podršku

Podržava se zasnivanje zasada:

  • jabučastih i koštičavih voćnih vrsta u iznosu do 800 €/ha, uz uslov da je površina zasada 0,20 - 0,5 ha i minimalna gustina sadnje 800 sadnica po ha i uslov da se primilo minimum 90% sadnica

 

  • jagodičastih voćnih vrsta u iznosu do 2000 €/ha uz uslov da je površina zasada 0,1 - 0,3 ha i         gustina sadnje po ha: od min. 40.000 sadnica jagode, min. 10.000 sadnica maline, min. 20.000 sadnica brusnice min. 2.500 sadnica borovnice, ribizle,ogrozda i min. 2.250 sadnica kupine i aronije

 

  • jezgrastih         voćnih vrsta u iznosu do 1000 €/ha, uz uslov da je površina zasada 0,2 - 0,5ha i minimalna gustina sadnje 500 sadnica po ha,         zasad oraha podignut isključivo od kalemljenih sadnica i uslov da je površina zasada 0,20 - 0,50 ha, a gustina sadnje min 200 sadnica po ha i uslov da se primilo minimum 90% sadnica

Poljoprivredni proizvođač podnosi Sekretarijatu zahtjev na obrascu koji se može preuzeti na Građanskom birou i na sajtu Opštine. Uz zahtjev dostavlja se sljedeća dokumentacija:

·         dokaz o upotrebi sertifikovanog sadnog materijala

·         fiskalni račun za sadni materijal ( original fiskalni račun )

·         dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava

·         dokaz o vlasništvu zemljišta (izvod iz katastra – posjedovni list). Ukoliko podnosilac zahtjeva nije vlasnik zemljišta u posjedovnom listu, potrebno je dostaviti odgovarajuća dokumenta

·         žiro račun podnosioca zahtjeva

Rok za dostavljanje zahtjeva za proljećnu sadnju je 1. jul, a za jesenju sadnju je 30. novembar 2018. godine.

Ukoliko ukupna visina zahtjeva za   podršku prevazilazi budžetom planirani godišnji iznos, proporcionalno se smanjuju jedinična plaćanja po ha

Napomena:.

                   1.Ne mogu se sabirati površine pod različitim voćnim vrstama

                   2.Zasadi moraju biti na jednoj parceli

                 3.Sadni materijal poljoprivredni proizvodjači mogu nabavljati isključivo u         registrovanim prodajnim subjektima u Crnoj Gori

Korisnici

Poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju propisane kriterijume

Način

plaćanja

 

Poljoprivrednim proizvođačima na žiro-račun

Realizacija

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Sekretarijat za finansije

Procedura realizacije

Realizaciju sadnje na licu mjesta utvrđuje Sektor za poljoprivredu i vodoprivredu

Nadzor i kontrola

Sekretarijat, odgovorno lice – Sekretar

Finansijski

plan

Komponente

Iznos - €

Podrška podizanju zasada voća ( za 3 ha)

                     1.000,00

UKUPNO:

                       1.000,00

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

PODRŠKA RAZVOJU TRŽIŠNE PROIZVODNJE MALINE

 

 

 

 

 

Razlozi za   podršku

Ukupna proizvodnja maline u Bjelom Polju procjenjuje se na oko 400 t godišnje, od čega se oko 250 t otkupi od registrovanih otkupljivača. Trenutno u Bjelom Polju funkcioniše 5 otkupljivača plodova maline.

Količine plodova maline koje su van sistema otkupa, domaćinstva plasiraju individualno različitim kupcima (pijace, marketi, prerađivači, fizička lica) kao i za vlastitu potrošnju, zamrzavanje i preradu. Značajne količine realizuju se direktnom prodajom na proizvodnim parcelama. Osim navedenih, značajano tržište za plodove maline otvara se razvojem turizma. Kako bi se odgovorilo zahtjevima tržišta potrebno je uspostaviti proizvodnju koja će obezbijediti kontinuirane količine, ali i zadovoljiti kvalitetom proizvoda.

Podizanje konkurentnosti malinarstva kroz direktnu podršku proizvođačima može znatno unaprijediti razvoj tržišne proizvodnje maline. Kako bi se postigli ovi ciljevi, opština Bjelo Polje svojim aktivnostima i mjerama podržava otkup maline.

Napomena: Podsticajna mjera se daje za isporučene količine plodova maline u 2018. godini i traje do utroška budžetom planiranih sredstava, a najkasnije do kraja ove kalendarske godine

 

 

 

Ciljevi

·         podizanje konkurentnosti tržišne proizvodnje maline

·         podsticanje razvoja komercijalne proizvodnje maline za isporuku otkupljivačima

·         povećanje ukupne proizvodnje maline

·         povećanje udjela otkupljenih plodova maline u ukupnoj proizvodnji maline

·         povećavanje površina pod malinama

·         povećanje sveukupnog razvoja opštine

 

Opis mjere i kriterijumi za podršku

Podrška predstavlja subvenciju po kg otkupljenih plodova maline i iznosi 0,10 € po kg. Subvencija se odnosi na sve predate količine registrovanim otkupljivačima plodova maline.

 

Korisnici

Svi poljoprivredni proizvođači koji registrovanom otkupljivaču isporuče plodove maline tokom kalendarske godine.

Način plaćanja

Na žiro račun privrednog društva na osnovu spiskova poljoprivrednih proizvodjača koji su predali plod maline.

Realizacija

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj u saradnji sa sa registrovanim otkupljivačima plodova maline i Sekretarijatom za finansije

 

 

Procedura realizacije

 

Registrovani otkupljivači dostavljaju spiskove proizvođača malina ujedno sa kopijama otkupnih blokova i brojem žiro-računa na koji će biti uplaćena sredstva otkupljivaču. Otkupljivač će uplatiti proizvođaču otkupnu cijenu u koju je uračunata i subvencija od opštine Bijelo Polje.

Zahtjevi otkupljivača se predaju najkasnije do 30.11.2018.godine za tekuću godinu.

Nadzor i kontrola

Sekretarijat – odgovorno lice - Sekretar

 

Finansijski plan

Komponente

Iznos - €

Subvencije po kg plodova maline 0.10 € x420.000,00 kg

42.000,00 €

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

42.000,00 €

 

 

14.

PODRŠKA ORGANSKIM   PROIZVOĐAČIMA

 

 

 

 

 

Razlozi za       podršku

Područje opštine Bijelo Polje je poznato kao područje povoljno za razvoj svih grana poljoprivredne proizvodnje, stočarstva, voćarstva, ratarstva, pčelarstva, ribarstva, prerađivačke industrije. Izuzetni prirodni resursi (kvalitetno zemljište, bogatstvo vodama, stanovništvo),omogućavaju uspješan razvoj poljoprivredne proizvodnje. Nedostatak za kvalitetnije bavljenje poljoprivredom je konfiguracija terena i usitnjenost posjeda – parcela. Iz prednosti i nedostataka ovog područja za bavljenje poljoprivredom, kao i iz potrebe za savremenim, modernim trendovima u proizvodnji, poslednjih godina razvija se organski način poljoprivredne proizvodnje, naročito u voćarstvu. Obzirom na kvalitet ovih proizvoda i cijenu koja proizilazi iz tog kvaliteta, kao i na velike mogućnosti područja za organsku proizvodnju (prvenstveno kvalitet zemljišta), ovom podrškom bi se u većoj mjeri promovisala organska proizvodnja, poboljšao kvalitet ponude poljoprivrednih proizvoda, kao i standard stanovništva

 

 

 

Ciljevi

·         bolje korišćenje prirodnih resursa

·         primjena savremene tehnologije proizvodnje, kao oblik edukacije proizvodjača i podstrek za osavremenjivanje postojećih proizvodnji

·         podizanje konkurentnosti domaćih proizvoda

·         poboljšanje standarda lokalnog stanovništva

·         poboljšanje ukupnog kvaliteta ponude domaćig proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis mjere i kriterijumi za podršku

 

Podrška je predviđena za organski način proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.

Poljoprivredni proizvođač podnosi Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj zahtjev na obrascu   koji se može preuzeti na Građanskom birou i Sajtu opštine B.Polje. Uz zahtjev, dostavlja se sljedeća dokumentacija:

·         Sertifikat organske proizvodnje od nadležne institucije

·         žiro račun podnosioca zahtjeva

 

Podrška organskim proizvođačima iznosi 150,00 €, uz uslov da je sertifikat organske proizvodnje važeći –aktivan.

 

Rok za dostavljanje zahtjeva je 31.12.2018.

 

Napomena: Podsticajna mjera traje do utroška budžetom planiranih sredstava a najkasnije do kraja kalendarske godine

                   

 

 

Korisnici

Poljoprivredni proizvođači koji se bave organskim načinom proizvodnje

Način plaćanja

po ispostavljenom zahtjevu na žiro račun podnosioca

Realizacija

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Sekretarijat za finansije u saradnji sa institucijama za izdavanje sertifikata

 

Procedura realizacije

Podrška organskim proizvođačima sprovodi se po zahtjevu.

U realizaciji mjere   Sekretarijat tijesno sarađuje sa institucijama za izdavanje sertifikata

Nadzor i kontrola

 

Sekretarijat, odgovorno lice ‐ Sekretar

 

Finansijski plan

Komponente

Iznos - €

Podrška organskim proizvođačima

3.000,00

UKUPNO:

3.000,00

 

  

Član 2

 

Član 3 i član 4 Programa ostaju nepromijenjeni.

 

Član 3

 

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od 1. januara 2018. godine.

 

 

Br.15/1-8485

Bijelo Polje, 24.09.2018.godine

Sekretarijat za preduzetnistvo i ekonomski razvoj

 

Sekretar

Dzafer Gusinjac