Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine Bijelo Polje obavještava potencijalne preduzetnike i početnike u biznisu koji posluju kraće od 12 mjeseci, da je u toku Javni poziv za učešće u Programu: PODRŠKA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA.

Ono što je značajno za ovaj Program je da kandidati koji apliciraju za kreditna sredstva kod IRF-a, dobijaju tehničku podršku od strane Ministarstva ekonomije prilikom izrade biznis planova.

U cilju stimulisanja kreativnosti, afirmacije preduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta, Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Investiciono - razvojnim fondom Crne Gore AD, raspisuje Javni poziv za učešće u Programu:

PODRŠKA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA

radi pružanja finansijske i nefinansijske podrške zainteresovanim licima koja planiraju da otpočnu sopstveni biznis ili da unaprijede postojeće poslovanje.

Program je namijenjen:

-              preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja su 100% u privatnom vlasništvu i  koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za učešće u Programu;

-              budućim preduzetnicima koji žele da razviju preduzetničke ideje;

-              ženama koje žele da obezbijede egzistenciju i samostalnost osnivanjem sopstvenog biznisa;

-              licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;

-              licima sa invaliditetom.

USLOVI KREDITIRANJA

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sredstava Investiciono razvojnog fonda kroz direktno finansiranje.

 • Iznos kredita: do 50.000,00€;
 • Kamatna stopa: 2,5% na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna kamate;
 • Rok otplate: do 12 godina (uključujući grace period);
 • Grace period: do 4 godine.

Minimalan iznos kredita za koji se moze aplicirati je 10.000,00 €.

 • Za projekte koji se realizuju u opštinama na sjeveru Crne Gore i u manje razvijenim gradovima (Cetinje, Nikšić i Ulcinj) kamatna stopa iznosi 2 % na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva bez ograničenja.

IRF CG A.D. može finansirati do 75% vrijednosti ukupne investicije.

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Potencijalni korisnici kredita prijavnu dokumentaciju mogu preuzeti na arhivi Ministarstva ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, ili na web site-u www.mek.gov.me

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja po osnovu Javnog poziva:

Za početnike:

 • Prijavni formular sa razradom biznis ideje;
 • Kratka biografija – CV (ranije radno iskustvo, dosadašnja edukacija, itd);
 • Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra Centralne banke (RKR).

 

 

Za postojeća preduzeća koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja prijave:

 • Prijavni formular sa razradom biznis ideje;
 • Potvrda o registraciji u CRPS;
 • Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti;
 • Rješenje o registraciji za PDV;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa;
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana;
 • Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra Centralne banke (RKR).

 

Prijavni formulari sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na arhivu Ministarstva ekonomije – Direktorat za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (3.sprat) najkasnije do 09. novembra 2018. god. do 15h.

Podnosilac prijave je neophodno da se pridržava formata za prijavu i popuniti sve strane naznačenim redom.

Stručna služba zadržava pravo traženja dodatne dokumentacije.

PROCEDURE REALIZACIJE

Nakon završetka Javnog poziva, Ministarstvo ekonomije pozvaće sve kandidate da pohađaju obuku za pokretanje i vođenje biznisa, po unaprijed utvrđenim modulima.

Projektni tim će obići sve kandidate gdje postoje uslovi ili organizovati intervju u cilju dobijanja dodatnih informacija. Ministarstvo ekonomije pismenim putem obavještava aplikante o ispunjenosti/neispunjenosti uslova i kriterijuma za učešće u Programu.

Podnijete prijave ocjenjuje projektni tim formiran u okviru Ministarstva ekonomije i Investiciono razvojnog fonda, a u skladu sa navedenim kriterijumima Programa.

Kriterijumi za ocjenu biznis ideja:

-              Kvalitet i izvodljivost biznis ideje;

-              Inovativnost biznis ideje;

-              Ekonomsko finansijski pokazatelji;

-              Posjedovanje preduslova za razvoj biznisa;

-              Broj novozaposlenih radnika;

-              Razvojni karakter projekta;

-              Nerazvijenost područja.

Ministarstvo ekonomije će obezbijediti tehničku podršku u vidu pružanja konsultantskih usluga za izradu biznis planova, kandidatima koji su ispunili uslove i kriterijume definisane Javnim pozivom.

Investiciono razvojni fond Crne Gore AD će na osnovu prijedloga Ministarstva ekonomije, a u skladu sa svojom poslovnom politikom, donijeti konačnu odluku o odobravanju kreditnih sredstava.

Pravo na kredit ne postoji, već IRF CG AD. na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva donosi posebnu odluku.

NAPOMENA:Delaljna uputstva, procedure, uslovi kreditiranja i moduli preduzetničke edukacije sa kompletnom prijavnom dokumentacijom sadržani su u Programu PODRŠKA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA koji se može preuzeti na website-u www.mek.gov.me. Informacije se mogu dobiti radnim danima od 09 do 14 časova u prostorijama Ministarstva ekonomije, Direkcija za saradnju sa biznis zajednicom, Rimski trg 46 (Bazar iza zgrade Vektre), 81000 Podgorica.

Telefon: 020/406 314.

SEKRETARIJAT Z A PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ