Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je nosiocu projekta Crnogorskom Telekomu AD Podgorica donijeto rješenje kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju bazne stanice mobilne telefonije „Ribarevine“, na kat.parceli 215/2 KO Ravna Rijeka I, opština Bijelo Polje.

U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu uradjen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Rješenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza Nosiocu projekta da poslove izgradnje poslovnog objekta, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja, koje se odnose na:

  • Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku izgradnje, funkcionisanja i u slučaju akcidenta i
  • Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring)

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izdavanju rješenja ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko ovog organa.