Na osnovu člana 16 stav 6 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (,,Sl.list CG’’, br.51/08, 40/10, 34/11, 40/10, 35/13 i 33/14), a u skladu sa članom 21 Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list CG – opštinski propisi“ br.34/11), Zaključka o utvrđivanju Nacrta Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2019.godinu, br.01-11157 od 30.11.2018.godine, Sekretarijat za uređenje prostora objavljuje:

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

o Nacrtu Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2019.godinu i upućuje

JAVNI POZIV

 

Zainteresovanim korisnicima prostora opštine Bijelo Polje, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština Bijelo polje, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće na Javnoj raspravi o Nacrtu programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2019.godinu.

Javna rasprava o Nacrtu programa će trajati 15 (petnaest) dana i to od 30.11.2018. do 14.12.2018.godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku javne rasprave subjekti iz stav 1 ovog Javnog poziva mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije podnijeti u pisanoj formi na adresu Opština Bijelo Polje, Sekretarijat za uređenje prostora, Ulica slobode bb ili na e-mail: urbanizam©bijelopolje.co.me, zaključno sa 14.12.2018.godine.

Nacrt Programa objaviće se na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me.

Javni uvid u Nacrt Programa, može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zgrada Opštine Bijelo Polje, kancelarija br. 33 na drugom spratu.

Centralna javna rasprava povodom Nacrta naznačenog Programa, održaće se u zgradi Opštine Bijelo Polje (skupštinska sala), dana 14.12.2018. godine sa početkom u 11 časova.

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora, Opštine Bijelo Polje.

Sekretarijat za uređenje prostora, razmotriće eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će Informacioni centar Opštine Bijelo Polje objaviti na internet adresi www.bijelopolje.co.me.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA


Zaključak povodom Nacrta Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2019. godinu možete preuzeti ovdje … pdf

Nacrt Programa uređenja prostora opštine Bijelo Polje za 2019. godinu možete preuzeti ovdje … pdf