Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Nosilac projekta, MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE CRNE GORE, ul.Vaka Đurovića bb, Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za Izgradnju Osnovne i Muzičke škole planirana je na urbanističkoj parceli br. 615, koja se sastoji od katastarske parcele br. 365 KO Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova i u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj, Opštine Bijelo Polje, radnim danima od 9 do 12 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 08.12.2018.godine.

 

Ovlašćeno službeno lice

                                                                                             Jasmina Janković-Mišnić, dipl.biolog