Javna rasprava održana dana 29.11.2018. godine sa početkom u 10h u velikoj Sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

Koordinatorka Radne grupe za izradu dokumenta bila je Saida Čikić, sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje. Istakla je da joj je zadovoljstvo što otvara Javnu raspravu povodom Nacrta Lokalnog plana akcije za integraciju Roma za naredni četvorogodišnji period. U navodu je navela da je opština imala Akcioni plan za integraciju Roma za period 2013-2017. godine i nakon isteka u skladu sa Nacionalnom Strategijom pristupilo se izradi novog dokumenta. Nacrt Plana objavljen je na sajtu Opštine Bijelo Polje 13.11.2018. godine, i rezultat je izuzetno odgovornog rada Radne grupe koju je imenovao Predsjednk opštine. Radnu grupu čine predstavnici Lokalne samouprave, drugih institucija i NVO sektora od kojih je većina prisutna na Javnoj raspravi.

Koordinatorka je istakla da je osnov za izradu ovog dokumenta bio Model koji je pripremila Zajednica opština Crne Gore u saradnji sa  Ministarstvom za ljudska i manjinska prava. Međutim, Radna grupa detaljno se bavila i razmatrala sve one probleme sa kojima se Romi  susreću u našem gradu, prepoznali i definisali  mjere i aktivnosti koje će doprinijeti boljoj  integraciji Roma.

Prije objavljivanja dokumenta na Javnu raspravu, isti je poslat Ministrastvu za ljudska i manjinska prava za dobijanje saglasnosti, koju smo i dobili uz komentar da se radi  o veoma kvalitetanom Akcionom planu.

Miloš Kljajević, član Radne grupe, prezentovao je Akconi plan i prisutne na javnoj raspravi upoznao je sa procesom izrade dokumenta, navodeći relevantne podatke koji su korišteni prilikom izrade istog. Naveo je da se  Akcioni plan oslanja na Nacionalnu Strategiju za socijalnu integraciju Roma i Egipćana za period 2016-2020. godine koju je usvojila Vlada Crne Gore, dajuću određene smjernice, mjere i aktivnosti u cilju poboljšanja socio-ekonomskog položaja Roma i Egipćana u našoj zemlji. Istakao je da je Plan usklađen sa međunarodnim aktima i sa domaćim zakonodavstvima, prije svega sa Ustavom a onda sa setom drugih zakonskih propisa koji se tiču ljudskih prava i prava manjina. Plan sadrži 7 oblasti i to: pravni status, stanovanje, obrazovanje, zdravstvena zaštita, zapošljavanje, socijalni status i porodična zaštita, kultura, identitet, informisanje i sport. U svim oblastim predviđeni su specifični ciljevi. Svaki cilj prate određene mjere i aktivnosti a predviđeno je da se ovaj plan finansira dijelom iz sredstava budžeta opštine Bijelo Polje,  dok će  samu implementaciju sporovoditi Tim koji će nakon javne rasprave i nakon usvajanja Plana u Lokalnom parlamentu formirati predsjednik Opštine.

Nakon predstavljanja Nacrta Lokalnog Akcionog plana od strane predstavnika opštine, otvorena je rasprava.

Učešće su uzeli predstavnici Roma i istakli problem stanovanja, kao najveći problem sa kojim se romska zajednica susreće.

Božović Božana je kao problem navela obrazovanje djece romske populacije, odnosno prevoza do vaspitno obrazovnih ustanova.

Saida Čikić je pojasnila da je Radna grupa upoznata sa problemima sa kojima se oni susreću i da su upravo Akcionim planom i predviđene mjere na rješavanju svih navedenih problema.

Vanja Mašković, članice Radne grupe, navela je  da se Radna grupa trudila da napravi dobar dokument i istakla da je jako važno obrazovanje sve djece i skrenula pažnju roditeljima da o tome povedu računa i djecu ukjuče u sistem obaveznog obrazovanja.

Zdravko Janjušević, član Radne grupe, istakao je da će se u narednom četvorogodišnjem periodu obuhvatiti svi oni problemi koju su prepoznati u romskoj zajednici i da su oni kao predstavnici NVO sektora tokom rada u prethodnom periodu i kroz saradnju sa pripradnicima romske populacije osluškivali razmišljanja i prepoznate potrebe sa terena pretočili u ovaj Plan.

Mirsala Tomić, članica Radne grupe, istakla je značaj obrazovanja romske populacije i smatra da su kroz ovaj plan predvidjene mjera i aktivnosti koje će unaprijediti romski  položaj, te da je sigurna da će opština imati senzibiliteta za rješavanje svih prepoznatih problema.

Ismet Selimović smatra  je da je kroz  rad ove grupe prenesio realnu situaciju i sliku o problemima romske populacije, kako bi zajedno sa ostalim članovima dao doprinos u rješavanju tih problema.

Od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava dobili smo sledeće sugestije:

Oblast: Zdravstva

8.2.2.3. Sistematizacija radnog mjesta za jedno lice romske populacije, zanimanje „Saradnik/ca u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćena u zdravstvu u DZ Bijelo Polje.

Oblast: Kultura,identitet,informisanost i sport

11.2.3 Edukacija relevantnih subjekata vezano za diskriminaciju Roma koji imaju dodirnih tačaka sa romskom populacijom/službenici lokalne samouprave, komisije za izradu Lokalnog akcionog plana, policija, sudovi, Centri za socijalni rad, ljekari, sestre kod kojih se pacijenti javljaju i sl.

11.2.4. Edukacija za prosvjetne radnike, vaspitače, učitellje nastavnike, profesore, pedagoge, pomoćnike i direktore vezano za diskriminaciju Roma koji imaju u svojim školama ili odjeljenjima dodoirnih tačaka sa romskom djecom.

11.2.5. Edukacija, rad sa romskom populacijom, kako prepoznati i prijaviti diskriminaciju.

Radna grupa usvojila je mjere iz oblasti Kulture, identitea, informisanosti si sporta  koje se tiču diskriminacije Roma a  mjeru iz oblasti Zdravstva 8.2.2.3 Sistematizacija radnog mjesta za jedno lice romske populacije, zanimanje „Saradnik/ca u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana u zdravstvu u DZ Bijelo Polje, nije prihvaćena.

Koordinatorka Čikić se zahvalila prisutnima i istakla da će sa Timom u narednom periodu posvećeno raditi na rješavanju svih prepoznatih problema sa kojima se romska populacija  susreće.

 

 

Izvještaj sačinila

Saida Čikić


Izvještaj sa Javne rasprave o Nacrtu Lokalnog plana akcije za integracije Roma za period 2018-2022 godine možete preuzeti ovdje ... pdf