OPŠTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj

 

Shodno članu 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) obavještavamo vas da je Nosilac projekta, MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKE CRNE GORE, ul.Vaka Đurovića bb, Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju Osnovne i Muzičke škole, na urbanističkoj parceli br. 615, koja se sastoji od katastarske parcele br. 365 KO Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj, Opštine Bijelo Polje, radnim danima od 9 do 12 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, do 25.01.2019.godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama OŠ "Dušan Korać" u Bijelom Polju, dana 16.01.2019. godine, sa početkom u 10h časova.

 

Ovlašćeno službeno lice

                                                                            Jasmina Janković-Mišnić, dipl.biolog


Elaborat možete preuzeti ovdje ... pdf