SAOPŠTENJE  KOMUNALNE  POLICIJE

 

Član 29j  stav 3 Odluke o komunalnom redu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 002/08 , 022/09  i 033/12 ) propisuje se da je zabranjeno  prilikom uklanjanja snijega i leda, isti bacati na trotoar ili kolovoz.

Komunalna policija će vršiti pojačane kontrole i izdavati prekršajne naloge počiniocima prekršaja u skladu sa navedenim propisom.

Za počinjeni prekršaj iz člana 29j  stav 3 Odluke o komunalnom redu izreći će se kazna prekršajnim nalogom i to za:

   - pravnom licu od 1.000 eura;

   - preduzetniku od 200 eura;

   - odgovornom licu u pravnom licu od 100 eura;

   - fizičkom licu od 100 eura.

KOMUNALNA POLICIJA