Na osnovu člana 12 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list CG”, br. 52/14,76/15, 83/16, 92/17) i Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019.god.  (‘’Sl.list CG’’- opštinski propisi br.005/19)  sekretarka Sekretarijata za finansije Opštine Bijelo Polje donosi:

ODLUKU

o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih

subjekata za 2019.godinu

 

Član 1

Shodno Odluci o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019.godinu  (‘’Sl.list CG’’- opštinski propisi br.005/19) utvrđuje se  visina budžetskih sredstva koja će se na mjesečnom nivou raspoređivati političkim subjektima za finansiranje redovnog rada za 2019.godinu.

Član 2

Iznos budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata određen je shodno čl.11 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i prenosiće se političkim subjektima mjesečno, do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Čl.3

Visina budžetskih sredstava koja će se na mjesečnom nivou raspoređivati političkim subjektima određena je na osnovu čl.11 stav 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i to:

Naziv partije

Mjesečni iznos opredijeljenih sredstava (u eurima)

DPS

4.602,89

SNP

602,87

SDP

602,87

Bošnjačka stranka

602,87

Socijaldemokratska partija

602,87

Građanski pokret ‘’URA’’

602,87

Nova srpska demokratija

602,87

Demokratska Crna Gora

602,87

Pokret za promjene

392,34

Ujedinjena Crna Gora

392,34

Grupa građana  - demokratska narodna partija

392,34

UKUPNO:

                               10.000,00

Br. 05/1-701

Bijelo Polje, 30.01.2019.god.

                       Sekretarka     

                                                                                                                         Alida Nuhodžić    


Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.godinu možete preuzeti ovdje ... pdf