Urbanistička parcela UP 98- zona 3, koja se nalazi u naselju Pruška ( između doma zdravlja i rijeke Lim), Shodno izmjenama i dopunama DUP-a Centralne zone Bijelo Polje,  planirana je za sport i rekreaciju, odnosno namijenjena je za razvoj sportsko - rekreativnih sadržaja. To znači mogu se graditi kompleksi i objekti za sportove na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Opština Bijelo Polje -  Direkcija za izgradnju i investicije, dobila je UTU od nadležnog organa, i na tenderu izabrala projektanta i revidenta. 

Na predmetnoj UP, Projektnim zadatkom predviđeno je da se isprojektuje:      

  - Otvoreni bazen dimenzija 50x25m, dubine 2,0-5,0m sa pratećim sadržajima;

  - Zatvoreni bazen dimenzija min 33,5x25, dubine 2,5m sa pratećim sadržajima;

  - Prostor za teretanu, kancelarije i komercijalni sadržaj;

  - U suterenu planirati garažu;

  - Pristupne saobraćajnice i parking mjesta;  

Izrada tehničke dokumentacije je u toku. Kada se tehnička dokumentacija završi imaćemo projektantsku vrijednost, odnosno znaćemo koliko je novca potrebno da se  sagradi ovaj projekat.

 

 

Direkcija za izgradnju i investicije

                                                                                                                                                                                            Direktor:

Milanko Minić