Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m:

 

SEDMU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 19. 03. 2019. godine, (utorak) sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

 

Zapisnik sa VI sjednice Skupštine               

 1. Izvještaj o radu predsjednika Opštine, organa i službi lokalne uprave za 2018. godinu;
 2. Izvještaj o realizaciji Programa rada Skupštine za 2018.godinu;
 3. Predlog Odluke o organizovanju Službe Skupštine;
 4. Predlog Odluke o organizovanju JU Centar za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović-Strunjo“;
 5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za djelatnosti kulture „Vojislav Bulatović-Strunjo“;
 6. Predlog Odluke o određivanju naselja koja pripadaju području osnovnih škola na teritoriji opštine Bijelo Polje;
 7. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o sufinansiranju izgradnje stambeno-poslovnog centra;
 8. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa broj 1 Ugovora o sufinansiranju izgradnje stambeno-poslovnog centra;
 9. Predlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa za opštinu Bijelo Polje;
 10. Predlog Odluke o refinansiranju kreditnih obaveza Opštine Bijelo Polje;
 11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu prava raspolaganja na građevinskom zemljištu;
 12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za skidanje tereta otuđenja i opterećenja;
 13. Predlog Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore;
 14. Izvještaj o radu i poslovanju DOO “Parking – servis” Bijelo Polje za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu;
 15. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju “Tisa” za 2018. godinu, sa Programom rada za 2019. godinu;
 16. Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2018.godinu, sa Programom rada za 2019.godinu;
 17. Izvještaj o radu OO “Crveni krst” Bijelo Polje za 2018.godinu, sa Programom rada za 2019.godinu.

 

Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.          

 

                              

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

                                                                                                        Predsjednik,

                                                                                                          Abaz Dizdarević, s.r.