Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, 75/18 ) Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTAVA

      zainteresovanu javnost

 

 

da je nosiocu projekta DOO MS AUTO CO iz Bijelog Polja, donijeto rješenje kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta –autoservisa, na dijelu urbanističke parcele br.98 koju čini kat.parcele br. 82/12 KO Nedakusi , u zahvatu Izmena i dopuna DUP-a Industrijske zone i područja terminala- urbanistička zona A,  opština Bijelo Polje.

U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu uradjen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu. Rješenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza Nosiocu projekta da poslove izgradnje poslovnog objekta, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja, koje se odnose na:

  • Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku izgradnje, funkcionisanja i u slučaju akcidenta i
  • Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring)

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o izdavanju rješenja ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko ovog organa.

 

 

 

Ovlašćeno službeno lice 

Danijela Lazarević

                                                                                                                                                                                                                             Sekretar

Jasmin Ćorović