Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je nosiocu projekta, “Kop-Co” DOO iz Bijelog Polja donijeto rješenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta, koji se nalazi na dijelu kat.parcele br. 1487/1 KO Bijelo Polje,u zahvatu DUP-a Nikoljac opština Bijelo Polje.

  U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Nosilac projekta „Kop-CO“  DOO iz Bijelog Polja, dužan da tokom izgradnje stambeno-poslovnog objekta, funkcionisanja projekta, kao i u slučaju akcidenta, postupi u skladu sa projektnom dokumentacijom, važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za ovu vrstu objekata, da pri realizaciji izgradnje objekta projekta primjeni potrebne mjere zaštite, da tokom izvođenja radova izgradnje spriječi rasipanje materijala i otpada, odnosno da se nastali otpadni materijal propisno sakuplja i odlaže na odobrenu lokaciju za tu vrstu otpada, i da realizuje sve mjere navedene u dokumentaciji za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. 

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administrator Opštine Bijelo Polje u roku od 15 dana od dana obavještenja o izdavanju rješenja, a preko ovog organa.

 

Ovlašćeno službeno lice                                                 

Danijela Lazarević                                                                                                                                                                                      

  Sekretar

                                          Jasmin Ćorović