Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, 75/18 ) Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje  

OBAVJEŠTAVA

     zainteresovanu javnost 

da je nosiocu projekta DOO „Farma Franca“ iz Bijelog Polja, doneseno rješenje kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju poljoprivrednog objekta za tov junadi sa pratećim sadržajima, kapaciteta 650 grla, na dijelu kat.parcela br. 700,701,702,703 i 706/2 KO Gubavač u Gubavču, opština Bijelo Polje. U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu uradjen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Rješenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza Nosiocu projekta da poslove izgradnje poslovnog objekta, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja, koje se odnose na:

  • Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku izgradnje, funkcionisanja i u slučaju akcidenta i
  • Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring)

 

  • Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje u roku od 15 dana od dana prijema rješenja ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko ovog organa.

 

 

Ovlašćeno službeno lice                                                  Sekretar

            Danijela Lazarević                                                  Jasmin Ćorović