Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, 75/18 ) Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje  

OBAVJEŠTAVA

     zainteresovanu javnost 

da je nosiocu projekta DOO „Mesopromet“ iz Bijelog Polja, donijeto rješenje kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za preradu mesa i mesnih prerađevina, na urbanističkoj parceli UP23 koju čine kat.parcela br.10/1 i djelovi kat. parcela br. 10/2 i 9/1 KO Bijelo Polje i urbanistička parcela UP24 koju čini kat.parcela br.11/1 KO Bijelo Polje u ul.Industrijskoj u opštini Bijelo Polje. U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu uradjen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu.

Rješenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza Nosiocu projekta da poslove izgradnje poslovnog objekta, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja, koje se odnose na:

  • Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku izgradnje, funkcionisanja i u slučaju akcidenta i
  • Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring)

 

  • Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje u roku od 15 dana od dana prijema rješenja ili objavljivanja obavještenja u dnevnom listu koje izlazi na području koje će biti zahvaćeno uticajem planiranog projekta, a preko ovog organa.

 

Ovlašćeno službeno lice                                                  Sekretar

            Danijela Lazarević                                                  Jasmin Ćorović