Na osnovu stava 4, član 116 i stava 2, člana 117 Zakona o sportu Crne Gore („Sl.list CG“, br. 44/18), člana 7, 8 i 11 Odluka o finansiranju sporta Bijelog Polja (br.20/19, god) , direktor JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje raspisuje: 

       J A V N I  K O N K U R S

za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija za 2019 godinu

-Predmet Konkursa je raspodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Opštine Bijelo Polje sportskim organizacijama registrovanim na teritoriji opštine Bijelo Polje.

Sredstva predviđena Budžetom opštine,JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje za 2019. godine za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija, u iznosu od 350.000,00€ biće raspoređena na osnovu Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama,

 Pravo učešća na Konkursu imaju sportske organizacije koje ispunjavaju sljedeće uslove: 

Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija u skladu sa novim Zakonom o sportu Crne Gore („Sl.list CG“,br. 44/18, ), i Odluke o finansiranju sporta Bijelog   Polja(br.20/19 god);

Da ima sjedište na teritoriji opštine Bijelo Polje;

Statut sportske organizacije;

Da se takmiče u disciplinama u kojima je regulisan jedinstven sistem takmičenja u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza ;

Da nema blokadu poslovnog računa i poreske dugove;

Sportske organizacije koje su dobile finansijska sredstva za 2018.godinu dužni su dostaviti izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2018 godinu sa pratećom dokumentacijom o utrošenim sredstvima ovjeren od Skupštine kluba. Ukoliko isti ne dostave neće imati prava učešća na Konkursu za 2019.godinu ;

Plan i program rada sa finansijskim planom za 2019 godinu ;

Prijavni obrazac – sa pratećom dokumentacijom ovjerenom kod matičnih Saveza,

formu za popunjavanje programa rada sportska organizacija može podići u kancelarijama JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje ili sa web sajta Opštine Bijelo Polje;

Izjava ovlašćenog lica o istinitosti podataka ; 

Shodno članu 8 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava, vrednovanje programa rada sportskih organizacija vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:             

Status sporta na nacionalnom nivou ;

Vrednovanje olimpijskog sporta,paraolimpijskog sporta i sportova koje priznaje MOK ;

Društveni značaj i tradicija sportske organizacije ;

Rang takmičenja ;

Postignuti rezultati u predhodnoj sezoni ;

Broj takmičarskih ekipa u redovnom sistemu takmičenja,broj registrovanih sportista svih uzrasta i masovnosti ;

Ekipni i pojedinačni sport ;

Organizacija državnih i međunarodnih takmičenja,učešće klubova na međunarodnim takmičenjima ;

Ravnopravno angažovanje muškaraca i žena ;

Stručni kadar ;

Aktivno angažovanje osoba sa invaliditetom ;

 

-Prijava na Konkurs sa svim traženim uslovima dostavlja se u zatvorenoj koverti u prostorijama Centra za sport i rekreaciju Bijelo Polje.

 

-Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja(dnevnim novinama „Dan“ i na web sajtu opštine Bijelo Polje).

 

-Neblagovremene, nezapečaćene i nekompletne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

-Za sve dodatne informacije možete se obratiti u prostorijama JU Centar za sport i rekreaciju u vremenu od 07-15 časova ili na broj telefona 050484633.

 

 Direktor

Maslovarić Marko

Formular možete preuzeti ovdje ...pdf