Na osnovu člana 12 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list CG”, br. 52/14,76/15, 83/16, 92/17) i Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020.god.  (‘’Sl.list CG’’- opštinski propisi br.001/20)  v.d Sekretara Sekretarijata za finansije Opštine Bijelo Polje donosi:

ODLUKU

o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih

subjekata za 2020.godinu

 

Član 1

Shodno  Odluci o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2020.godinu ( ‘’Sl.list CG’’, br.001/20) utvrđuje se visina budžetskih sredstava koja će se na mjesečnom nivou raspoređivati političkim subjektima za finansiranje redovnog rada.

Član 2

Iznos budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata određen je shodno čl.11 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i prenosiće se političkim subjektima mjesčno, do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 3

Visina budžetskih sredstava koja će se na mjesčnom nivou raspoređivati političkim subjektima određena je na osnovu čl.11 stav 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i to:

Naziv partije

Mjesečni iznos opredijeljenih sredstava (u eurima)

DPS

5.370,03

SNP

703,35

SDP

703,35

Bošnjačka stranka

703,35

Socijaldemokratska partija

703,35

Građanski pokret ‘’URA’’

703,35

Nova srpska demokratija

703,35

Demokratska Crna Gora

703,35

Pokret za promjene

457,73

Ujedinjena Crna Gora

457,73

Grupa građana  - demokratska narodna partija

457,73

UKUPNO:

                               11.666,67

 

 

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                                                                  VD Sekretara

                                                                                                                                                                                                            Alida Nuhodžić


Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.godinu...pdf