Na osnovu člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi  ("Službeni list  Crne Gore", br. 02/18 i 34/19), člana 79 Statuta opštine Bijelo Polje (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi br.19/18), a u vezi Zaključaka Vlade Crne Gore br. 07-2130 od 19.03.2020. godine, predsjednik Opštine Bijelo Polje donosi:

 

Odluku

o stavljanju van snage odredbi člana 4, člana 5, člana 8, člana 9, člana 12 i člana 13  Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koje bira ili imenuje Skupština opštine

 

Član 1

Stavlja se van snage odredba člana 4 Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština Opštine (“Sl. List Crne Gore-opštinski propisi” br. 48/18, 01/20) u periodu od 90 dana.

 

Član 2

Stavlja se van snage odredba člana 5 Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština Opštine u periodu od 90 dana.

 

Član 3

Stavlja se van snage odredba člana 8 Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština Opštine u periodu od 90 dana.

 

Član 4

Stavlja se van snage odredba člana 9 Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština Opštine u periodu od 90 dana.

 

Član 5

Stavlja se van snage odredba člana 12 Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština Opštine u periodu od 90 dana.

 

Član 6

Stavlja se van snage odredba člana 13 Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština Opštine u periodu od 90 dana.

 

Član 7

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u “Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi”.

 

 

Broj 01-                        

Bijelo Polje, 27.03.2020. godine                       

                                                                                                                                               

Predsjednik Opštine,

                                                                                                                       Petar Smolović,s.r.


 

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u odredbama člana 59 Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je propisano je da Predsjednik opštine, privremeno, donosi akte iz nadležnosti Skupštine, ukoliko Skupština nije u mogućnosti da se sastane ili je iz drugih razloga onemogućen njen rad, a njihovim nedonošenjem bi se ugrozio život građana ili imovina veće vrijednosti. Predsjednik je dužan da akt iz predhodnog stava ovog člana podnese na potvrdu Skupštini na prvoj narednoj sjednici.

Takođe članom 79 stav 1 i stav 2 Statuta Opštine Bijelo Polje je propisano da Predsjednik opštine donosi akte iz nadležnosti Skupštine, ako Skupština nije u mogućnosti da se sastane, ili je iz drugih razloga onemogućen njen rad, a njihovim nedonošenjem bi se onemogućilo ostvarivanje prava i obaveza građana i ugrozila imovina veće vrijednosti. Predsjednik je dužan da akt iz predhodnog stava ovog člana podnese na potvrdu Skupštini na prvoj narednoj sjednici.

 

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 19.03.2020. godine, donijela je Zaključke broj 07-2130 od 19.03.2019. godine, o usvajanju hitnih mjera kao reakciju na negativne ekonomske efekte od epidemije korona virusa. U skadu sa navedenim preporučuje se jedinicama lokalne samouprave, ustanovama i agencijama čiji je osnivač lokalna samouprava, privrednim društvima u većinskom vlasništvu lokalne samouprave i nezavisnim regulatornim agencijama da stave van snage opšte i pojedinačne pravne akte kojima se utvrđuje naknada za rad u komisijama, upravnim odborima i drugim radnim tijelima, uz izuzetak radnih tijela gdje je rad profesionalizovan na period od 90 dana.    

Obzirom da je na sjednici Kolegijuma predsjednika Skupštine odžanoj dana 13.03.2020. godine, donešen Zaključak da se zbog novonastale situacije zbog pandemije korona virusa u Crnoj Gori, odlaže održavanje sjednice Skupštine do daljnjeg, to je Predsjednik opštine, u skladu sa preporukama Vlade Crne Gore i nadležnostima propisane članom 59 Zakona o lokalnoj samoupravi, članom 79 Statuta Opštine Bijelo Polje, donio ovu Odluku.

           

SADRŽINA ODLUKE

Članom 1 Odluke predviđeno je da se stavlja van snage, u periodu od 90 dana, odredba člana 4 Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine (“Sl. List CG-opštinski propsi“ br. 48/18,01/20), kojom je propisano da za učešće u radu Kolegijuma predsjednika Skupštine član Kolegijuma, odnosno lice koje ga mijenja, ima pravo na naknadu u iznosu od 25 eura po sjednici.

Članom 2 Odluke predviđeno je da se stavlja van snage, u periodu od 90 dana, odredba člana 5 Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine kojom je propisano da za učešće u radu radnih tijela Skupštine Opštine, odbornik ima pravo na naknadu u iznosu od 15 eura po održanoj sjednici. Takođe, stavlja se van snage stav 2 istog člana kojim je propisano da članovi radnih tijela Skupštine koji nijesu odbornici imaju pravo na naknadu.

Članom 3 Odluke predviđeno je da se stavlja van snage, u periodu od 90 dana, odredba člana 8 Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine, kojom je propisano da član Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave ima pravo na naknadu za učestvovanje u radu u iznosu od 50 eura, a predsjednik u iznosu od 70 eura, po održanoj sjednici. Takođe, stavlja se van snage stav 2 istog člana kojim je propisano da članu i predsjedniku Savjeta pripada naknada za prisustvo sjednici Skupštine u iznosu od 15 eura.

Članom 4 Odluke predviđeno je da se stavlja van snage, u periodu od 90 dana, odredba člana  9 Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine, kojom je propisano da član Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa nevladinim organizacijama ima pravo na naknadu za učestvovanje u radu u iznosu od 25 eura, a predsjednik u iznosu od 30 eura po održanoj sjednici. Takođe, stavlja se van snage stav 2 istog člana kojim je propisano da predsjedniku Savjeta pripada naknada za prisustvo sjednici Skupštine u iznosu od 15 eura.

Članom 5 Odluke predviđeno je da se stavlja van snage, u periodu od 90 dana, odredba člana 12 Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine, kojom je propisano da član organa upravljanja javne službe čiji je osnivač Skupština opštine ima pravo na naknadu za učestvovanje u radu mjesečno u iznosu od 100 eura, a predsjednik u iznosu od 120 eura. Takođe, stavlja se van snage stav 2 istog člana kojim je propisano da za prisustvo sjednici Skupštine opštine članu javne službe čiji je osnivač Opština pripada naknada u iznosu od 15 eura po sjednici.

Članom 6 Odluke predviđeno je da se stavlja van snage, u periodu od 90 dana, odredba člana 13 Odluke o naknadama za rad odbornika i drugih lica koja bira ili imenuje Skupština opštine, kojom je propisano da član Etičke komisije ima pravo na naknadu za učestvovanje u radu u iznosu od 25 eura, a predsjednik u iznosu od 30 eura, po održanoj sjednici.

Članom 7 Odluke propisano je da ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi.