Nacrt Odluke o komunalnom redu, nakon što je utvrđen zaključkom Predsjednika Opštine br. 01-018/20-790 od 10.08.2020.godine kao i program javne rasprave objavljeni su na zvaničnom sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me . Tim putem upućen je javni poziv svim zainteresovanim subjektima da mogu uzeti učešće na javnoj raspravi  i da mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije podnijeti u pisanoj formi na adresu Opština Bijelo Polje –Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj, ulica Nedeljka Merdovića-Sportski centar Nikoljac br. 10 i na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. zaključno sa 26. 08.2020.godine.

Raspravu su pratili Sekretar sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Bijelo Polje, Dejan Luković  i službenici sekretarijata koji zaduženi za poslove iz oblasti komunalnog reda.     

Nakon sprovedene rasprave ovom organu pristigle su sledeće primjedbe i sugestije:

1.Goran Vojinović –ul. Slobode

1.Član 5 Utvrditi uvidom u katastar vlasništvo kat. parcele na kojoj se nalazi zgrada, pripadajuće dvorište, parking prostor i prilazni putevi. Katastarski nalaz mora biti usklađen sa vremenskim periodom početka izgradnje zgrade i površina koje pripadaju zgradi tj. etažnim vlasnicima. Nakon utvrđene svojine katastarske površine definisati. Prava, obaveze i nadležnosti objekta u ovom slučaju stambene zgrade.

  1. član 6 Kao poseban stav ovog člana moraju biti obuhvaćena i gradska groblja.
  2. Član 11 Za kvalitetna rješenje iz ovog člana neophodno je da opština izvrši povraćaj finansijskih sredstava koja su stanari zgrada uplaćivali na ž.r opštine, prije donošenja Zakona o etažnoj svojini. Uz ovaj prijedlog veza je regulacija člana 5, čime bi se jasno utvrdilo vlasništvo nad imovinom koja je sporna.
  3. Član 14-predlažem za dopunu ovog člana da se prilazni putevika i oko stambeno poslovnih objekta uredi na isti način kao u stavu 1 ovog člana.
  4. Član 39 kao dopuna ili raščlanjenje ovog člana jeste da se centralna gradska deponija smeća iz Tršove ulice izmjesti na način da svaka zgrada ili ulaz ima svoj kontejner. Razlog je buka koja se stvara odnošenjem smeća a još veći veoma loša higijena oko deponije.
  5. Član 94 kao dopuna ovog člana morala bi da bude i regulacija (vremenski interval-rok) kada će se realizovati aktivnosti oko osvjetljenja u centralnoj gradskoj zoni od stepeništa koja idu iz ul. Slobode koje se nalaze u neposrednoj blizini centra grada koja su i dalje loše ili nikakvo osvjetljenje.
  6. Čln 111 Nivo buke-ovaj član je od izuzetne važnosti za sve stanovnike centralne gradske zone i izuskuje kvalitetnije raščlanjivanje uz usklađivanje sa zakonom o etažnoj svojini, kućnom redu u stambeno poslovnim zgradama . Ne može se nivo buke rješavati pojedinačno u zgradama, već moraju postojati jasno definisane važeće obaveze za sve zgrade. To se odnosi na buku u kafićima, buka iz bašti kafića (uz primjer da u baštama Pg nema muzike), buku koju stvaraju gosti koji su ostali u baštama kafića posle isteka radnog vremena ( ne postoje inspekcijske službe koje su uz MUP nadležne za tu vrstu buke) ), buke koju stvaraju neispravnim ili oštećeni rashladni uređaji. Alarmi, agregati, prebacivanje inventara poslije radnog vremena itd. Ili mogućnost  da je radno vrijeme poslovnih lokala od zgrade do zgrade različit, pa jedni poštuju odluku   a preko puta ili do ta odluka  je sasvim drugačija, što stvara velike probleme u smislu buke i komunalnog reda.

PREDMET: Izjašnjenje na amandmane Gorana Vojinovića na Nacrt Odluke o komunalnom redu

Poštovani,

Član 5: predlagača amandmana  nije prihvatljiv iz razloga što je u Nacrtu Odluke o komunalnom redu ostavljen prostor za rješavanje ovog pitanja u alineji 2 istog člana. Ovaj amandman je u suprotnosti  sa čl. 28  Zakona o svojinsko pravnim odnosima.

Član 6: predlagača amandmana  nije prihvatljiv iz razloga što je u Nacrtu Odluke o komunalnom redu članom  7: definisano groblje kao komunalni objekat  i isto spada u lokalno dobro u opštoj upotrebi kako ga je definisao Zakon o državnoj imovini.

Član 14: put je javna površina, lokalno dobro u opštoj upotrebi regulisano Zakonom o državnoj imovini.

Član 39: Način i vrijeme odvoza otpadi iz centralne gradske regije uključujući cijelu teritoriju Opštine Bijelo Polje uređuju se svake godine kroz donošenje Plana i programa rada Društva koje obavlja ovu djelatnost, u konkretnom slučaju DOO  "Komunalno-Lim" Bijelo Polje, na koji SO-e daje saglasnost uz prethodno dobijeno mišljenje od nadležnog  Sekretarijata.

Čl. 94: Ovo pitanje je regulisano projektnom dokumentacijom na osnovu koje je izgrađena javna rasvjeta u pomenutoj ulici. (te vremenski interval paljenja i gašenja iste zavisi od izlaska i zalaska sunca kao i drugih faktora). 

Član 111: Uvažava se primjedba u nekom dijelu,  vezana za komentar narušavanja komunalnog reda bukom. Kada je u pitanju propisano radno vrijeme i obaveza poštovanja istog, isključivo zavisi od vrste djelatnosti i regulisano je Odlukom o radnom vremenu, te nije predmet ove odluke.

2.Služba komunalne policije

U čl.1.st 1. tačka 18 treba da stoji kako je propisano Zakonom o komunalnim djelatnostima.

„sprječavanje narušavanja komunalnog reda bukom „ 

U čl. 6 st.1  treba da stoji:“Javna površina je lokalno dobro u opštoj upotrebi utvrđeno planskim dokumentom i dostupno svima pod jednakim uslovima , koje se koristi bez posebnih dozvolaili odobrenja nadležnih organa“, kako je utvrđeno čl. 13 st.1 tačka 3 Zakona o komunalnim djelatnostima  značenje  izraza javne površine.

Podzakonskim aktima ne smije se vršiti nikakva izmjena zakonskih odredbi.

U čl. 13 st.2 stoji: Ukoliko vlasnici odnosno korisnci zemljišta , nakon prethodne opomene ne postupe u skladu sa odredbama iz prehodnog stava, čišćenje će se sprovesti  po nalogu komunalne policije, a o trošku vlasnika odnosno korisnika zemljišta , po predračunu Privrednog društva.

Komunalna policija primjenom zakonom datih ovlašćenja neposredno djeluje prema subjektima i licima koja su svojom radnjom narušila propisani komunalni red  tako da nije ovlašćena da određuje rokove niti da djeluje prema trećim licima u smislu izdavanja naredbi odnosno naloga  radi uspostavljanja komunalnog reda , odnosno otklanjanja posledica narušenog komunalnog reda.

Prema Zakonu o komunalnim djelatnostima , komunalni policajac vrši komunalni nadzor nad primjenom Odluke o komunalnom redu u odnosu na građane i privredne subjekte . Prema tome , nadzor nad postupanjima koja su ovom odlukom utvrđena kao obaveza i ovlašćenje komunalnih preduzeća , nijesu u nadležnosti komunalnog policajca , već komunalnog inspektora.

S toga predlažemo da se iz čl.13 u stavu 2,   iz čl. 22 u stavu  st 4 iz čl. 50 u stavu 4 briše riječi  Komunalna policja i predlažemo da stoji  Komunalna inspekcija  u odgovarajućem padežu, iz predhodno datih razloga.

U čl. 69 st. 3 stoji

„Dotrajale ograde koje se graniče sa javnim površinama vlasnici su dužni da uklone odnosno zamjene o svom trošku u roku koji odredi komunalna policija”.  

Komunalni red pri postavljanju odnosno građenju privremenih odnosno pomoćnih objekata iz čl. 115 i 118 ovog zakona, obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalna policija.

Komunalnim redom, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se priprema lokacije za postavljanje odnosno građenje privremenog odnosno pomoćnog objekta (ograđivanje, dopremanje materijala, opreme, uređaja i dr.)

Smatramo odredbe  o postavljanju ,građenju i uklanjanju pomoćnih objekata trebaju biti  predmet posebne odluke pa  predlažemo da ovaj član glasi:

Vlasnik ili korisnik ograde koja narušava estetski izgled grada ili predstavlja opasnost za građane usljed oštećenja, dužan je istu ukloniti ili zamijeniti novom o svom trošku, saglasno posebnom propisu kojim je uređeno postavljanje pomoćnih objekta.

U članu 79 st.1 stoji: Komunalna policija naložiće uklanjanje sitne i krupne stoke zatečene na javnim površinama, propisati rok preuzimanja i o tome odmah obavijestiti vlasnika i Privredno društvo .

Održavanje propisanog komunalnog reda Komunalna policija ostvaruje preduzimanjem preventivnih mjera i  primjenom zakonom predviđenih ovlašćenja, kao i određenih represivnih mjera za čiju je primjenu ovlašćena  zakonom, drugim propisom  i opštim aktom lokalne samouprave.

Jedna od represivnih mjera je obaveza  izdavanja prekršajnog naloga u slučaju kad je prekršilac zatečen na licu mjesta i kada  određena radnja  predstavlja kršenje komunalnog reda  i obilježje bića prekršaja utvrđenog u poglavlju Kaznene odredbe.Nakon preduzimanja  odgovarajućih mjera Komunalna policija obavještava nadležnu inspekciju radi preduzimanja mjera u skladu sa ovlašćenjima.

Komunalna policija primjenom zakonom datih ovlašćenja neposredno djeluje prema subjektima i licima koja su svojom radnjom narušila propisani komunalni red  tako da nije ovlašćena da određuje rokove niti da djeluje prema trećim licima u smislu izdavanja naredbi odnosno naloga  radi uspostavljanja komunalnog reda , odnosno otklanjanja posledica narušenog komunalnog reda.

Iz navedenih razloga ,  smatramo da   odredbe ovog člana u ovom dijelu nijesu u skladu sa zakonom predviđenim ovlašćenima pa umjesto Komunalna policija treba da stoji Komunalna inspekcija u odgovarajućem padežu.

Izjašnjenje u vezi primjedbi Službe komunalne policije:

-Primjedbe i sugetije Službe komunalne policije su razmotrene i uglavnom su usvojene.

Javna rasprava je završena u 26.08.2020.god.

U Bijelom Polju,

 

                                                                                                                                    Sekretar

      Dejan Luković


Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o komunalnom redu...pdf