Na osnovu čl.23,24.st.2.i čl.29.Zakona o Budžetu("SL.List RCG", br,.40/01 ,44/28/04, 71/05, Sl .CG "br.12/07,73/08,53/09,46/10,49/10) Predsjednik Opštine Bijelo Polje,dana 28.11.2012.godine donio je:

 

Odluku o Nacrtu odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2013.godinu

 

Član 1.

Utvrdjuje se Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2013.godinu.

Član 2.

Nacrt Odluke o Budžetu Opštine stavlja se na javnu raspravu 15 dana,odnosno do12.12.2012.godine.

Član 3.

Obavezuje se Sekretarijat za finansije da uradi Program javne rasprave i u skladu sa njim sprovede javnu raspravu, i o tome podnese izvještaj Predsjedniku Opštine i Skupštini opštine.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OPŠTINA BIJELO POLJE

 

Broj: 01 - 367 

Bijelo Polje, 28.11.2012.god.   

PREDSJEDNIK OPŠTINE 

 Aleksandar Žurić


Kompletan dokument Odluke o Nacrtu odluke o Budzetu Opštine za 2013. godinu možete pogledati ovdje...pdf