Komisija za  raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike na osnovu člana 3 i 5 Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2020.godini („Sl. list CG - Opštinski propisi“, br. 38/20 )   r a s p i s u j e

J A V N I     P O Z I V

za raspodjelu sredstava  za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2020. godini

 

 1. Pozivaju se nezaposlena lica do navršenih 30 godina života, koja žele da pokrenu sopstveni biznis, a imaju prebivalište u Bijelom Polju, da dostave svoje prijave na Javni poziv.

Sredstva predviđena budžetom Opštine Bijelo Polje raspodjeljuju se za biznis planove koji doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se naročito:

 • podstiče ekonomski razvoj opštine,
 • podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja (unapredjenjem voćarstva, povrtlarstva, stočarstva, realizacijom programa na ruralnom području koji doprinose turističkom razvoju grada, podstiču razvoj organske poljoprivredne proizvodnje i sl.)
 • stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma i zanatstva,
 • doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa  kulture i očuvanja kulturne baštine,
 • doprinosi razvoju sporta i fizičke kulture,
 • doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine,
 • podstiče razvoj intelektualnih usluga.

 

 1. Za sve nabrojane podsticaje Odlukom o budžetu opštine Bijelo Polje za 2020.godinu, kao i Odlukom o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2020.godini, predviđeno je ukupno 20.000,oo eura.

Nezaposlena mlada lica mogu konkurisati sa najviše dva biznis plana, s tim što samo jedan plan može biti podržan.

Nezaposlena mlada lica mogu konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužna su da to naznače u prijavi na Javni poziv.

Maksimalni iznos dodijeljenih sredstava za biznis plan ne može iznositi više od  20 % od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku mladom preduzetništvu.

Nezaposlena mlada lica obavezuju se da će sve aktivnosti definisane biznis planom realizovati u periodu od 6 mjeseci.

        

 1. Javni poziv za raspodjelu  sredstava  za finansiranje projekata namijenjenih za mlade preduzetnike u 2020.godini, otvoren je 15 dana od dana njegovog objavljivanja na web stranici i oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje.

         

 1. Prijava na Javni poziv se podnosi  Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike, na propisanom obrascu i predaje u pisarnici Opštine Bijelo Polje.

         

 1. U zapečaćenoj koverti nezaposlena mlada lica koja žele da pokrenu sopstveni biznis prilažu:
 • prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava,
 • predlog biznis plana,
 • ovjerenu kopiju lične karte,
 • potvrdu o nezaposlenosti sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore,
 • izjavu podnosioca prijedloga projekta o pravnoj odgovornosti,
 • izjavu podnosioca prijedloga biznis plana da će nakon potpisivanja ugovora dostaviti dokaz o registraciji,
 • tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u.

 

       6. Biznis plan treba da sadrži:

 1. Osnovne podatke:Kratak opis biznis plana, Analiza tržišta, proizvoda i usluga, Lokacija,
 2. Predračun investicionih ulaganja;
 3. Sufinansiranje biznis plana;
 4. Plan rashoda poslovanja;
 5. Prateća dokumentacija.

 

 1. Eliminatorni kriterijumi za predloženi biznis plan su:
 • nedostatak formalnih uslova za kandidovanje biznis plana,
 • biznis plan ne korespondira sa predloženim oblastima iz tačke 1 stav 2 Javnog poziva,
 • ako obuhvata aktivnosti iz nadležnosti Vlade Crne Gore, kao što je obrazovanje, zdravstvena, socijalna zaštita i slično,
 • kojim se traže finansijska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći,
 • koji se isključivo temelji na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti,
 • obuhvata aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnost za ljudsko zdravlje.

 

 1. Korisnici finansijskih sredstava nakon realizacije aktivnosti definisanih biznis planom u obavezi je da nastavi svoju privrednu aktivnost najmanje 12 mjeseci nakon završetka projekta.

 

       9.  Kriterijumi za bodovanje biznis planova za dodjelu sredstava su:

 1. Podnosilac prijave ima reference i kapacitete za uspješnu realizaciju biznis plana,
 2. Inovativni aspekt biznis plana,
 3. Ciljevi plana su mjerljivi, realni i vremenski određeni,
 4. Sufinansiranje biznis plana,
 5. Budžet biznis plana realno prikazan i usklađen sa aktivnostima,
 6. Održivost biznis ideje.

 

 1. Na postupak bodovanja, utvrđivanja rang liste, donošenja i objavljivanja odluke o raspodjeli sredstava, zaključivanje ugovora, praćenja realizacije biznis plana i druga pitanja shodno se primjenjuju odredbe Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br. 4/17).

       

 1. Informacije o svim pitanjima od značaja za Javni poziv mogu se dobiti svakog radnog dana od 12 – 14 časova u Kancelariji za mlade u sportskoj hali u Nikoljcu ili na telefon 069/371-533 (kontakt osoba Mirha Kasumović).

 

        Broj:

        U Bijelom Polju, 26.11.2020.godine

Predsjednica Komisije,

Nemša Omerhodžić


Prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje biznis planova namijenjenih za podršku mladom preduzetništvu u 2020. godini..docx

Izjava podnosioca prijedloga projekta–mladi preduzetnici 20201 ...dosx

Izjava podnosioca prijedloga biznis plana da će nakon potpisivanja ugovora dostaviti dokaz o registraciji djelatnosti...docx