Na osnovu člana 15 stav 6 Zakona o finansiranju  političkih  subjekata i izbornih kampanja ("Sluzbeni list CG", br. 52/14,76/15,83/16,92/17) i Odluke o izmjeni  Odluke o budžetu Opstine Bijelo Polje za 2020.god.("SI.list CG"-opštinski propisi br.038/20) Sekretara Sekretarijata za finansije Opstine Bijelo Polje donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o vlsini budžetskih sredstava za flnansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.godinu

 

Clan  1

U Odluci o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata Opstine Bijelo Polje za 2020.godinu br.05/05-041/20-382 od 21.01.2020.godine cl.3 mijenja se i glasi:

Visina budžetskih sredstava koja će se na mjesečnom nivou raspoređivati političkim subjektima određena je na osnovu cl.13 stav 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i to:

 

Naziv partije

Mjesečni iznos opredijeljenih sredstava (u eurima)

DPS

4.219.31

SNP

552,63

SDP

552,63

Bosnjacka  stranka

552,63

Socijaldemokratska    partija

552,63

Građanski    pokret  "URA"

552,63

Nova srpska  demokratija

552,63

Demokratska   Crna Gora

552,63

Pokret  za promjene

359,65

Ujedinjena   Crna Gora

359,65

Grupa  građana   - demokratska   narodna  partija

359,65

UKUPNO:

9.166,67

 

Clan 2

 Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.

 

Sekretarka

Alida Nuhodžić


Odlukao izmjeni Odluke o vlsini budžetskih sredstava za flnansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.godinu...pdf