Na osnovu člana 15 stav 6 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list CG”, br. 003/20, 038/20) i Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2022.god. (‘’Sl.list CG’’- opštinski propisi br.046/21)   Sekretarka Sekretarijata za finansije Opštine Bijelo Polje donosi:

ODLUKU

o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih

subjekata za 2022.godinu

 

Član 1

Shodno  Odluci o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2022.godinu ( ‘’Sl.list CG’’, br.046/21) utvrđuje se visina budžetskih sredstava koja će se na mjesečnom nivou raspoređivati političkim subjektima za finansiranje redovnog rada.

Član 2

Iznos budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata određen je shodno čl.13 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i prenosiće se političkim subjektima mjesčno, do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 3

Visina budžetskih sredstava koja će se na mjesčnom nivou raspoređivati političkim subjektima određena je na osnovu čl.13 stav 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i to:

Naziv partije

Godišnji iznos opredijeljenih sredstava

 (u eurima)

Mjesečni iznos opredijeljenih sredstava (u eurima)

DPS

61.598,08

5.133,17

SNP

8.003,68

666,97

SDP

8.003,68

666,97

Bošnjačka stranka

4.222,48

351,87

Socijaldemokrate CG

4.222,48

351,87

Građanski pokret ‘’URA’’

8.414,68

701,22

Nova srpska demokratija

5.948,68

495,72

Demokratska Crna Gora

8.414,68

701,22

Pokret za promjene

2.974,34

247,86

Ujedinjena Crna Gora

6.056,84

504,74

Grupa građana  - demokratska narodna partija

5.440,34

453,36

UKUPNO:

123.300,00

10.275,00

 

Član 4

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Sekretarka

Alida Nuhodžić


Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih  subjekata za 2022.godinu...pdf