Na osnovu člana 14 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list CG”, br. 003/20 i 038/20) i Odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2022.godinu (‘’Sl.list CG’’- opštinski propisi br.046/21),  sekretarka Sekretarijata za finansije Opštine Bijelo Polje donosi:

ODLUKU

o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih

organizacija u političkim  subjektima za 2022.godinu

 

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se visina budžetskih sredstava za redovan rad ženskih organizacija u političkim subjektima za 2022.godinu.

Član 2

Iznos budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima određen je shodno čl.14 stav 2 i 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata I izbornih kampnja i prenosiće se političkim subjektima mjesečno, do petog u mjesecu za prethodni mjesec na podračune ženskih organizacija.

Član 3

Visina budžetskih sredstava koja će se na mjesčnom nivou raspoređivati ženskim organizacijama u političkim subjektima određena je na osnovu čl.14 stav 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i to:

Naziv partije

Godišnji iznos opredijeljenih sredstava (u eurima)

Mjesečni iznos opredijeljenih sredstava (u eurima)

DPS

1.726,20

143,85

SNP

2.055,00

171,25

SDP

2.055,20

              171,25

Bošnjačka stranka

164,40

13,70

Socijaldemokratska partija

164,40

13,70

Građanski pokret ‘’URA’’

1.027,50

85,63

Nova srpska demokratija

1.027,50

85,63

Demokratska Crna Gora

1.027,50

85,63

Pokret za promjene

513,75

42,81

Ujedinjena Crna Gora

2.055,00

171,25

Grupa građana  - demokratska narodna partija

513,75

42,81

UKUPNO:

12.330,00

1.027,50

 

 Član 4

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sekretarka

Alida Nuhodžić


Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih  organizacija u političkim  subjektima za 2022.godinu...pdf