Na osnovu Zaključka predsjednika Opštine, br. 01 – 018/22-129 od 01.03.2022. godine Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj  je objavio Program javne rasprave, na osnovu kojeg je sačinio :

IZVJEŠTAJ

o sprovedenoj javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu

Predsjednik opštine Bijelo Polje je Zaključkom br. 01 –018/22-129 od 01.03.2022. godine utvrdio Nacrt Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu, i obavezao Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje, da, shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 34/11), sprovede javnu raspravu u trajanju od 15 dana i to od 02.03.2022. do 16.03.2022. godine.

Predsjednik Opštine je:

  • zadužio Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj da sprovede javnu raspravu prema odredbama koje su sastavni dio Zaključka
  • odredio da se ovaj Zaključak zajedno sa Programom Javne rasprave i Nacrtom Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu objavi na sajtu Opštine Bijelo Polje i učini dostupnim svim građanima.

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj Opštine, postupajući po Zaključku predsjednika Opštine je:

  • Javnu rasprava održao u trajanju od 02.03.2022. do 16.03.2022. godine
  • Nacrt Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu i predmetni zaključak Predsjednika objavio na sajtu opštine Bijelo Polje bijelopolje.co.me.
  • Informacija o javnoj raspravi je objavljena na sajtu opštine Bijelo Polje bijelopolje.co.me , sa svim relevantnim informacijama.
  • Centralnu javnu raspravu o Nacrtu Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu održao u velikoj sali SO Bijelo Polje, dana 16.03.2022. godine sa početkom u 12:00 h.
  • U sklopu Programa javne rasprave pozvali su se građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi, javne službe i stručne institucije i ostali zainteresovani da učešćem u javnoj raspravi i svojim sugestijama, komentarima, prijedlozima, kritikama i sl. daju svoj doprinos kako bi sadržaj ovog Programa bio što kvalitetniji.
  •  Programom javne rasprave pozvani subjekti su obaviješteni da primjedbe, prijedloge i sugestije dostavljaju Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Sportski centar “Nikoljac” Bijelo Polje, ili na email adresu  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Na centralnoj javnoj raspravi koja je održana 16.03.2022. godine, pored predstavnika Sekretarijata, bilo je prisutno devet građana – poljoprivrednika, ukupno šesnaest prisutnih (devet poljoprivrednika i sedam predstavnika Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj).  

Sekretar Sekretarijata za preduzetništvo  ekonomski razvoj Slobodan Jelić, je ukratko predstavio Nacrt Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022.godinu, a komentari, sugestije, prijedlozi i zamjerke na isti, prisutni su davali u toku i nakon njegovog izlaganja i o svemu predočenom se vodila konstruktivna i živa rasprava. Osim sekretara Sekretarijata, javnoj raspravi iz Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj su prisustvovalo i u njoj aktivno učestvovalo pet Savjetnika za poljoprivredu, kao i rukovoditeljka Sektora za poljoprivredu i vodoprivredu.

Na bazi Nacrta  Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu,  sugestija i prijedloga tokom javne rasprave, utvrdjen je Prijedlog Programa mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu, koji će biti upućen Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, radi dobijanja saglasnosti i mišljenja o istom, a nakon toga i SO Bijelo Polje na usvajanje.

Prilog ovom izvještaju čini tabela u kojoj su komentari, sugestije, primjedbe i prijedlozi, kao i odgovori predstavnika Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj, koji je sproveo javnu raspravu o predmetnom dokumentu.

Prilog : Komentari, sugestije, primjedbe i prijedlozi i odgovori na iste sa javne rasprave o Nacrtu Programa Godine

Odgovori na primjedbe, sugestije, komentare i prijedloge

Komentari, sugestije, primjedbe i prijedlozi

Odgovori

Marko Hajduković: Kad će biti štampane brošure

Dokument se šalje na saglasnost i mišljenje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, nakon toga se usvaja skupštinskom procedurom. Čim se dokument usvoji i obave promocije za poljoprivredne proizvođače pristupa se izradi brošura.

Izo Mekić: Pohvalio rad i podsticajne mjere Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj i ono što je kao poljoprivrednik ostvario preko istog u predhodnom periodu. Smatra da mjeru br.1. treba proširiti na sve poljoprivredne osiguranike, bez ograničenja

Subvencije su, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, opredijeljene za mlade ljude od 18 – 40 godina starosti u cilju njihovoh zapošljavanja i ostvarivanja prava na penziju, kao i u cilju zadržavanja mladih ljudi na selu.

Izo Mekić: Uvesti poljoprivrednicima subvenciju za gorivo, obzirom na aktuelnu situaciju svakodnevnih poskupljenja.

Razmišljalo se o takvoj vrsti subvencije ali se odustalo jer je  vrlo otežano praćenje i sprovođenje subvencije zbog mogućih zloupotreba.

 

Izo Mekić : Uvesti podsticajnu mjeru nabavke solarnih panela

Ovu mjeru bi bilo teško realizovati zbog komplikovane i skupe procedure.

Izo Mekić: Trebalo bi uvesti podsticajnu mjeru za izgradnju sušara, opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda

To je regulisano kroz podsticajnu mjeru za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme u iznosu subvencije od 35 % u odnosu na nabavnu cijenu.

Izo Mekić: Obzirom da prodajni objekti vrlo često imaju popuste na poljoprivredne nabake traži da se subvencija odnosi na punu, stvarnu cijenu, a ne na cijenu sa popustom.

Subvencija se odnosi samo na iznos original fiskalnog računa.

Miomir Bajčeta: Zašto se subvencije ne daju za plastenike dimenzija 4x15 m jer se veći plastenici teže provjetravaju

U Bijelom Polju se podižu plastenici od 400 i 500 m² pa im ta kvadratura ne smeta za uspješno provjetravanje.

Gojačanin Vučić: Proizvodi i kalemi sadni material i rakiju a ne može da ostvari subvencije niti da legalno prodaje te proizvode

Takve subvencije i procedure legalizacije može ostvariti preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

 


SEKRETARIJAT  ZA   PREDUZETNIŠTVO  I  EKONOMSKI RAZVOJ