Opština Bijelo Polje, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09, 40/11) člana 5 Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa privremenih objekata za područje opštine Bijelo Polje za period od 2019.do 2024.god., ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/19), člana 16 stav 1 Odluke o privremenim objektima("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 022/09, 036/10, 014/13, 023/17) i čl.4,5 i 7 Odluke o visini naknade za ustupanje građevinskog zemljišta na privremeno korišćenje ("Sl. list RCG - opštinski propisi", br. 05/02, 06/05 i ''Sl.list CG – opštinski propisi'' br.009/17'' ,018/17,014/18,013/21,019/22) objavljuje javni poziv (prikupljanje ponuda) za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu opštine na područiju prostornog plana posebne namjene, za potrebe postavljanja objekata privremenog karaktera, objavljuje:

 

 JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

U zakup se daje slijedeća parcela:

  1. Katastarska parcela br.2/3 površine 1200m2 , po kulturi šuma 5 klase upisana u posjedovnom listu broj 142 KO Metanjac, na ime Opštine Bijelo Polje, posjednik sopstvenik 1/1

Početna cijena zakupa predmetne parcele iznosi   0,49€/m²-mjesečno.

Zemljište se daje u zakup na period od pet  ( 5 ) godina od dana potpisivanja ugovora.

Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude su:

-najveća ponuđena cijena................................................... 80 bodova

-vrijeme korišćenja parcele u prethodnom periodu...................20 bodova

Ponuđači dostavljaju ponude u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 8 do 14 sati počev od 03.06.2022.godine, zaključno sa 10.06.2022.godine, neposrednom predajom u arhivi Opštine Bijelo Polje.

Javni poziv je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Bijelo Polje i  sajtu Opštine Bijelo Polje.

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja dostave slijedeće dokaze:

-lične podatke za fizička lica (ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte)

-za pravna lica naziv, sjedište i registarski broj iz sudskog registra Suda, kod koga je registar ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica,

-naznaku za koju privremenu lokaciju se podnosi prijava

-dokaz da pravno lice nije u postupku stečaja i likvidacije

-dokaz da nemaju neizmirenih obaveza prema Opštini Bijelo Polje, po bilo kom osnovu

-dokaz o uplaćenom depozitu sa naznakom ,''učešće na javnom nadmetanju’’ na žiro račun opštine Bijelo Polje broj 510-70123948-50

-broj žiro računa za vraćanje depozita i broj telefona za kontakt.       

Visina depozita iznosi 10% vrijednosti ponuđene cijene na godišnjem nivou.

Rok za podnošenje prigovora je 5 dana od dana prijema Odluke o davanju u zakup.

Učesnici na nadmetanju će biti obaviješteni o ishodu istog najkasnije u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda. Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakom ’’Ne otvarati prije zvanične sjednice komisije za otvaranje’’, na adresu Opština Bijelo Polje, ul.Slobode br.5.

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano odmah nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda 10.06.2022.godine u 14:15h, u prostorijama Opštine Bijelo Polje, prvi sprat Skupštinska sala.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA KOJE PREDSTAVLJA OPŠTINSKU IMOVINU